En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2517
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :113
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2517
Şikayetçi:
 Arı-Med Tıbbi Malzeme Ticaret Firması - Erol Akpınar, Hüdavendigar Mah. Gündoğdu Sokak No: 11/3 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi Baştabipliği, Halitpaşa Cad. No: 85 16940 Mudanya BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16429
Başvuruya konu ihale:
 2007/43427 İhale Kayıt Numaralı “Endoskopi Görüntüleme Sistemleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 07.0400.0160/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Endoskopi Görüntüleme Sistemleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arı-Med Tıbbi Malzeme Ticaret Firmasının 25.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.06.2007 tarih ve 16429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 07.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Endoskopi Görüntüleme Sistemleri Alımı” ihalesinde İhale Komisyonu kararıyla üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin 2.2.2 ve 2.2.3 numaralı maddelerine uygun olmadığı, Şartnameye uygun olmayan teklifin uygun hale getirildiği, bunun ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihale kararına karşı yaptıkları itirazın firmalarının bir hak kaybı bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği  iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.6., Teknik Şartnamenin 8.1 ve ihale ilânının 4.3.3 (f) maddesinde yapılan düzenleme ile; ihaleye teklif veren firmaların teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceği, teknik şartnamede istenilen özelliklerin teknik doküman üzerinde işaretleneceği, bu cevapların orijinal doküman ile karşılaştırılmasında farklılık bulunursa firmanın değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.8., Teknik Şartnamenin 3.1 ve ihale ilânının 4.3.4 numaralı maddelerinde; isteklilerin teklif edilen cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanları idareye vereceği şartı bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde; teklifi oluşturan bütün belgeler ile eklerinin ve diğer dokümanların Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

 

Endoskopik Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesinin “Endoskopik Kamera Kafası” başlıklı 2.2. maddesi kapsamında 2.2.2 numaralı maddede;

 

“Kamera kafası üzerinde monteli Parfocal zoom lensi bulunmalı, 25/50 mm arasında veya 2X zoom yapabilmelidir. Zoom yaparken görüntü netliği bozulmamalı, zoom yapılan mesafede otomatik olarak netlik ayarı yapılabilmelidir.” şeklinde,   

 

Şartnamenin 2.2.3 numaralı maddesinde ise;

 

“Görüntü sensörü ½ veya ¼“ olmalıdır.” şeklinde ifade edilen şarta yer verilmiştir. 

 

İdarece üzerinde ihale bırakılan firmanın teknik şartnameye uygunluk beyanında 2.2.2 numaralı maddeye karşılık olarak;

 

“Kamera kafası üzerinde monteli parlocal zoom lensi bulunur 25-40 mm arasında zoom yapılır. Zoom yaparken görüntü netliği bozulmaz, zoom yapılan mesafede otomatik olarak netlik ayarı yapılır.” şeklinde, Şartnamenin 2.2.3 numaralı maddesine karşılık olarak ise;

 

“Görüntü sensörü 1/3’dür.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine İdare tarafından verilen 30.05.2007 tarihli cevapta özetle (Kurum’a şikayet edilen hususlarla ilgili olarak);

 

a) Her firmanın kamerasının zoom mesafesinin farklı olduğu, üzerinde ihale bırakılan firmanın kamerasının 25-40 mm  arasında zoom yapabildiği, teknik heyetin huzurunda yapılan demonstrasyonda görüntünün iki katı büyütüldüğünün görüldüğü, firmanın istenildiği taktirde hiçbir ücret farkı almadan 25-50 mm zoom lensi verebileceğinin belirttiği,  

 

b) Teknik Şartnamesinin 2.2.3 numaralı maddesinde; “Görüntü sensörü ½ veya ¼“ olmalıdır.” şeklinde ifade edilen koşul ile ½“ - ¼“ arasındaki ürünlerin rekabet etmesinin istenildiği, üzerinde ihale bırakılan firmanın 1/3 CCD-Chip teknolojisi teklif ettiği, bu değerin idarece istenilen ½ CCD-Chip teknolojisinden daha iyi olduğu,  

 

Üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün referanslarında problem bulunmadığı, ihale kararı nedeniyle şikayette bulunan firma ve diğer firmaların hak kaybına ve zarara uğramadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelenmeden;

 

1) Teknik Şartnamenin 2.2.2 numaralı maddesi ile ilgili olarak; 

İdarenin Kamerada 25-50 mm arasında zoom yapabilme  veya 2X zoom yapabilme özelliğinin olmasını istediği, Şartnamedeki cümlede veya yazılı olduğundan iki şarttan birinin karşılanmasının yeterli görüldüğü, ancak üzerinde ihale bırakılan firmanın ihale dosyasında idareye verdiği teknik şartnameye uygunluk beyanından cihazın 25-40 mm aralığında zoom yapabildiği, dolayısıyla bu şartın karşılanmadığı, 2X zoom yapabilme özelliğinin varlığından ise söz edilmediği,

 

Bu durumda, üzerinde ihale bırakılan firmanın Teknik Şartnamenin 2.2.2 numaralı maddesine karşılık olarak verdiği açıklamadan; cihazın bu maddeye uygun olmadığının görüldüğü, 

 

2) Teknik Şartnamenin 2.2.3 numaralı maddesi ile ilgili olarak; 

 

Şartnamede yer alan; “Görüntü sensörü ½ veya ¼“ olmalıdır.” şeklindeki yazılı koşul nedeniyle sensörün ½“ veya ¼“ değerinde olması gerektiği, üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün 1/3“ olan teknik değeri bu iki değerden farklı olduğundan teklifin şartnameye uygun olmadığı,

 

Ayrıca, üzerinde ihale bırakılan firmanın teknik dokümanlarının (cihaza ilişkin broşürlerinin) Türkçe olmadığı, yabancı bir dilde sunulan broşürlerin Türkçe tercümelerinin bulunmadığı, teknik doküman üzerinde teknik şartnamenin ilgili maddelerinin işaretlenmediği, dolayısıyla teklifin ihale dokümanında belirtilen şekilde sunulmadığı, bu durumun ihaleye teklif veren diğer firmalar için de geçerli olduğu, ancak bu hususta idarece (ihale komisyonunca) bir tespit yapılmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartnamelerde idarenin isteğinin, satın alınacak malın özelliklerinin açık, net ve tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gereklidir. İdarece düzenlenen teknik şartnamenin incelenmesinde, gerek şikayet konusu maddelerde, gerekse diğer maddelerde açık ve net olmayan, isteklileri tereddüte düşüren ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

İdarenin şikayet üzerine verdiği cevaptan; idarenin isteğinin teknik şartnameye aktarılırken doğru bir ifade kullanılmadığı anlaşılabilmektedir. Tekliflerin teknik şartnameye göre değerlendirilmesi gerekmekte olup sonradan şartnamenin farklı bir anlamda yorumlanması 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde ve ihale ilânının 5 inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 36.3 numaralı maddesinde;

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

 

İşletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak belirlenecektir.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.  

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi hükmü gereğince; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım, maliyet etkinliği, verimlik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da kullanılarak belirleneceği ihalelerde; bu unsurların parasal değer olarak ifade edilmesi, parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanda nispi ağırlıklar belirlenmesi zorunludur.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 ve 56 ncı maddelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurların kullanılması durumuna ilişkin olarak ayrıntılı düzenleme yapılmıştır.

 

İdarenin düzenlemesinde; fiyatın ve fiyat dışı unsurların ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde ne şekilde etkili olacağı belirtilmemiştir. İdari Şartnamenin 36 ncı maddesindeki düzenleme neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak belirlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, düzeltici işlem tesisi ile ihale sürecine devam edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,  

           

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul