İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2566
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :40
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2566
Şikayetçi:
 Akgür Makine İnşaat Elektronik Plastik, Bilgisayar Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Avukat Ali Soykan, Strazburg Caddesi No: 26/2 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Müdafaa Cad. No:18 Kızılay / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17895
Başvuruya konu ihale:
 2007/41752-İKN|li 15 Adet İndikatör Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 07.0445.0160/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı’nca 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Silo İçi Kantar İçin 15 Adet İndikatör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akgür Makina İnşaat Elektronik Plastik Bilgisayar Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.06.2007 tarih ve 17895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin yapmış olduğu İndikatör Alımı ihalesine sunmuş oldukları teklifin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin son fıkrasının f bendi gereği değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin idarenin Teftiş Kurulunca hazırlanan inceleme raporuna dayandırıldığı, buna karşın Kanunun ilgili maddesinde düzenlenen şartların oluşmadığı ve haklarında verilmiş bir yasaklama kararının bulunmadığı, bu sebeplerle idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma ve ihalenin iptali işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

İdarenin 27.04.2007 tarihli İndikatör Alımı ihalesine iki istekli tarafından teklif verildiği, başvuru sahibi firmanın teklifinin İhale Komisyonunca TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 07.11.2006 tarih ve 1070 sayılı yazısına istinaden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklinin teklifinin ise teklif edilen fiyat dikkate alınarak uygun görülmediği ve ihalenin 09.05.2007 tarihinde onaylanan karar ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 07.11.2006 tarih ve 1070 sayılı yazısında özetle; idarenin tesislerindeki periyodik bakım işlerini yürütmekte olan bir firmanın ihtiyaç duyulan yedek parçaların temin edilmesi için çeşitli tarihlerde TMO Teknik İşler Dairesi Başkanlığına faks ile yazılar gönderdiği, bu firmanın yedek parça talebiyle ilgili 18.04.2006 tarihli yazısının üzerinde değişiklik yapılarak (28.08.2006 tarihinde) idareye tekrar faks ile gönderildiği, bu yazının Akgür Makina İnşaat Elektronik Plastik Bilgisayar Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin faks cihazından idareye gönderildiğinin tespit edildiği, adı geçen firmanın faks cihazı kullanılmış olmakla birlikte söz konusu yazının hangi amaçla kimler tarafından gönderildiğinin tespit edilemediği, bu yazının üst kısmının yırtılmış olduğu, yazının kandırma yeteneğinin bulunmadığı, idarenin zarara uğramadığı, yasal yönden bir işlem yapılmasına gerek görülmediği, ancak adı geçen firma ile iş ilişkisine girilmemesinin uygun bulunduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin son fıkrasında hangi durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmış olup bu kapsamda (f) bendi hükmü gereğince; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün IX/H maddesinde ;

 

“H. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendinin uygulamasına ilişkin  olarak;

 

            İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla meslek ve iş ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar yada yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışların iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir.

 

Ancak,  4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde;

 

a- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

 

b- Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesinin ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir.”

 

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 07.11.2006 tarih ve 1070 sayılı yazısında yapılan değerlendirme üzerine 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (f) bendi hükmünün uygulanması mümkün görülmemektedir. İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, başvuru sahibi firmanın idareye karşı yüklendiği bir iş nedeniyle iş ve meslek ahlakına aykırı davrandığına dair bir tespit bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, idarenin başvuru sahibini ihalede değerlendirme dışı bırakması yönündeki kararı 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun bulunmamaktadır.   

 

Diğer taraftan, Kurumda yapılan inceleme aşamasında, Akgür Makina İnşaat Elektronik Plastik Bilgisayar Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Sağlık Bakanlığı’nca 4735 Sayılı Kanuna istinaden 2 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı tespit edilmiştir.

                                            

Adı geçen firma, ihalenin idarece 09.05.2007 tarihinde iptal edilmesinden ve idare kararına karşı 21.06.2007 tarihinde Kurum’a itirazen şikayette bulunulmasından sonra yasaklanmıştır.  

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün XV. maddesi kapsamında yapılan düzenlemelerde; isteklilerin ihale tarihinden sonra yasaklandığının ihale sürecinde tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemler açıklanmış olup yasaklılığı tespit edilen istekli ile sözleşme imzalanması mümkün değildir.    

 

Netice olarak, idarenin başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı, ancak düzeltici işlem ile başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınamayacağı, yasaklama kararının gereği olarak başvuru sahibinin ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul