İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2564
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :38
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2564
Şikayetçi:
 Doğuş Medikal Tıbbı Malzeme Tic. Ltd. Şti., Karabük Caddesi, No:22 Cevizli Kartal/İSTANBUL(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bayır Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 32 78000 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.07.2007 / 19062
Başvuruya konu ihale:
 2007/49985 İhale Kayıt Numaralı “198 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (97. Kalem kombine Viskoelastik Madde)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 07.04.79.G022/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “198 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (97. Kalem  kombine Viskoelastik Madde)” ihalesine ilişkin olarak Doğuş Medikal Tıbbı Malzeme Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.07.2007 tarih ve 19062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla ihalenin 97 nci kaleminin başka bir firmanın üzerinde bırakıldığının bildirildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi karşılamadığı yönündeki itirazlarının idarece reddedildiği, idari şartnamede numune ve katalog istenilmediği için anılan firma tarafından hastanenin yanıltıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 198 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı işi olduğu belirtilmiş, ihalenin 97 nci kaleminde Kombine Viskoelastik madde istenilmiş, anılan şartnamenin 36 ncı maddesinde ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi dilekçesinde, ihalenin şikayete konu olan 97 nci kaleminin üzerinde bırakıldığı firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnameyi karşılamadığını, idari şartnamede numune ve katalog istenilmediği için anılan firmanın hastaneyi yanılttığını iddia etmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeleri ve yeterlik kriterlerini düzenleyen idari şartnamenin 7 nci maddesi ile teknik şartnamede ve ihale ilanında numune veya katalog istenilmemiştir.

 

İdari şartnamenin “Muayene ve Kabul Şekil ve Şartları” başlıklı 53.3. maddesinde: “Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

 

a) yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirilmesini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.

 

b) idare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince sunulması zorunlu belgeler dışında ihale konusu ile ilgili yönetmelikler gereğince ürünün herhangi bir işaret taşıması veya kalite yada standarda uygunluk belgesinin bulunması zorunluluğu olsa bile, idarelerin idari ve teknik şartname ile bu belgelerin sunulmasını veya tedarik edilecek malların numunelerini, katalogları ile fotoğraflarını isteyip istememek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, incelemeye konu ihalede teklif edilen ürüne ait katalogların veya numunelerin sunulmasının istenilmediği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak bir tespit yapılamadığı, bu durumun ancak Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, idari şartnamenin 53.3. maddesinde yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirilmesini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği, teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığının “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceği, bu firmanın teklif mektubunda ihale dokümanını tamamen okuyup kabul ettiğini belirttiği görülmüştür.

 

İhaleye katılan istekliler, teklif ettikleri ürün ve teklif veya başvuru mektubu içinde sunulan belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinde yer alan bilgi ve belgelerden, İhale Komisyonu ise bu belge ve bilgiler esas alınarak teklifin değerlendirmesinden sorumlu olmakla birlikte aynı zamanda İhale Komisyonunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrası uyarınca teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteme yetkisi bulunmaktadır. İdarelerce teklif veya başvuru mektubu içerisinde sunulan bu belge ve/veya bilgilerde herhangi bir tahrifat olduğunun tespiti veya sözleşme aşamasında ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen ürünün ihale dokümanında belirtilen şartları karşılamadığının Muayene ve Kabul Komisyonunca tespiti halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddelerinde yer alan yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere ihale komisyonunun istekliler tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu teyidi konusunda takdir yetkisi bulunmakta olup bahse konu ihalede idarenin başvuru sahibinin iddialarını yerinde görmeyerek ihale üzerinde bırakılan firmanın itiraza konu hususlarla ilgili olarak teknik şartnameye uygun teklif vermek zorunda olduğunu, ihalenin numuneli olmayıp, en düşük fiyat esasına göre yapıldığını bildirildiği ve anılan firmayı yeterli gördüğü anlaşılmaktadır.

 

Kaldı ki, ihale komisyon başkanı tarafından muayene komisyon başkanlığına yazılan 18.06.2007 tarih ve 497 sayılı yazıda; Doğuş Medikal Tıbbı Malzeme Tic. Ltd. Şti.’nin itiraz dilekçesinde ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği malzemenin teknik şartnameye uymadığının belirtildiği, anılan firma tarafından teslim edilecek bu malzemelerin teslimi esnasında teknik şartnamenin 97 nci kaleminin 1 inci maddesinde belirtilen Solüsyon beher ml. %2-%3,7 oranında sodyum kondroitin sulfat içerip içermediğinin takip edilmesi hususunda gereğinin yapılması istenilmiştir.

 

Bu durumda, cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin, sunulan belgelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, bu aşamada, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul