İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2568
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :99
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2568
Şikayetçi:
 Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş., Vekili Av. Mahmut Kaçmaz Uğur Mumcu Caddesi No: 63/10 Gaziosmanpaşa / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 M.S.B. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Sirkeci Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17413
Başvuruya konu ihale:
 2007/37043 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Yeni Tip Rüzgar Ceketi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 07.0424.0160/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6 Kalem Yeni Tip Rüzgar Ceketi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.06.2007 tarih ve 17413 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; MSB İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığınca 14.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen “6 Kalem Yeni Tip Rüzgar Ceketi Alımı” ihalesinde firmalarının üç kalem (2, 3 ve 4 üncü kalemler) için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiği, ancak Şirketin % 25 hisseye sahip ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Kilimci’nin 31.03.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi üzerine firmalarının ihale dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının irat kaydedildiği,

 

Hakkında yasaklama kararı bulunan Mehmet Kilimci’nin Şirkette % 50’den fazla hissesi bulunmadığı ve ihaleden önce 08.05.2007 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği ve aynı tarihte istifasının kabul edilmiş bulunduğu, Mehmet Kilimci ihaleye teklif veren şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığından ihaleye teklif veren isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar arasında bulunmadığı,

 

Öte yandan, idarenin kararına gerekçe olarak gösterilen Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV numaralı maddesinin H fıkrasının 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine aykırı olduğu, Kanun hükmünün Tebliğ hükmü ile genişletilemeyeceği, bunun suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV inci maddesi H fıkrası hükmünün Kamu İhale Kanununun 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunulması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket veya ortaklıklarına ilişkin olduğu, oysa Mehmet Kilimci’nin 4735 sayılı Kanuna istinaden yasaklanmış bulunduğu, Mehmet Kilimci 4734 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtilen hükümlere istinaden yasaklanmadığından Tebliğin Birinci Bölüm XV inci maddesinin H fıkrası hükmünün uygulanamayacağı,

 

İdarenin firmaları hakkındaki işleminin hukuka uygun olmadığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve geçici teminatın irat kaydedilemeyeceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş., İdarenin 14.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalesine istekli olarak katılmış ancak Şirketin % 25 hisse ile ortağı ve İdare Meclisi Reisi olan Mehmet Kilimci’nin 31.03.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun idarece tespit edilmesi üzerine ihalede değerlendirme dışı bırakılarak teklif ettiği bedelin % 3’ü tutarındaki geçici teminatı irat kaydedilmiş ve ilgililerin ihalelere katılmaktan yasaklanması için işlem tesis edilmiştir. 

 

            22.05.2007 tarihinde onaylanan İhale Komisyonu Kararında özetle; teklif zarfında sunmuş olduğu imza sirkülerinde belirtilen yönetim kurulu üyesi ve reisi Mehmet Kilimci’nin 31.03.2007 tarihinden itibaren kamu ihalelerine girmekten 1 (bir) yıl süre ile yasaklı olduğu tespit edildiğinden istekli Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin ihale dışı bırakıldığı belirtilmektedir.      

 

            İsteklinin idare kararına karşı şikayeti üzerine idarece verilen 08.06.2007 tarihli cevapta ise özetle;

            14.05.2007 tarihli ihalenin ilk oturumu sonrasında 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği isteklilerin, isteklilerin temsilcilerinin, isteklilerin % 50’den fazla paya sahip ortaklarının ve bu isteklilerin % 50’den fazla ortağı olduğu şirketlerin yasaklılıklarının sorgulandığı, Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’de % 50’nin altında (% 25) hisseye sahip ancak şirket yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Kilimci’nin 31.03.2007 tarihinden itibaren yasaklı olduğunun tespit edildiği, teklif dosyasında idareye sunulmuş olan imza sirkülerine göre adı geçen şahsın şirketin idare meclisince 29.03.2005 tarihinde idare meclisi reisi olarak görevlendirildiği, bu durumun 07.04.2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan edildiği,      

 

            Mehmet Kilimci hakkındaki yasaklama kararının;  adı geçen şahsın % 50’den fazla hissesinin bulunduğu Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin yüklendiği alım işini sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi üzerine MSB İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığının 02.03.2007 gün ve İÇTEDBLGBŞK:6048-166-07/İk.Ş.(GİYKU) 287 sayılı “Astar Haki Rüzgar Ceketi Sözleşmesinin feshi” konulu yazısına istinaden Milli Savunma Bakanlığınca alındığı,            

 

Mehmet Kilimci’nin yasaklı olduğunun İhale Komisyonunca tespit edildiği haberinin Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş. yetkililerince duyulması üzerine, İstanbul Bakırköy 3 üncü Noterliğinin 15.05.2007 tarih ve 014135 yevmiye no’lu tebliğinin İdareye gönderildiği, bu tebliğde adı geçen şahsın ihaleye teklif veren şirketin yönetim kurulu üyeliğinden 08.05.2007 tarihinde istifa ettiğinin, sadece şirketin ortağı olduğunun, istifanın yönetim kurulunca aynı tarihte kabul edildiğinin ve durumun aynı gün İstanbul Bakırköy 3 üncü Noterliğince onandığının belirtildiği,

            İdarece Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş. ve yetkili temsilcisi Mehmet Kilimci hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin uygulanmasına, geçici teminatının irat kaydedilmesine karar verildiği,

 

Hususlarına yer verilmiş ve başvuru reddedilmiştir.  

 

Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’de % 25 hissesi bulunan Mehmet Kilimci 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa istinaden 31.03.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince; inceleme konusu dosyada adı geçen ve 31.03.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olan Mehmet Kilimci yasaklılığı devam ettiği sürece doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendisi veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz. Dolayısıyla, adı geçen şahsın bir Anonim Şirketin İdare Meclisi Reisi sıfatıyla ihalelere katılması mümkün veya diğer bir şekilde ifade edilecek olursa; bir Anonim Şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesi mümkün değildir.

 

Ancak, Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş. temsilcilerince 14.05.2007 tarihli ihaleden bir gün sonra Bakırköy Üçüncü Noterliği vasıtasıyla idareye verilen dilekçede Mehmet Kilimci’nin 08.05.2007 tarihinden itibaren anılan şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı belirtilmektedir. Bu durumu tevsik edici mahiyetteki belgelerin de Bakırköy Üçüncü Noterliğince düzenlendiği anlaşılmaktadır.   

 

Noterlikçe düzenlenen belgeler dikkate alındığında, adı geçen şahsın ihale tarihinde Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olmadığı, anılan şirkette %’50’den az hissesi bulunduğu, dolayısıyla ihale tarihi itibarıyla anılan şirketin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda firmanın yasaklılar kapsamında değerlendirilmesinden hareketle geçici teminatının irat kaydedilmesi ve ilgililer hakkında yasaklılık işlemleri tesis edilmesi yönündeki işlemler hukuki dayanaktan yoksun kalmaktadır. 

 

Diğer taraftan, inceleme konusu ihalenin İdari Şartnamesinin 7 nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri belirtilmiş olup bu kapsamda 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 ve 34 üncü maddeleri gereği olarak; Şartnamenin 7.1.c maddesinde; isteklilerin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında idareye sunulacağı belirtilmiştir.

 

Ancak, Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş. temsilcilerince ihale tarihinde idareye sunulan teklif zarfında bulunan bilgi ve belgelerde Mehmet Kilimci Şirketin İdare Meclisi Reisi olarak görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, anılan istekli tarafından ihale tarihinde idareye sunulan bilgi ve belgeler Şirketin son durumunu, dolayısıyla gerçeği göstermemektedir. Buna göre, anılan istekli ihaleye katılım belgelerini ihale dokümanında belirtilen şekle uygun olarak idareye sunmamıştır. 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ve idarece düzenlenen ihale dokümanı uyarınca, teklif zarfında sunulan/sunulması gereken bilgi ve belgelerin değiştirilmesi, sonradan tamamlanması mümkün bulunmamaktadır. Netice itibarıyla, anılan isteklinin ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince; inceleme konusu dosyada adı geçen ve 31.03.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olan Mehmet Kilimci’nin  doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendisi veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılması mümkün değildir. Dolayısıyla, adı geçen şahıs bir Anonim Şirketin İdare Meclisi Reisi olarak ihalelere katılamaz. Diğer bir şekilde ifade edilecek olursa; bir Anonim Şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesi mümkün değildir. Çünkü, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde; kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükme bağlanmıştır.

 

Bu durumda, 4734 sayılı Kanunun 10, 11 ve 17 nci madde hükümleri uyarınca; ihaleye teklif veren isteklinin (Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin) ihalede değerlendirme dışı bırakılması, geçici teminatının irat kaydedilmesi ve hem şirket hem de Mehmet Kilimci hakkında yasaklama işlemi yapılması gerekmektedir.    

 

Diğer taraftan, ihale tarihinden (14.05.2007) bir gün sonra, 15.05.2007 tarihinde, Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş. temsilcilerince Bakırköy Üçüncü Noterliği vasıtasıyla idareye verilen dilekçede Mehmet Kilimci’nin 08.05.2007 tarihinden itibaren anılan şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı belirtilmektedir. Bu durumu tevsik edici mahiyetteki belgelerin de Bakırköy Üçüncü Noterliğince düzenlendiği anlaşılmaktadır.   

 

İnceleme konusu ihalenin İdari Şartnamesinin 7 nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri belirtilmiş olup bu kapsamda 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 ve 34 üncü maddeleri gereği olarak; Şartnamenin 7.1.c maddesinde; isteklilerin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında idareye sunulacağı belirtilmiştir.

 

Noterlikçe düzenlenen belgeler dikkate alındığında, adı geçen şahsın ihale tarihinde Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olmadığı, anılan şirkette %’50’den az (% 25) hissesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ihale tarihi itibarıyla anılan firmanın ihaleye katılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, ihale tarihinde teklif dosyasında idareye sunulan bilgi ve belgelerde Mehmet Kilimci anılan şirketin İdare Meclisi Reisi olarak gösterilmektedir. Eğer 08.05.2007 tarihi itibariyle Mehmet Kilimci şirket yönetim kurulu üyeliğinden ve yöneticiliğinden ayrılmış ise ihale tarihinde istekli (Anonim Şirket) hakkında idareye sunulan bilgi ve belgeler gerçeği göstermemektedir. Bunun sorumluluğu ise anılan şirketin yöneticilerine ve temsilcilerine ait bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında hangi durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiş olup bu kapsamda;

 

h) bendinde; idareye yanıltıcı bilgi vermenin,

j) bendinde; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmanın ihale dışı bırakılma sebebi olduğu hususu düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında;

 

“a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.”

 

Yasak fiil ve davranışlardan sayılmıştır.

 

Bu durumda, ihale tarihinde idareye gerçek dışı bilgi sunulduğundan, 4734 sayılı Kanunun 10, 11 ve 17 nci madde hükümleri uyarınca; ihaleye teklif veren isteklinin (Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin) ihalede değerlendirme dışı bırakılması ve hem şirket hem de Mehmet Kilimci hakkında yasaklama işlemi yapılması gerekmektedir.    

 

Netice itibariyle, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile birlikte  hem ihaleye teklif veren Anonim Şirket hem de adı geçen şahıs hakkında idarece yasaklama işlemi uygulanmasının gerektiği düşüncesiyle karara katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI  

     Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul