İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2569
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :41
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2569
Şikayetçi:
 Yekda Gıda Turz. İnş. ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti, Gimat Toptancılar Sitesi 16.Blok 481 Macunköy Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü, FTR Binası Arkası 06100 sıhhiye / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18433
Başvuruya konu ihale:
 2007/35984 İhale Kayıt Numaralı “Dondurulmuş Gıda Grubu Yiyecek Maddesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 07.04.54.0017/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü tarafından 03.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dondurulmuş Gıda Grubu Yiyecek Maddesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yekda Gıda Turz. İnş. ve Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.06.2007 tarih ve 18433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Sartaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin, Kamu İhale Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünün hükmü uyarınca değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Hacettepe Üniversitesi Sağlık kültür ve Spor Dairesi Başkalığı tarafından 03.05.2007 tarihinde yapılan “10 Kalem Dondurulmuş Gıda Grubu Yiyecek Maddesi” alımı ihalesinin, Başkent Neva Gıda Dağıtım  Taah. İht. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde kaldığı, ancak bu istekli tarafından teklif dosyası içerisinde sunulan ve özel sektörden alındığı belirtilen iş deneyim belgesine ilişkin fatura ve noter tasdikli sözleşmenin idare tarafından daha sonra kamu ihale mevzuatına aykırı olarak tamamlatıldığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:           

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin  “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.2.1 nci maddesinde yapılan düzenleme ile “İsteklinin son 5 (beş) yıl içerisinde yurt içinde veya yurt dışında, Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım ve ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki  alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin” istenildiği anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi başlıklı 35 maddesinin (b) bendinde; “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme göre, bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde iş deneyimini tevsik için yüklenicilerin, gerçekleştirilen işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretlerini teklif dosyası içerisinde idareye sunması gerekmektedir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Neva Başkent Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından  idareye sunulan teklif dosyasının incelenmesi neticesinde; bu isteklinin anılan ihaleye 144.275,00 YTL teklif fiyat sunduğu, isteklinin özel sektöre gerçekleştirdiği anlaşılan, sözleşme tarihi 31.12.2006 olan ve 60.000,00 YTL tutarında bulunan Dondurulmuş Gıda Alımı işine ilişkin sözleşmeyi teklif dosyası içerisinde idareye sunduğu, ancak bu sözleşmede belirtilen tutara ilişkin fatura veya örneklerini idareye sunmadığı, 

 

İdarenin teklif dosyası içerisinde eksik bulunan fatura suretlerini 08.05.2007 tarihli yazı ile ihale üzerinde bırakılan istekliden istediği, isteklinin istenilen faturaları belirtilen tarihte idareye sunduğu  anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 32.1.1 nci maddesinde “Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır” hükmü yer almasına rağmen, idarenin belirtilen bu mevzuat hükmüne aykırı olarak teklif dosyası içerisinde eksik bulunan sözleşmeye ilişkin faturaları ihale üzerinde bırakılan istekliye tamamlattığı, yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu ve başvuru sahibine ait iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.(a) maddesinde “Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresin” teklif kapsamında istekliler tarafından sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin (Yekda Gıda San. Tic. Ltd. Şti.) teklif dosyası içerisinde tebligat adresini idareye sunmadığı, söz konusu eksikliğin 03.05.2007 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağında belirtildiği, idarenin tespit edilen bu eksikliği 08.05.2007 tarihli yazı ile istekliden gidermesini istediği, söz konusu yazının istekliye aynı gün elden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 08.05.2007 tarih ve 1882 sayı ile idarenin kayıtlara alınan yazı ile adres beyanına ilişkin eksikliğin giderildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 32.1.1 nci maddesinde “Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır” hükmü yer almasına rağmen, idarenin belirtilen bu mevzuat hükmüne aykırı olarak teklif dosyası içerisinde yer almayan tebligat adresine ilişkin beyanı, başvuru sahibine tamamlattığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibine ait teklifin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) İncelemeye konu ihalede geçerli bir teklifin kaldığı, bununda yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde, “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklifi geçerli olan istekli tarafından şikayete konu ihaleye verilen fiyat yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından, idare tarafından yukarıda ifade edilen tebliğ hükmü doğrultusunda gerekli sorgulama yapılmasına ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Sartaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin, Kamu İhale Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünün hükmü uyarınca değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede 3 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı ancak bir adet teklifin geçerli olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerden “rekabet ilkesinin” inceleme konusu ihalede oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul