• Karar No: 2007/UM.Z-2505
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :66
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2505
Şikayetçi:
 Ateg Mühendislik İnşaat San. ve End. Gereçleri Ltd. Şti., Tavukçuyolu Cad. Ayyıldız Sokak No:5 Dudullu - Ümraniye/İSTANBUL (Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Üçgen Mevkii 1 07040 - ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17303
Başvuruya konu ihale:
 2007/23147 İhale Kayıt Numaralı “Tekstil Malzemesi Alımı (6. Kalem Yatak Alezi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 07.04.36.0165/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tekstil Malzemesi Alımı (6.Kalem Yatak Alezi)” ihalesine ilişkin olarak Ateg Mühendislik İnşaat San. ve End. Gereçleri Ltd. Şti.’nin 15.06.2007 tarih ve 17303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 6 ncı kalemine birim fiyat olarak 6,75.-YTL bedelle en düşük teklifi verdikleri halde bu kalemin 9,50.-YTL bedelle tekliflerinden %40 daha yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde

 

Başvuru dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna hitaben yazılmış olmadığı,

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 245 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 05.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul