İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2561
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :35
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2561
Şikayetçi:
 Ema Elektronik Medikal Analitik Sist. Pazr. ve Tic. Ltd. Şti., Büklüm Sok. No:119/A Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Gaziler Cad. No:468 35120 Yenişehir/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20605
Başvuruya konu ihale:
 2007/24556 İhale Kayıt Numaralı “Renkli Doppler Eko Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 07.05.31.0207/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 07.06.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Renkli Doppler Eko Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ema Elektronik Medikal Analitik Sist. Pazr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 18.07.2007 tarih ve 20605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye istekli olarak katılan Penta A.Ş. nin teknik şartnamenin 15 inci maddesine uymayan cihazı teklif ettiği, bu durumu ihale anında sözlü olarak bildirdiklerini, oysa kendilerinin şartnameye uygun % strain ölçümlerini cihaz içinde yapabilen, şartnameye uygun cihazı daha ucuza teklif ettiklerini,

 

2) Firmalarının büyük bir hatası sonucu teklif mektubunun geçerlilik süresinin yanlış yazıldığını,

 

3) İdareye yapmış oldukları şikayet başvurusuna 40 gün geçmesine rağmen bir yanıt alamadıklarını, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde; “Sistemde kalp dokusunun deformasyon oranını (%starin) ve deformasyona uğrama hızını (starin rate) ölçebilecek yazılımları içermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3.8. maddesinde; “İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3.8. maddesi gereğince Penta Elektronik Medikal Sistemler A.Ş. firmasının teklif etmiş olduğu GE marka VIVID 7 Pro model cihazın 03.07.2007 tarihinde yapılan demonstrasyonu sonucunda teknik şartnamenin bütün maddelerine uyduğu kanaatine varılmıştır.

 

            Penta firması teknik şartnameye uygunluk beyanının 15 inci maddesinde; “Teklif ettiğimiz General Electric marka Vivid 7 Pro model renkli doppler ekokardiyografi sisteminde kalp dokusunun deformasyon oranı (%starin) ve deformasyona uğrama hızını (starin rate) ölçebilmek için sistemle birlikte EchoPAC PC Work Station ünitesi verilecektir. Teklif ettiğimiz sisteme bağlanan EchoPAC PC Work Station ünitesi ile kalp dokusunun deformasyona uğrama hızını (starin rate) ölçülecek yazılımlar ve gerekli donanım (PC ve Monitör) tarafımızdan sağlanacaktır.” şeklinde açıklama yapmış ve bu durumu ispatlayıcı kataloğu teklif zarfı içerisinde vermiştir.

 

            Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde istenilen özelliğin ekokardiyografi cihazının içerisindeki bir bilgisayar tarafından yapılacağına ilişkin olarak açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle bu maddedeki özellik harici bir bilgisayar tarafından da yapılabilir. Önemli olan husus cihazın fonksiyonelliği, teknik şartnamede istenen işlevleri yerine getirebilmesi ve idarenin ihtiyaçlarını giderebilmesidir. Penta firmasının teklif ettiği sistemde teknik şartnamenin 15 inci maddesinde istenen özellik ekokardiyografi cihazı içerisinde olmayan harici bir bilgisayar tarafından yapılmakta ve yapılan demonstrasyonda teknik şartnamenin 15 inci maddesi dahil bütün maddelerine uyduğu sonucuna varılmaktadır. İdare yaptığı bu demonstrasyon ile Penta firmasının teklif ettiği cihazın ihtiyaçlarını giderebileceği sonucuna varmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin “tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 25 inci maddesinin 25.1. alt maddesinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en 90 takvim günü olmalıdır.” hükmü, “tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 32 nci maddesinin 32.1. alt maddesinde; “tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uyugun olmadığı bu şartnamenin 31.2.3. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Yapılan incelemede başvuru sahibinin, teklif mektubuna teklif geçerlilik süresi olarak 90 takvim günü yerine 60 takvim günü yazdığı tespit edilmiş olup, idari şartnamenin yukarıdaki düzenlemeleri gereğince başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında; “İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi gereğince idarenin, şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içinde karar alma ve cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır. İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar almazsa talep zımnen reddedilmiş sayılır. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda aday veya istekliler, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul