• Karar No: 2007/UM.Z-2516
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :86
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2516
Şikayetçi:
 Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. Konur Sok. 41/2 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad. 1 41400 Gebze/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19344
Başvuruya konu ihale:
 2007/56823 İhale Kayıt Numaralı “1 Kalem Röntgen Cihazı Alımı (2 Adet)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 07.04.88.0162/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Kalem Röntgen Cihazı Alımı (2 Adet)” ihalesine ilişkin olarak Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından 07.06.2007 tarihinde yapılan 1 Kalem Röntgen Cihazı Alımı (2 Adet) ihalesine ait teknik şartnamenin;

 

1- 4.2.3 üncü maddesinde yar alan; “Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlik Belgeleri ile belgeleyeceklerdir. Teklif veren firmanın konusunda uzman ve sertifikası bulunan en az 5 teknik personeli olmalıdır. Teknik personel listesi ve teknik personelin SSK prim bildirgesi, eğitim belgelerini vereceklerdir.” şeklindeki düzenlemenin rekabeti engellediği, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri,

 

2- 2.3.5 inci maddesinde yer alan; “Tüp masa yüzeyinden itibaren şişman hastaların çekimi için 130 cm yüksekliğe kadar her yükseklikte konumlandırılabilecektir.” şeklinde yer alan düzenlemenin de standartlara aykırı olduğu, rekabeti engellediği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

Teknik şartnamenin 4.2.3 üncü maddesinde; “Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlik Belgeleri ile belgeleyeceklerdir. Teklif veren firmanın konusunda uzman ve sertifikası bulunan en az 5 teknik personeli olmalıdır. Teknik personel listesi ve teknik personelin SSK prim bildirgesi, eğitim belgelerini vereceklerdir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun birinci maddesinde; “Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” şeklinde yer alan hüküm ile Kanunun amacı belirtilmiştir.

 

Aynı Kanunun  “Satış Sonrası Hizmetler” başlıklı 15 inci maddesinde ise; “İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım  hizmetlerini sunmak zorundadırlar.

 

İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.

 

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

 

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

 

Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

4077 sayılı Kanunun yukarıya aktarılan hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevli olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre; Bakanlıktan Satış Sonrası Servis Hizmetleri için yeterlik belgesi alan ithalatçı/imalatçı bir firmanın Kanunla kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olduğu açıktır. Bu nedenle idarelerin yeterlik kriteri olarak isteklilerden Satış Sonrası Servis Hizmetleri için yeterlik belgesini istemesi halinde ihale dokümanlarına ayrıca “Teklif veren firmanın konusunda uzman ve sertifikası bulunan en az 5 teknik personeli olmalıdır.” şeklinde ilave kriterler getirilmesinin işin yapılabilirliği açısından pratikte bir fayda sağlamayacağı değerlendirildiğinden anılan düzenlemenin istenilen faydayı sağlamaya yönelik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde yer alan düzenlemeye göre yönetmeliğin amacı belirtilmiş, ekli liste ile de ürünler bazında servis istasyon sayıları belirtilmiştir. Buna göre; Sağlık Sektöründe A- Her türlü elektrikli elektronik mekanik ve elektro mekanik teşhis, tedavi ve diğer maksatlı tıbbi cihazlar için ayrı coğrafi bölgelerde olmak üzere toplam 3 servis istasyonunun kurulması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale konusu işin gereği olarak ayrı coğrafi bölgelerde olmak üzere toplam 3 servis istasyonunun kurulması şartının olduğu, imalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım  hizmetlerini sunmak zorunda olduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda Satış Sonrası Servis Yeterlik belgesine sahip bir isteklinin her bir istasyonda en az iki teknik eleman bulundurması halinde bile isteklinin bünyesinde altı teknik elemanın olması gerektiği, ayrıca idarece ihale dokümanında yapılan anılan düzenleme yerinde olmamakla birlikte ihaleye idarece yeterliği tespit edilen 4 isteklinin de teklif verdiği tespit edildiğinden anılan düzenlemenin rekabeti engelleyecek bir düzenleme olmadığı sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

Teknik şartnamenin 2.3.5 inci maddesinde; “Tüp masa yüzeyinden itibaren en az 130 cm yüksekliğe kadar her yükseklikte konumlandırılabilmelidir. Tüp kendi ekseni etrafında en az +/- 90 derece dönebilecektir. Tüpün bütün hareketleri (aşağı yukarı ve kendi etrafında) kolayca yapılabilmeli ve istenilen her konumda sabitlenmelidir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiasına yönelik idarece şikayete cevap olarak; buradaki maksadın 130 cm yükseklikten film çekilmesi değil şişman hastaların masaya yatışı sırasında tüpün zarar görmemesi olduğu, tüpün 130 cm’ye kadar konumlanması film çekimini hiçbir şekilde ifade etmediği amacın tamamen tüpün hasta yatış kalkışlarında ve Türkiye şartlarında yapılan temizlik ve diğer işlemlerde tüpü bozulmasını önlemeye yönelik olduğu, anılan düzenlemeden çekimin 130 cm’den yapılacağı anlamının çıkarılamayacağı yönünde görüş bildirmiştir.

 

Başvuru sahibinin, film çekimin yapılabilmesi için standartlarda tüpün masadan uzaklığının 110 cm olması gerektiği, ihale dokümanında yapılan düzenlemenin standartlara uygun olmadığı yönündeki iddiasına göre, ihale dokümanında yapılan düzenlemeden film çekiminin 130 cm’den yapılacağı sonucunun çıkarılamayacağı, tüpün konumlandırılması ile ilgili bir düzenleme olduğu, ayrıca ihale dokümanında yapılan anılan şartı sağlayan ve idarece yeterliği tespit edilen dört isteklinin de ihaleye teklif verdiği hususu göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul