İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2565
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :39
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2565
Şikayetçi:
 Gaziantep Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti., Küçük Sanayi Sitesi 11 Nolu Cadde, No: 74 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Valiliği İl Özel İdaresi, 13 Mart Mahallesi, Karanfil Sokak, No: 1 47100 Yenişehir/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19685
Başvuruya konu ihale:
 2007/46338 İhale Kayıt Numaralı “İş Makinası Yedek Parçası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 07.05.02.G022/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin Valiliği İl Özel İdaresi’nce 16.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İş Makinası Yedek Parçası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gaziantep Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.07.2007 tarih ve 19685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 16.05.2007 tarihinde yapılan ihalenin üzerlerinde kaldığının belirtildiği, ihaleye verdikleri teklif mektubunda temini istenilen yedek parçaları ne evsafta ve ne marka ile vereceklerini kendi el yazılarıyla belirttikleri, ihale komisyonuyla yaptıkları görüşme sonucunda teklif mektubunda belirttikleri hususların geçersiz olduğunun, bu hususların göz önüne alınmayacağının ve sözleşmenin kendi verdikleri markalar üzerinden imzalanmayacağının bildirildiği, idareye başvurarak taahhüt ettiği yedek parçalar dışında herhangi bir talep olursa yerine getiremeyeceklerini belirttikleri, sözleşmenin talepleri doğrultusunda imzalanması gerektiği, aksi halde ihalenin üzerlerinde kalmaması gerektiği, kendi taahhüt ettikleri markalar ile idarenin istediği markalar arasında 50.000,00 YTL fark olduğu, idarenin marka ve model belirtmesi mevzuata aykırı olduğundan, teklif mektubunda farklı model belirtmelerinin tartışılmasının anlamsız olduğu, idarenin ihale aşamasında teklif mektubunun usulüne uygun olup olmadığını kontrol etmesi ve teklifi usulüne uygun olarak değerlendiriyorsa değerlendirme dışı bırakması gerektiği, bu hususla ilgili olarak kendilerinden yazılı bir açıklama istenilmediği ve aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; 22.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile şikayete konu ihalenin Gaziantep Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibine sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin idareye başvurarak birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin ikinci sayfasında not olarak belirttikleri kalemlere ilişkin olarak belirttikleri yedek parçaların marka ve menşeinin teklif edildiğini, bu kalemlerde vermiş oldukları fiyatların, karşılarında belirtilen markalar için olduğunu belirttikleri, idarece anılan başvuruya verilen cevapta; “…Teklifiniz 4734 sayılı KİK’nun 12, 36 ve 37 nci maddelerine ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre incelenmiş olup teklifinizin uygun olduğu kanaatine varılmış ve değerlendirmeye alınmıştır.” şeklinde açıklama yapıldığı, daha sonra başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya gelmemesi üzerine de ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Ayma San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne sözleşmeye davet yazısı gönderildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne yer verilmiş, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; “Temel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde de bu şekilde düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiş, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinde de anılan düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükmünden hareketle, idarece alıma konu malın teknik şartnamesinin hazırlanması gerektiği, ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilerek ihaleye çıkılabileceği, idare tarafından, alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlandığı, teknik şartnamenin 2.1. maddesinde: “malzemeler ilgili iş makinelerinin orijinal yedek parçaları olacaktır.”, 2.6. maddesinde: “teslim edilecek parçaların markaları, teklif mektubunda belirtilen markalarla aynı olacaktır.” şeklinde düzenlemeler yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin ilanda ve idari şartnamede malzeme listesinde alınacak malların marka ve modellerinin yer almadığı, ancak idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde alınacak malzemelere ilişkin marka ve modeller belirtilerek düzenleme yapıldığı, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelini idarenin belirttiği marka ve modele uygun şekilde doldurduğu, ancak birim fiyat teklif cetvelinin ikinci sayfasında teklif cetvelinin bazı kalemleriyle ilgili olarak başka marka ve model teklifinde bulunduğu, bunu da teklif cetvelinin altına not olarak belirttiği, anılan kalemlere ilişkin olarak belirttikleri yedek parçaların marka ve menşeinin teklif edildiğini, bu kalemlerde vermiş oldukları fiyatların, karşılarında belirtilen markalar için olduğunu belirttiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede idarece alınacak malların marka ve modelleri belirtilerek ihale yapıldığı anlaşılmış olup, yapılan böyle bir düzenlemenin elinde aynı marka yedek parçalar bulunan firmaların ihaleye katılımına imkan vereceği, farklı marka yedek parçalara sahip olan firmaların ihaleye katılımını ve rekabetin oluşumunu engelleyeceği, bu hususun 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci madde hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, ihale işlem dosyası içerisinde bulunan bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, şikayete konu düzenlemelerin ihaleye katılımı sınırladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konuyla ilgili iddiası yerinde görülmüş ve şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul