• Karar No: 2007/UM.Z-2506
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :67
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2506
Şikayetçi:
 Prima Medikal Gereçler San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Sumru Tuncer, Hasan Halife Mah. Balipaşa Cad. No: 28/1 Fatih/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Bereketzade Medresesi Sok. 34420 Beyoğlu/İSTANBUL (Avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19773
Başvuruya konu ihale:
 2007/55064 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 113 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (63, 70, 74, 77, 110, 111, 112, 113. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 07.05.03.0165/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 113 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (63, 70, 74, 77, 110, 111, 112, 113. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.07.2007 tarih ve 19773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 63, 70, 74, 77, 110, 111, 112 ve 113 üncü kalemlerine verilen tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

İhale sürecinde ihalenin 23 üncü kalemine ilişkin yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihalenin bu kalemine ilişkin ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 31.05.2007 tarihinde yapılan 113 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İhalesine katıldıkları, kesinleşen ihale kararının 25.06.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, buna göre Erk-Medikal Tıbbi Cihaz Kimya ve El Sanatları San. Tic. Ltd Şti’ye 8 kalem malın ihale edildiği, ancak bu isteklinin sunmuş olduğu teklif mektubunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği zorunlu olan şekli unsurları barındırmadığı, bu durumun itiraz yoluyla idareye aktarıldığı ancak idarenin Erk-Medikal Tıbbi Cihaz Kimya ve El Sanatları San. Tic. Ltd Şti’ye ait teklif mektubunda herhangi bir şekil noksanlığı bulunmadığını kendilerine bildirdiği, ayrıca bu bildirimle birlikte ivedilik ve kamu yararı gereği ihale işlemlerine devam kararı aldığı ve bu kararın taraflarına bildirim tarihinden itibaren 7 gün beklenmeden ihale üzerine bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edildiği ve yapılan söz konusu idari işlemlerin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti. ihalenin 28 kalemine teklif verdiği, ihale komisyonunun 21.06.2007 tarihli kararı ile teklif verdiği kalemlerden 63, 70, 74, 77, 110, 111, 112 ve113 üncü kalemleri üzerinde bırakıldığı, ihalenin 66, 67, 69, 101 ve 108 inci kalemlerine verdiği teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

 

            Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, birim fiyat teklif mektubunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Yönetmeliğin elinde yer alan standart forma uygun olarak doldurulup şirket yetkilisince imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin ise standart forma uygun olarak doldurulduğu, şirket yetkilisinin isminin yazıldığı ancak bu yetkili tarafından imzalanmadığı görülmektedir.

 

            İdare başvuru sahibinin şikayetini, Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinde imza ve kaşe bulunmamakla birlikte birim fiyat teklif mektubunun imzalı ve kaşeli olması, bu kaleme en düşük teklifi vermiş olması ve 48.250,00.-YTL+KDV’lik kamu yararı bulunduğu gerekçeleri ile uygun bulmamıştır. İhale komisyonu da bu hususu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit etmiş ve aynı gerekçelerle Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini değerlendirme dışı bırakmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü,

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin teklif mektuplarının şeklini düzenleyen 49 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Birim fiyat teklif mektubunun 6 numaralı dip notunda; “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” ibaresi,

 

            Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3 numaralı dip notunda ise; “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” İbaresi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik ekinde yer alan standart birim fiyat teklif mektubu formu, birim fiyat teklif cetveli ile birlikte iki sayfadan oluşmakta ve bir birini tamamlar niteliktedir. Birim fiyat teklif mektubunda ihaleye verilen toplam bedel belirtilmekte, birim fiyat teklif cetvelinde ise her bir kalem için verilen teklifler ayrıntılı olarak belirtilmektedir. İhale dosyasında şirket yetkililerince imzalanmayan bir belgenin hiçbir bağlayıcılılığı bulunmamaktadır. Usulüne uygun şekilde sunulmayan bir belgeye göre işlem yapılması malın tesliminde ve sözleşmenin yürütümünde sorun teşkil edeceğinden ihaleye usulünce düzenlenmiş belgeler ile katılmak önem arz etmektedir.

 

Anılan mevzuat hükümlerinde, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından mevzuatta belirtilen niteliklere uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ve taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımaması halinde de bu teklif mektuplarının değerlendirme dışı bırakılacağı açıkça belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler gereği birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin usulünce doldurulması ve yetkili kişilerce imzalanması gerekmektedir. Bu nedenlerle birim fiyat teklif cetvelinde şirket yetkilisinin imzası bulunmayan Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            2) 22.06.2007 tarihinde ihale yetkilisinin onaylaması ile kesinleşen ihale kararı aynı tarihte posta yoluyla isteklilere gönderilmiştir. Başvuru sahibi idareye 29.06.2007 tarihinde şikayette bulunmuş, idare de şikayeti 04.07.2007 tarihinde sonuçlandırmış, ayrıca şikayeti sonuçlandıran yazı ile birlikte kamu yararı gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı almıştır. İdarenin şikayeti sonuçlandıran kararı da başvuru sahibine 05.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir.   

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihalenin şikayete konu kalemleri ile ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeye davet edilmediği, başvuru sahibinin ise ihalenin üzerinde kalan 17, 54, 55 ve 59 uncu kalemleri ile ilgili olarak sözleşme yapmaya davet edildiği tespit edilmiştir.

 

İhalenin konusu 113 kalem tıbbi sarf malzemesi alımıdır ve kısmi teklife açık bir ihaledir. İhalenin şikayete konu kalemleri ise 63, 70, 74, 77, 110, 111, 112, 113 üncü kalemleridir. Bu haliyle ihalenin şikayete konu edilmeyen kalemleri ile ilgili olarak ihale süreci devam etmektedir. Bu nedenle idarenin ihalenin şikayete konu edilmeyen kalemleri ile ilgili olarak ihale üzerinde bırakılan isteklileri sözleşme yapmaya davet etmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Buradan da başvuru sahibinin alınan ivedilik ve kamu yararı gereği ihale işlemlerine devam edilmesi kararının taraflarına bildirim tarihinden itibaren 7 gün beklenmeden ihale üzerine bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edildiği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Erk-Med Tıbbi Cih. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 63, 70, 74, 77, 110, 111, 112 ve 113 üncü kalemlerine verilen tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul