İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2570
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :42
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2570
Şikayetçi:
 Gerilim Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş., Av.Bekir Baykara Refikbelendir Sokak 101/11 Çankaya ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, Dikmen Caddesi 89 06100 A.Ayrancı Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20537
Başvuruya konu ihale:
 2007/31224 İhale Kayıt Numaralı “Elektrojen Grupları (jenaratör) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 07.05.27.0017/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı tarafından 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elektrojen Grupları (jenaratör) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gerilim Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.07.2007 tarih ve 20537 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 19.06.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdare tarafından 04.05.2007 tarihinde yapılan Elektrojen Grupları (Jeneratör) alımı ihalesinin kendilerinin üzerinde kaldığı, ancak ihale tarihi itibariyle SSK prim borçlarının bulunması sebebiyle idare tarafından sözleşme imzalanmayacağının kendilerine bildirildiği, oysa şirketin Ulus Vergi Dairesinden 2007 Şubat ayı itibariyle 106.927,01 YTL KDV alacağının bulunduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile söz konusu borca ilişkin mahsup işleminin alacaklarından yapılması gerektiği bu nedenle SSK prim borçlarının bulunmadığı ve kendileri ile sözleşmenin imzalanması gerektiği,

 

            2) Şikayete konu ihalenin pazarlık usulü ile yapıldığı, bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 11.05.2007 tarihli ihale komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından 15.05.2007 tarihinde onaylanması neticesinde incelemeye konu ihalenin başvuru sahibi olan Gerilim Elkt. Tic. A.Ş.’nin üzerinde bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının 16.05.2007 tarih ve 7377-88741 sayı ile ihale üzerinde bırakılan istekliye iadeli taahhütlü posta ile bildirildiği,

 

İdarenin, iadeli taahhütlü posta ile gönderdiği anlaşılan 01.06.2007 tarih ve 8428-98330 sayılı yazı ile ihale üzerinde bırakılan (başvuru sahibi) istekliyi sözleşmeye davet ettiği, ancak isteklinin 18.06.2007 tarihine kadar sözleşme imzalamaya gelmediği,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan teklif fiyat ile sözleşme imzalamaya gelmeyen istekli (ihale üzerinde bırakılan) tarafından sunulan teklif fiyat arasında fiyat farkının yüksek bulunması sebebiyle, incelemeye konu ihalenin ihale yetkilisi tarafından 19.06.2007 tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü uyarınca iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca 19.06.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul