• Karar No: 2007/UM.Z-2522
  • Toplantı No: 2007/042
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/042
Gündem No :8
Karar Tarihi:24.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2522
Şikayetçi:
 Kuraklar Tarım Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Çumra/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkmencamili Belediyesi Türkmencamili/Çumra/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18834
Başvuruya konu ihale:
 2007/72340 İhale Kayıt Numaralı “Kırma Taş Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.07.2007 tarih ve 07.04.71.0184/2007-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkmencamili Belediyesi tarafından 22.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırma Taş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kuraklar Tarım Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.07.2007 tarih ve 18834 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu bulunduğunu haricen öğrendikleri iddia edilmekte ve bu istekli hakkında gerekli cezai müeyyidenin uygulanması talep edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinin fotokopi olup, ıslak imzalı olmadığı; başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği; başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği; başvuru dilekçesinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği; başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin (ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri) aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmediği; başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul