• Karar No: 2007/UM.Z-2512
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :78
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2512
Şikayetçi:
 Argi Grup Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sağlık-1 Sok. Çakırgil Apt. No:7/8 06420 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20159
Başvuruya konu ihale:
 2007/18864 İhale Kayıt Numaralı “Beyin Cerrahi Ameliyat Sarf Malzemeleri (8,9,12,13. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 07.05.17.0134/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 03.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beyin Cerrahi Ameliyat Sarf Malzemeleri  (8,9,12,13. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Argi Grup Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarih ve 20159 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

           Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru sahibinin T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü aracılığıyla Kurum kayıtlarına  13.07.2007 tarihinde alınan dilekçesinde özetle;

 

           Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 03.04.2007 tarihinde yapılan “Beyin Cerrahi Ameliyat Sarf Malzemeleri” ihalesinde (8,9,12,13. Kalemler)  firmalarının tekliflerinin düzeltilebilir ve tamamlanabilir nitelikte olan bilgi eksikliği nedeniyle uygun bulunmadığı ve ihalenin ikinci avantajlı fiyat görünen firma uhdesinde bırakıldığı, dolayısıyla da aradaki fiyat farkı nedeniyle idarenin zarara uğratıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 31.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 12.06.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde (27.06.2007 tarihine kadar) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 13.07.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

           Öte yandan ihale konusu mal alımına ilişkin sözleşmenin 10.07.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir. 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul