İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2562
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :36
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2562
Şikayetçi:
 Nilim Tıbbi Cihazlar Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6840 Sokak No:23 EVKA-2 Çiğli/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Türkan Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Ankara Asfaltı Üzeri No:305/A Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 17998
Başvuruya konu ihale:
 2007/39776 İKN|li “2007 Yılı 17 Kalem Genel Cerrahi İyileştirici Sarf Malzemeleri Alımı (3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 nci kalemler)” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 07.04.51.0184/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Türkan Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nce 11.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 17 Kalem Genel Cerrahi İyileştirici Sarf Malzemeleri Alımı (3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 nci kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Nilim Tıbbi Cihazlar Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 22.06.2007 tarih ve 17998 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihalenin 3, 5, 6, 7, 9, 10 ve 12 nci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak sunmaları gereken kalite belgelerini sunmadıklarından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa kendilerinin gerekli tüm kalite belgelerini sunmuş oldukları iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde; “İstekliler tarafından teklif verilen her kalem malzemeye ait CE belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.”,

 

7.3.1 maddesinde de; “İstekliler tarafından teklif verilen her kalem malzemeye ait Kalite Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. (TSE, ISO, TUV, vb.) (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden)…”,

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İtirazen şikayet konusu kalemlere ilişkin teknik şartnamelerin ilgili maddelerinde de; “Teklif edilen malzemenin CE belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.” ve “Teklif edilen malzeme ulusal veya uluslararası geçerliliği olan kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, teklif ettiği ürünlere ilişkin olarak bir “Tam Kalite Güvence Sistemi” belgesi sunulduğu görülmüştür. Bununla birlikte başvuru sahibinin teklif dosyasında bu AT sertifikası dışında başkaca bir “kalite belgesine” rastlanmamıştır. Ancak başvuru sahibi zaten itirazen şikayet dilekçesinde; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2006/43 sayılı Genelgenin 7 nci maddesi çerçevesinde kendilerinden, teklif ettikleri ürünlerle ilgili AT sertifikaları dışında başkaca herhangi bir belge istenemeyeceğini belirtmektedir. Diğer taraftan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ve ihale komisyonu kararında ise başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenen “kalite belgesini” sunmadığından bahsedilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin (b) bendinin 8. alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için istenecek bilgi ve belgeler arasında, “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” da sayılmış ve bu bilgi ve belgelerin istenmesine ilişkin olarak, ihale konusu işin niteliğine göre bu bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

Yine Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur…”,

 

 

 

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XI inci maddesinde de;

 

“Mevcut uygulamada ihale dokümanında; amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına  yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme  yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

 

Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla Uygulama Yönetmeliklerindeki hükümlere uygun olarak kalite veya kalite sistem belgeleri veya işaretleri istenebilir. Ancak, öncelikle istenilecek belgenin ne olduğunun ve hangi şartları taşımasının zorunlu olduğu hususunun gerektiğinde ilgili kuruluşlardan da görüş almak suretiyle belirlenmesi ve daha sonra ihale dokümanlarında bu hususa yer verilmesi gerekmektedir…”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 2006/43 sayılı Genelgesinin;

 

1 inci maddesinde; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrlich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.”,

 

7 nci maddesinde de; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB Direktiflerine uygun olarak) kapsamına girip CE işareti ve ilgili belgelere sahip (Uygunluk Beyanı – Declaration of Conformity; AT Sertifikaları – EC Certificate) olan vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlar ve vücut dışında kullanılan (in-vitro) tıbbi tanı cihazları, malların serbest dolaşımı ilkesi çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmadan piyasaya arz edilebilecekler ve bu cihazlarla ilgili olarak başka herhangi bir belge aranmayacaktır…”,

 

düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer verilen ve yukarıda anılan düzenlemeler ile isteklilerden, TSE, ISO, TÜV, vb. belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları istenmektedir. Hatta genellikle teknik şartnamelerde yer verilen düzenlemelerde bu belgelerden “en az birine sahip olunması” istenmektedir. Oysa söz konusu belgeler farklı hususlara ilişkin olup birbirinin yerine ikamesi mümkün değildir. Ayrıca kısaltma ve/veya sembollerin içeriğinin belirtilmeyerek cümlede “vb.” yazılmak suretiyle belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerin de sunulmasına imkan verilerek bu aykırılığın daha da güçlendirildiği görülmektedir.

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihale dokümanında yer verilen bu düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihalenin 3, 5, 6, 7, 9, 10 ve 12 nci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul