İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2563
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :37
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2563
Şikayetçi:
 Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş., Av.Bülent Büyükdağ Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Güleç İşhanı, Kat.11/22-23 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İçi Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20614
Başvuruya konu ihale:
 2007/44700 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Laboratuarı Malzemeleri İhalesi (348. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 07.05.32.G022/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Laboratuarı Malzemeleri İhalesine (348. Kalem)” ilişkin olarak Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye iki firmanın teklif verdiği ve ihalenin teknik şartnameye uygun teklif vermeyen firmanın üzerinde bırakıldığı, anılan firmanın teklif ettiği Otomatik SSO kitinin hibridizasyon özelliği taşımadığı, kendi teklif ettikleri marka dışında hibridizasyon özelliği taşıyan başka bir SSO tayin kitinin üretilmediği, idarenin ihaleden sonra hibridizasyon özelliği yerine luminex yöntemini tercih ettiği, oysa alternatif teklif verilemeyeceği, ihaleyi kazanan firmanın alternatif teklifle ihaleyi kazandığı, ayrıca bu firmanın 2 yıl önce verdiği teklifte belirttiği cihazların laboratuar testlerinin yapıldığı ve memnun kalındığı, o tarihte yapılan testlerin onelambda marka kitler olduğu, kendi önerdikleri kitlerin çok yaygın bir şekilde kullanıldığı, idarece kendilerine yeterli cevabın verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin merkez laboratuarı malzemeleri alımı işi olduğu belirtilmiş, ihalenin 348 no lu kaleminde doku tipi tayin kiti istenilmiş, anılan şartnamenin 36 ncı maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeleri ve yeterlik kriterlerini düzenleyen idari şartnamenin 7 nci maddesi ile teknik şartnamede ve ihale ilanında numune veya katalog istenilmemiştir.

 

İdari şartnamenin “Teslim Etme, Teslim Alma Şekil ve Şartları” başlıklı 52.1. maddesinde: “ihalesi yapılan mallar tebliği tarihinden itibaren siparişlerde belirtilen süreler içerisinde ve şartnamelerimizde yazılı hükümler doğrultusunda yapılacaktır.” şeklinde, “Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri” başlıklı 52.2. maddesinde ise: “muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik ve sözleşme tasarısı hükümlerine göre yapılacaktır.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince sunulması zorunlu belgeler dışında ihale konusu ile ilgili yönetmelikler gereğince ürünün herhangi bir işaret taşıması veya kalite yada standarda uygunluk belgesinin bulunması zorunluluğu olsa bile, idarelerin idari ve teknik şartname ile bu belgelerin sunulmasını veya tedarik edilecek malların numunelerini, katalogları ile fotoğraflarını isteyip istememek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, incelemeye konu ihalede teklif edilen ürüne ait katalogların veya numunelerin sunulmasının istenilmediği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak bir tespit yapılamadığı, bu durumun ancak Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, idari şartnamenin 52.2. maddesinde denetim, muayene ve kabul işlemlerinin muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik ve sözleşme tasarısı hükümlerine göre yapılacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği, teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığının “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceği, bu firmanın teklif mektubunda ihale dokümanını tamamen okuyup kabul ettiğini belirttiği görülmüştür.

 

İhaleye katılan istekliler, teklif ettikleri ürün ve teklif veya başvuru mektubu içinde sunulan belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden, İhale Komisyonu ise bu belge ve bilgiler esas alınarak teklifin değerlendirmesinden sorumlu olmakla birlikte aynı zamanda İhale Komisyonunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrası uyarınca teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteme yetkisi bulunmaktadır. İdarelerce teklif veya başvuru mektubu içerisinde sunulan bu belge ve/veya bilgilerde herhangi bir tahrifat olduğunun tespiti veya sözleşme aşamasında ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen ürünün ihale dokümanında belirtilen şartları karşılamadığının Muayene ve Kabul Komisyonunca tespiti halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddelerinde yer alan yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere ihale komisyonunun istekliler tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu teyidi konusunda takdir yetkisi bulunmakta olup bahse konu ihalede idarenin başvuru sahibinin iddialarını yerinde görmeyerek ihale üzerinde bırakılan firmanın itiraza konu hususlarla ilgili olarak teknik şartnameye uygun olarak en avantajlı teklifi verdiğini bildirildiği ve anılan firmayı yeterli gördüğü anlaşılmaktadır.

 

Kaldı ki, başvuru sahibinin idareye yaptığı başvuruya idarece verilen 26.06.2007 tarih ve 109 sayılı cevapta: “İtiraza konu olan açıklamalar kısmında "Bu örneklerin çalışması için gerekli olan en az 48 örnek kapasiteli bir adet otomatik SSO Hibridizasyon cihazı, 2 adet thermal cycler ve 1 adet tam otomatik DNA ekstraksiyon cihazlarının da bu kitlerle birlikte verilmesi zorunludur" ibaresinin olduğu belirtilmektedir. Akar medikal firması burada belirtilen tüm şartlan kapsamakta olup üstelik 48 örnek kapasiteli değil 96 örnek kapasiteli tam otomatik Life Match HLA DNA Typing Systemini önermektedir. Ayrıca ATC firması 14-15 Aralık 2005 tarihinde bu cihazın uygulamalı eğitimini Ç.Ü Tıp Fakültesi Baİcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarında vermiş ve bu sistemin laboratuvarca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Genomed firmasının teklifi 225.88 YTL; iken Akar medikal firmasının teklifi ise 178.00YTL olup toplam 1500 test olarak düşünülünce kuruma 71.820,00 YTL avantaj da sağlamaktadır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Bu durumda, cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin, sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, bu aşamada, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul