En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2510
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :73
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2510
Şikayetçi:
 Silver Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., Vekili:Av.Bekir Şahin İnönü Caddesi 38/309 Güngören/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. 5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17059
Başvuruya konu ihale:
 2007/39113 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Çok Kişilik Basınç Odası ve Donanımları Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 07.04.16.0063/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 18.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Çok Kişilik Basınç Odası ve Donanımları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Silver  Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.’nin 18.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.06.2007 tarih ve 17059 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1-  İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2-   Hipertek Elektronik Bil. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 17.05.2007 yayın tarihli 07.00372 no’lu ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikası ile 22.05.2007 yayın tarihli 07.00415 seri no’lu ISO 9001:2000 Sertifikasının uygunluğu ile söz konusu sertifikaların verilmesine ilişkin tesis edilen işlemlerin incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Türk Akreditasyon Kurumuna bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 02.02.2007 tarihinde “1 Adet Çok Kişilik Basınç Odası ve Donanımları Alımı” ihalesinin idare tarafından iptal edilerek 18.05.2007 tarihinde yeniden ihaleye çıkıldığı, her iki ihaleye de firmaları ile Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti.’nin teklif verdiği,

 

Söz konusu firmanın 02.02.2007 tarihinde yapılan ihaleye Focus isimli belgelendirme kuruluşundan alının ISO belgesini verdiği, Focus’un verdiği tüm belgelerin 16.11.2006 tarihinde şüpheli tanımlanarak geri çağrıldığı ve Focus’un düzenlediği hiçbir sertifikanın kamu ihalelerine ait şartnamelerde talep edilen yeterlik şartını taşımadığının tespit edildiği, konunun günlük gazetelerde manşetten verildiği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından bu belgelerin geçersiz olduğu ve kamu ihalelerinde kullanılamayacağının Türkak’ın internet sitesinden 16.11.2006 tarihinde kamuya duyurulduğu, ayrıca anılan firmanın da 02.02.2007 tarihinde yapılan ihaleye verdiği ISO belgesini kendi internet sitelerinden 16.05.2007 tarihine kadar da yayınladığı, bu tarihten sonra sitedeki yayından kaldırdığı,

 

18.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye verilmiş olduğu söylenen ISO belgesinin hangi belgelendirme kuruluşu tarafından verildiği, bu kuruluşun Türkak tarafından akredite edilip edilmediği ile gerçekten verilmiş ise ISO içerisinde “insan barındıran basınç sistemleri” için mi verilmiş olduğu ve belgelendirme kuruluşunun belgeyi gerekli şartları haiz olarak verip vermediğinin incelenmesinin gerektiği, bütün bu araştırmaların idarenin görevi olup Türkak kayıtlarından kolaylıkla yapılabileceği,

 

18.05.2007 tarihli ihalede sunulan ISO belgesinin sahte olabileceği, şirketin internet sitesinde bu konuda değişiklik yapıldığı, bu hususların araştırılması gerektiğini belirtir 18.05.2007 tarih ve 2150 sayılı dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin 01.06.2007 tarihli şikayeti cevaplandırdığı yazısında; iddiaları konusunda delil sunulmasının gerektiği, adli mercilere başvurma imkanının bulunduğu, Hipertek Ltd. Şti.’nin sunduğu ISO belgesinin Noterlikçe suret tasdiki yapılmış bir fotokopi olduğu, fotokopiden sahtecilik araştırması yapılması imkanlarının olmadığının bildirildiği, bahsedilen ISO belgesinin ne olduğu, hangi akredite kuruluştan ve hangi konularla ilgili olarak alındığı hususunda bilgi verilmeyerek belgelerin incelenebilir olması kuralının idarece ihlal edildiği,

 

İdarenin şikayete cevap yazısının 28.05.2007 tarihli olmasına rağmen söz konusu yazının üst yazısının 23.05.2007 tarihli olduğu,

 

Şirket sahibinin kardeşinin söz konusu idarede öğretim üyesi olarak çalıştığı ve ihale komisyonu üyelerinin bir kısmıyla ihtilafları bulunduğu, bu durumunda anılan firmanın korunup kollanması için ayrı bir sebep olduğu,

 

Komisyon üyesi olmayan Maide CİMŞİT’in görevli olmadığı halde ihaleye katılarak evrakları incelediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında ihale ilanının 4.3 maddesinde, İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde “Üretici firmanın ISO belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır” düzenlemesi yapılmış aynı düzenlemeye Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde de yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı içerisinde TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan Universal Certication tarafından 17.05.2007 tarihinde düzenlenen Basınçlı Kabin ve Hiperbarik Kabin Sistemleri Tasarım ve Üretimi EA 19’ a ilişkin 07.00372 sertifika numaralı ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasının İstanbul 9. Noterliği tarafından onaylı sureti sunulmuştur.

 

İdarenin başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihli şikayeti üzerine verdiği 23.05.2007 tarih ve 5249 sayılı yazı ekinde yer alan 28.05.2007 tarihli yazıda;

“Silver Elekt. A.Ş.’nin, söz konusu ihalede teklif veren şirketlerden biri olan Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında sunduğu ISO belgesinin sahte olduğu şeklindeki iddiasının incelendiği,

Söz konusu dilekçede belgenin sahte olduğuna dair somut bir kanıt bildirilmediği, Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti.’nin ‘Çok kişilik basınç odası ve donanımları’na ait ihalede vermiş olduğu ISO belgesinin İstanbul 9. Noterliği tarafından 18.05.2007 tarihinde 6890 yevmiye no ile “ibraz edilen aslına uygundur” kaydı ile tasdik edilen suret olduğu, söz konusu belgenin aslının noter tarafından görüldüğünün anlaşıldığı, belgenin dosyadaki fotokopisinden sahtecilik araştırması yapılmasının mümkün olmadığı,

Kaldı ki, ISO belgesinin sahte olduğu beyan edilmekle birlikte, bu konuda herhangi bir delille ispat edilmiş olduğunun da görülmediği, hiç şüphesiz sahtecilik iddiasının bu konuda yetkili adli makamlarca incelenmesi, hem hukuki hem cezai bakımdan iddiada bulunan tarafından gerekli mercilere başvurulması imkanı bulunduğu,

Netice itibarı ile dosyadaki evrakların Noter tasdikli sureti verildiğinden, hem de dosya içeriği bakımından, hem dilekçeyle birlikte somut delil sunulmadığından bu konuda herhangi bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı,

Sahtecilik iddialarıyla ilgili olarak Komisyonun tespit ve değerlendirme yapabilme yetkisinin mevcut olmadığı” belirtilmiştir.

 

a-Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasının ‘belgelerin sunuluş şekline uygunluğu’ bakımından yapılan incelemede;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikaların düzenlendiği 40 ıncı maddesinde;

“İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” denilmekte,

 

Aynı Yönetmeliğin belgelerin sunuluş şeklinin düzenlendiği 30 uncu maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler….”

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. ..

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemelerini içermektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti.’nin TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan Universal Certication tarafından 17.05.2007 tarihinde düzenlenen Basınçlı Kabin ve Hiperbarik Kabin Sistemleri Tasarım ve Üretimi EA 19’ a ilişkin 07.00372 sertifika numaralı ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasının noter onaylı suretinin sunulduğu, söz konusu belgenin yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

b- Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasının sahte olabileceği iddialarına ilişkin yapılan incelemede;

 

Hipertek Elektronik Bil. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içerisinde sunduğu 17.05.2007 yayın tarihli 07.00372 no’lu ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasının belgeyi düzenleyen kuruluş olan Unıversal Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti. www.unicert.com.trinternet sitesinde yapılan incelemede söz konusu sertifikanın başka bir firma adına düzenlendiği görülmüştür.

 

Bunun üzerine, Unıversal Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti.’den 02.07.2007 tarih ve 1075 sayılı yazı ile; “Hipertek Elektronik Bil. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye katılmak için kuruluşlarınca düzenlendiği anlaşılan basınçlı kabin ve hiperbarik kabin sistemleri tasarım ve üretimine ilişkin olarak 07.00372 sertifika numaralı, 17.05.2007 yayın tarihli ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasının Kuruluşlarınınwww.unicert.com.trsitesinde yapılan incelemede başka bir firma adına düzenlendiği, anılan firma adına düzenlenmiş 17.05.2007 tarih ve 07.00372 numaralı ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasının geçerli olup olmadığı ile firma adına düzenlenen başka bir ISO 9001:2000 belgesinin bulunup bulunmadığı hakkında bilgi istenilmiş,

 

Bahse konu belgelendirme Kuruluşu tarafından gönderilen 09.07.2007 tarihli yazıda “Yazı ekinde sureti gönderilen ve seri numarasının hatalı olduğu anlaşılan belgenin adı geçen şirketten iade alınarak iptal edildiği ve 07.00415 seri no’lu belgenin düzenlendiği” belirtilmiştir.

 

Belgelendirme Kuruluşunun 09.07.2007 tarihli yazıda, yeniden düzenlendiği belirtilen 07.00415 seri no’lu belgeninwww.unicert.com.trinternet sitesinde yapılan incelemede Hipertek Elektronik Bil. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlendiği ancak, şikayete konu ihale tarihinin 18.05.2007 olmasına rağmen belgenin yayın tarihinin 22.05.2007 olduğu, dolayısıyla belgenin ihale tarihinden sonra olduğu görülmüştür.

 

Bunun üzerine, Unıversal Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti.’den 10.07.2007 tarih ve 1151 sayılı yazı ile; Kuruluşlarının www.unicert.com.trinternet sitesinde yapılan incelemede 07.00415 seri no’lu belgenin Hipertek Elektronik Bil. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş ISO 9001:2000 belgesi olup, belgenin yayın tarihinin 22.05.2007, belge bitiş tarihinin 21.05.2008, belge geçerlik tarihinin 21.05.2010 olarak belirtildiği, bu bilgilerden hareketle;

1-  Anılan firma adına düzenlenen hatalı olduğu ve anılan şirketten iade alınarak iptal edildiği belirtilen 17.05.2007 tarih ve 07.00372 seri no’lu ISO 9001:2000 kalite sistem sertifikasında yapılan hataların neler olduğuna açıklık getirilerek kim veya kimlerden, nasıl kaynaklandığı ile söz konusu belgenin hatalı düzenlenmesinin hukuksal sorumluluğunun kimlerde olduğu, ayrıca söz konusu hatanın ne zaman fark edildiği ile buna ilişkin kuruluşlarınca tesis edilen işlemlerin neler olduğu hakkında bilgi verilmesi,

2-  17.05.2007 tarih ve 07.00372 sayılı belgede yayın tarihinin 17.05.2007, geçerlik tarihinin 17.05.2010 olduğu belirtilmesine rağmen 07.00415 seri no’lu belgede belgenin yayın tarihinin 22.05.2007 belge geçerlik tarihinin 21.05.2010 olarak belirtildiğinden bahisle söz belgelerin Kuruluşlarınca hangi tarihte düzenlendiği ve şuan geçerli olan 22.05.2007 yayın tarihli belgeden önce hatalı olduğu belirtilen 17.05.2007 yayın tarihli belgenin iptal edilene kadar ki hukuki durumunun ne olduğu ile söz konusu belgelerden hangisinin hangi tarihten itibaren ihalelerde kullanılmaya hak kazanıldığı ve bu belgelerdeki çelişkinin neden kaynaklandığının açıklanması,

3-  07.00372 seri no’lu belge ile 07.00415 seri no’lu belgenin anılan firmaya nasıl ne zaman gönderildiği ile belgenin içeriğinin anlaşılabilmesi bakımından her iki belgenin birer örneğinin gönderilmesi istenilmiştir.

 

Anılan belgelendirme Kuruluşundan gelen 11.07.2007 tarihli yazıda;

“Hipertek Elektronik Bil. Yaz. San.ve Tic. Ltd. Şti. adına sehven düzenlenen 17.05.2007 tarih ve 07.00372 no’lu ISO 9001:2000 belgesinde yapılan hatanın ‘Sertifika No’nun”, kullanmış oldukları yazılımdan kaynaklanın bir arıza sebebiyle sehven yanlış verilmesi olduğu, bu hatanın tamamen kullanılmakta olan yazılımın bazı uygulama değişiklikleri sebebiyle yeniden düzenlenmesinden kaynaklandığı, söz konusu hatanın 22.05.2007 tarihinde fark edilmiş olup yazılımdaki sorunların giderildiği,

Kuruluşları tarafından verilen tüm belgelerin 3 yıl süreyle geçerli olduğu, bu sebeple düzenlenen belgeye yazılım tarafından –otomatik olarak- düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl sonrasına geçerlilik tarihinin verildiği, Hipertek Elektronik Bil. Yaz. San.ve Tic. Ltd. Şti. adına 17.05.2007 tarihinde sehven 07.00372 no’lu belgenin düzenlendiği, yazılımdaki problemin giderilmesinden sonra ise 22.05.2007 tarihinde 00415 no’lu belgenin düzenlendiği,

Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararının 17.05.2007 tarihli olduğu, bu durumda 17.05.2007 tarihli belgenin Kuruluşları tarafından iptal edilene kadar geçerli olduğu, tespit edilen hata düzeltildikten sonra belgenin 22.05.2007 tarihinde yeniden basıldığı,

Belgelerin Kuruluşları tarafından; elden kuruluş yetkilisine imzalı ve kaşeli tutanakla veya kargo yoluyla  iki şekilde iletildiği, Hipertek Elektronik Bil. Yaz. San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne her iki belgenin de tutanakla teslim edildiği” belirtilmiştir.

 

Söz konusu belgelendirme Kuruluşu, yazıları ekinde anılan firma adına düzenlenmiş 07.00372 ve 07.00415 seri no’lu sertifikalar ile söz konusu sertifikaların anılan firmaya teslim edildiğine ilişkin Hipertek Elektronik Bil. Yaz. San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin kaşesi ve şirket genel müdürünün imzasının yer aldığı 2 adet tutanağın gönderildiği ancak söz konusu Tutanakta sertifikaların teslim edildiğine ilişkin Kuruluş yetkililerinin imzasının yer almadığı görülmüştür.

 

Akabinde, 11.07.2007 tarih ve 1171 sayılı yazı ile Türk Akreditasyon Kurumundan, Unıversal Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti. ile yapılan yazışmalar belirtilerek şikayete konu ihalenin 18.05.2007 tarihinde yapılmış olması nedeniyle anılan belgelendirme Kuruluşunun açıklamaları da dikkate alınarak söz konusu belgelerin geçerli olup olmadığı ile 18.05.2007 tarihinde yapılan ihaleye sunulan 17.05.2007 tarihli belgenin daha sonra iptal edilmesinin ne anlama geldiği ve 22.05.2007 tarihli belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerli olup olmadığı hakkında bilgi istenilmiş, ancak Türkak’tan raporun düzenlediği tarihe kadar yazıya cevap alınamamıştır.

 

Mevcut bilgilerin değerlendirilmesinden, ihale üzerinde bırakılan Hipertek Elekt. Bil. Yaz. San. Ltd. Şti. tarafından TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan Universal Certication tarafından 17.05.2007 tarihinde düzenlenen Basınçlı Kabin ve Hiperbarik Kabin Sistemleri Tasarım ve Üretimi EA 19’ a ilişkin 07.00372 sertifika numaralı ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikasını sunduğu ve söz konusu sertifikanın ihale tarihi itibarıyla geçerli olduğunun anılan belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilmesi karşısında başvuru sahibinin belgenin sahte olabileceği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibi tarafından ISO belgesinin “insan barındıran basınç sistemleri” için verilmiş olması gerektiği belirtilmekte ise de; ihale üzerinde kalan firmanın “Basınçlı Kabin ve Hiperbarik Kabin Sistemleri Tasarım ve Üretimi EA 19” a ilişkin ISO belgesi sunulmuştur. İhale ilanında, İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde ve Teknik Şartnamede “Üretici firmanın ISO belgesi” istenilmiş, isteklilerce sunulması istenilen belgenin içeriğinin ne olması gerektiği belirtilmemiştir. İhale ilanı ve ihale dokümanında ISO belgesinin hangi alanda düzenlenmiş olmasının gerektiği belirtilmemesi nedeniyle söz konusu düzenlemenin geniş yorumlanması gerekmektedir. Nitekim idare tarafından da ihaleye katılan firmaların sunduğu ISO belgeleri yeterli bulunmuştur. Açıklanan nedenlerle, ihale dokümanında yapılan düzenleme nedeniyle ihale üzerinde bırakılan firmanın ISO belgesinin içeriği üzerinde herhangi bir değerlendirme yapma imkanı bulunmamakta olup anılan firmanın ISO belgesini sunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin idarenin şikayete cevap yazısının 28.05.2007 tarihli olmasına rağmen söz konusu yazının üst yazısının 23.05.2007 tarihli olduğu iddiasının incelenmesinde;

 

Başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihli başvurusu üzerine idarenin şikayete cevabının 23.05.2007 tarih ve 5249 sayılı yazısı ile cevap verildiği; söz konusu yazı ekinde yer alan şikayetin değerlendirilmesine ilişkin yazının 28.05.2007 tarihli olduğu, söz konusu yazıların 29.05.2007 tarihinde postaya da verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde idarenin 23.05.2007 tarihini yazıya sehven attığı söz konusu tarihin 28.05.2007 olması gerektiği değerlendirilmektedir. Kaldı ki söz konusu tarihin doğru olduğu kabul edilse dahi başvuru sahibinin idarenin şikayete ilişkin alınan kararından haberdar olduğu ve idarenin hatasından herhangi bir hak kaybına maruz kalmadığı göz önünde bulundurulduğundan söz konusu durumun ihale sürecini esastan etkilemediği değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından Kurumumuza yapılan şikayet başvurusunda idareye yapılan şikayet başvurusunda yer almayan komisyon üyesi olmayan Prof. Dr. Maide CİMŞİT’in ihaleye katılarak evrakları incelediği iddiası yer almaktadır. Söz konusu iddianın iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan değerlendirmede;

 

Söz konusu ihalede 9’ u asil 6 tanesi yedek olmak üzere 15 kişinin ihale komisyonu üyesi olarak görevlendirildiği, Prof. Dr. Maide CİMŞİT’in söz konusu ihalede yedek üye olarak görevlendirildiği, idare tarafından gönderilen evraklar içerisinde yer alan 18.05.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzenlenen Tutanakların incelenmesinde Prof. Dr. Maide CİMŞİT’in ihale komisyon toplantılarına katılarak evrakları incelediğine ilişkin bir belgeye rastlanılmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alınmış olup, 2 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

İhale ilanının “diğer hususlar”ın düzenlendiği 1 inci maddesinde, İdari Şartnamenin “VI-diğer hususlar”ın düzenlendiği 1 inci maddesinde; “Firmalar Teknik Şartnamenin K. Maddesi, Eğitim ve Dokümantasyon Şartları 2. bendinde belirtilen bilgileri içeren Referanslarını teklif dosyasına ekleyeceklerdir” düzenlemesine yer vermiş olup,

 

Teknik Şartnamenin “K. Eğitim ve Dokümantasyon Şartlarının” düzenlendiği 2 nci maddesinde;

“Firmalar üretim yapacakları yerin adresini, teklif ettikleri sistemin aynı veya farklı modellerinden satın alan yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların ad, adres, telefon numaralarını, satış tarihlerini ve kurumun en yetkili kişisinden (fakültede dekan, hastanelerde başhekim, merkezlerde mesul müdür) onaylı referans mektuplarını ve kullanıcılardan en az bir kişinin tüm iletişim bilgilerini bir liste halinde verdiği teklif dosyasına ekleyeceklerdir” denilmektedir.

 

Zarf Açma Belge Kontrol Tutanağının 14 üncü sütununda “Basınç odasına ait üretim yapacakları yerin adresini, teklif ettikleri sistemin aynı veya farklı modellerinden satın alan yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların ad, adres, telefon num., satış tarihlerini ve kurumun en yetkili kişisinden onaylı referans mektuplarını ve kullanıcılardan en az biri kişinin iletişim bilgileri listesi”nin yer aldığı ve teklif veren isteklilerin söz konusu belgeleri sundukları belirtilmiştir.

 

Bahse konu ihalede yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenilmemesine rağmen, ihale ilanı, ve İdari Şartnamenin “diğer hususlar” bölümünde ve Teknik Şartnamede ihaleye katılmak için isteklilerden teklifle birlikte verilmesi gereken belgeler arasında referans sunulması istenilmiş ve Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında söz konusu belgenin verilip verilmediğinin tespiti yapılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İdari Şartnamenin düzenlendiği 15 inci maddesinde;

“İdareler, mal alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname’lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu malın özelliklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve  Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartname’lerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler” denilmektedir.

 

Tip İdari Şartnamenin “VI-diğer hususlar” bölümünün 32 no’lu dip notu; “İdareler, bu Şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu alım işinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında, maddeler halinde başka düzenlemeler yaparak bu bölüme ekleyebilirler” düzenlemesini içermektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans”ın düzenlediği bölümde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir” denilmektedir. İhale dokümanında isteklilerden referans istenemeyeceği konusunda çok sayıda Kurul Kararı bulunmaktadır.

 

İhale ilanı ve İdari Şartnamenin “diğer hususlar” bölümünde yapılan düzenleme ile katılımcılardan referansa ilişkin belge sunulmasın istenilmesi Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, anılan Tebliğ hükmü ve Tip İdari Şartnamenin 32 no’lu dipnot hükmüne aykırıdır. Aynı zamanda ihalede iş deneyim belgesi sunulması istenilmemesine rağmen, ihale dokümanında isteklilerin teklifleriyle birlikte referans sunmasının istenilmesi ile iş deneyimi olmayan firmaların ihaleye katılımını engelleyeceğinden söz konusu düzenlemenin aynı zamanda 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğundan ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2-  Hipertek Elektronik Bil. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 17.05.2007 yayın tarihli 07.00372 no’lu ISO 9001:2000 Kalite Sistem Sertifikası ile 22.05.2007 yayın tarihli 07.00415 seri no’lu ISO 9001:2000 Sertifikasının uygunluğu ile söz konusu sertifikaların verilmesine ilişkin tesis edilen işlemlerin incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Türk Akreditasyon Kurumuna bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul