• Karar No: 2007/UM.Z-2513
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :81
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2513
Şikayetçi:
 Teknikel Tic. ve San. A.Ş., Olgunlar Sok No:2/1 06640 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Osmangazi Mah. Atlılar Sok. No:45 06280 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17391
Başvuruya konu ihale:
 2007/49994 İKN|li “TSFT Cihazı Alımı (CO Difüzyon Test Sistemi ve Bronkoprovakasyon Cihazı)”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 07.04.23.0134/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği’nce 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TSFT Cihazı Alımı (CO Difüzyon Test Sistemi ve Bronkoprovakasyon Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Teknikel Tic. ve San.  A.Ş.’nin 07.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi] üzerine, başvuru sahibinin  15.06.2007 tarih ve 17391 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 24.05.2007 tarihinde yapılan “TSFT Cihazı Alımı (CO Difüzyon Test Sistemi ve Bronkoprovakasyon Cihazı)” ihalesine teklif verdikleri, ihaleye 2 firmanın katıldığı ve kendi firmalarının en düşük teklifi sunduğu, tekliflerinde sundukları Viasys Jaeger marka cihazın ihale komisyonu tarafından teknik şartnameye uygun bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Bronkoprovakasyon  cihazı için teklif ettikleri Viasys Jaeger marka APS Pro model cihazın tamamen bilgisayar kontrollü olup on-line olarak test esnasında tüm gelişmelerin ve her kademe yüklemenin ekran üzerinde izlenebildiği halde idarenin teklif ettikleri cihazda counter’li uzaktan kumandanın olmadığını iddia ettiği, idare tarafından cihazlarının referans sorularak ve katalog incelemesi yapılarak teknik şartnameye uygun olmadığı tespitinin yapıldığı, teklif ettikleri sistemin yalnız 1 adet tüp ile çalışmakta olduğu ve rahatlıkla 300-400 testi yapabildiği halde idarenin cihazlarında 2 adet tüp bulunduğunu iddia ettiği, dolayısıyla idare tarafından teklif değerlendirme aşamasında yapılan teknik şartnameye uygun olmama gerekçesiyle firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalenin Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 24.05.2007 tarihinde yapılan “TSFT Cihazı (CO Difüzyon Test Sistemi ve Bronkoprovakasyon Cihazı)” alımı işi olduğu, ihaleye 2 firmanın katıldığı ve 1 firmanın teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir. 

 

İdarece hazırlanan Bronkoprovakasyon Cihazı teknik şartnamesinin 6. maddesinde; “Göstergesi (counter) olan uzaktan kumanda sayesinde enjeksiyon sayısı kontrol edilebilmelidir.” ve  CO Difüzyon Test Sistemi teknik şartnamesinin 3. maddesinde; “Difüzyon testinde 150 bar basınçla doldurulmuş 10 litrelik bir gaz tüpü, en az 300-400 test için yeterli olmalıdır. Test gazı karışımında; ATS ve ERS rehberlerine uygun şekilde gaz karışımı olmalıdır.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

 İdare tarafından şikayetçi firmanın teklifinin 04.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararına göre;  “teklif edilen cihazda counter’li uzaktan kumanda olmadığı, sunulan referans listelerindeki hastanelerde ilgililer ile görüşmeler ve cihaz kataloglarının incelenmesi sonucunda cihazın şartnamede istendiği gibi bir adet değil iki adet tüp ile çalıştığı ve istenilen 300 testin yapılmadığı, sonuç olarak teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşıldığından” değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.    

 

             28.06.2007 tarih ve 1045-8624 sayılı Kurum yazıyla Akademik bir Kuruluştan şikayete konu alıma ilişkin olarak;  “şikayet dilekçesi, idarenin cevabi yazısı, teknik şartname ve şikayetçi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin sunulan katalog ve teknik verilerin incelenerek, idarece düzenlenen  teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı,”  hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

           16.07.2007  tarih ve 14542 sayı ile gelen teknik görüşte;

 

          “Şikayetçi firma ile idare arasında iki husus üzerinde anlaşma sağlanamadığı tespit edilmiştir.

 

         Hususlardan biri adı geçen cihazda uzaktan kumandadır. Gerçekten de katalog incelendiğinde bu özelliğin teknik şartnameye uymadığı tespit edilmektedir. Şikayetçi firmanın cihazı ne kadar gelişmiş de olsa, teknik şartnameye uymadığını yani uzaktan kumandasının bulunmadığını kabul etmek durumundadır.

 

       Diğer husus tüp ile ilgilidir. Firmanın yanıtında 300-400 test yapabilecek, ayrıca fonksiyonel kapasite, total oksijen kapasitesi gibi statik akciğer volümleri ölçebilecek tek tüpleri olduğu söylenmektedir.Ancak aletin FRC ve TLC ölçebilmesi çok önemli bir özellik olup, cihazın gelişmişliğinin göstergesidir. Üstelik (body-box) olmadan helyum dilisyon yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan bu cihazın gerçekten teknik şartnameye uymamakla birlikte üstünlüğü vardır.

 

        Şikayetçi firmanın teklif ettiği sistemin tek tüple çalıştığı 2. tüpün opsiyonel olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca teknik şartnamede göstergesi (counter) olan uzaktan kumandası sayesinde enjeksiyon sayısı kontrol edilebilmelidir özelliği istenmiş olup Bronkoprovakasyon testinde enjeksiyon sayısı değil miktarı önemlidir. Bu teknik şartnamenin rekabeti engellediği, tek firma ve cihazı tarif ettiği (Türk med firması Zan marka cihaz) kanaatindeyim. ”  cevabı verilmiştir.

 

           Sonuç olarak, ihale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şikayetçi tarafından teklif edilen cihazın üstünlükleri olsa da idarece hazırlanan teknik şartnameye uygun olmadığı sonucuna varılmış olup, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. 

           

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

         Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yeralmaktadır.

 

         Teknik görüşte yer alan “Bu teknik şartnamenin rekabeti engellediği, tek firma ve cihazı tarif ettiği (Türk med firması Zan marka cihaz) kanaatindeyim” cevabı üzerinde yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde kalan Mediçare Ltd. Şti.’nin Türkmed Ltd. Şti.’nin tek yetkili temsilcisi olarak ihalede Zan marka cihazı teklif ettiği anlaşılmıştır.

 

         Şikayet konusu ihaleye 2 (iki) isteklinin teklif verdiği anlaşılmış olup 4734 sayılı Kanunun 5. maddesindeki temel ilkelerden olan rekabetin söz konusu ihalede oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

 

           İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 5. ve 12. maddelerine aykırılık oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.

 

           2) İdari şartnamenin 7.3.3.d maddesi ile ilanın 4.3.3. maddesinde; “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı yerler hakkında referans belgesi teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Benzer şekilde teknik şartnamede de “Firmalar referans listesini sunmalıdır” düzenlemesi yer almaktadır.

           İdarenin de teklifleri değerlendirme aşamasında referans listelerinde yer alan hastanelerle görüşmeler yaparak sonuca ulaşıldığı anlaşılmıştır.

 

          İhale dokümanında yer alan bu düzenlemelerden, isteklilerde istenilen “referans belgesinin”  ihaleye katılım kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

         4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu cihazın kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde;  “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamede ve ilanda yeterlik kriteri olarak referans belgesi istenilmesi şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmış olup, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. 

                 

           3) İdari şartnamenin 7.3.2.a maddesi ile ilanın 4.3.2. maddesinde; “Ankara’da yerleşik teknik servis imkanlarını, teknik servis merkezlerini belgelendirmek zorundadır”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

         4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.a ve ilanın 4.3.2. maddelerindeki düzenleme nedeniyle ihaleye bu şartı taşımayan firmaların ihaleye katılamayacağı ve yetkili servis konusunda il belirtilerek (Ankara’da yerleşik olma şartı) sınırlama yapılması göz önüne alındığında söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıp rekabeti engellediği, bu durumun ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenen temel ilkelere ayrılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul