İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2571
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :82
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2571
Şikayetçi:
 Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasan Halife Mahallesi Balipaşa Caddesi 28/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliği, 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17861
Başvuruya konu ihale:
 2007/27563 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1.Kalem C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 07.04.43.0063/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinde “1.Kalem C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı” alımına ilişkin olarak Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2007 tarih ve 17861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Şikayete konu 1. Kalem C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı Alımı ihalesinde ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Isparta Devlet Hastanesi tarafından 05.04.2007 tarihinde yapılan 8 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 1. Kalem C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı Alımı ihalesine teklif verdikleri, 04.06.2007 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında ihalenin shimadzu marka wha opescope activo model C kollu röntgen cihazını teklif eden Meditel Medikal Elekt. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin 3.4 ve 3.5 inci maddelerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın Teknik Şartnamenin 3.4 ve 3.5 inci maddelerini karşılamadığı iddialarının incelenmesinde;

 

Teknik Şartnamenin 3.4 maddesinde;

“Floroskopi çıkışı otomatik parlaklık kontrollü olacak ve yüksek voltaj sınırları en az 40-110 kV arasında ayarlanabilmelidir.

Floroskopik incelemelerde akım ayar aralığı sürekli (continuous) floroskopi için 0,2 mA ile 8 mA’e kadar, radyografik incelemelerde mAs değeri en az 1-200 mA arasında ayarlanabilmelidir”

 

Teknik Şartnamenin 3.5 maddesinde;

“Cihazın röntgen tüpü çift veya tek foküslü döner ya da sabit anotlu olmalıdır. Isı kapasitesi en az 150 KJ olmalıdır. Foküs boyutları küçük foküs en çok 0,6 mm ve büyük foküs en çok 1,5 mm boyutlarında olmalıdır”

 

Düzenlemesini içermektedir.

           

C Kollu Röntgen Cihazı İhalesi İşine Ait Teknik Komisyon tarafından 22.05.2007 tarihinde düzenlenen Tutanakta ihale üzerinde bırakılan Meditel Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Shımadzu marka Wha-200 model C kollu röntgen cihazının Teknik Şartnamenin tüm maddelerini karşıladığı, aynı zamanda yapılan demostrasyon sonrasında “cihazın tüm özelliklere sahip olduğu” belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Meditel Ltd. Şti.’nin Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde teklif edilen cihazın teknik şartnamenin belirtilen maddelerini karşıladığı beyan edilmiştir

 

İhale üzerinde bırakılan Meditel firmasının Teknik Şartnamenin 3.4 ve 3.5 maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik görüş istenilmiş, anılan 23.07.2007 tarih ve 1558 sayılı görüşte özetle;

Teknik Şartnamenin 3.4 maddesi koşulunu Shimadzu marka cihazın karşıladığının düşünüldüğü, cihazın teknik dokümanlarında continuous and pulsed floroskopi akım değerlerinin istenilen aralıklarda olduğunun görüldüğü,

Teknik Şartnamenin 3.5 maddesinde geçen ‘“Cihazın röntgen tüpü çift veya tek foküslü döner ya da sabit anotlu olmalıdır. Isı kapasitesi en az 150 KJ olmalıdır. Foküs boyutları küçük foküs en çok 0,6 mm ve büyük foküs en çok 1,5 mm boyutlarında olmalıdır’ koşulunu Shimadzu marka cihazın karşıladığının düşünüldüğü, Teknik Şartnamenin ilgili maddesinde geçen “ısı kapasitesi en az 150 kJ olmalıdır” ifadesinde tüp ısı kapasitesi olarak anot ısı kapasitesinin kastedildiğinin belirtilmediği, bu nedenden dolayı mevcut olan haube ısı kapasitesinin göz önünde bulundurulması gerektiği düşünüldüğünden söz konusu x ışın tüpü haube ısı kapasitesinin de 480 kJ olduğunun görüldüğü” belirtilmiştir.

 

İdarenin 22.05.2007 tarihli Teknik Raporu, Teknik Şartnameye verilen cevaplar ve idarenin şikayete verdiği cevap ile alınan Teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin 3.4 ve 3.5 inci maddelerini karşıladığının anlaşılması nedeniyle başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun “ihale komisyonu”nun düzenlendiği 6 ncı maddesinde;

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede ihale komisyonunun oluşturulmasının incelenmesinde;

 

06.03.2007 tarih ve 21 sayılı ihale onay belgesinde ihale komisyon üyeleri;

Başkan: Dr. Ali Yalçın                      Üye Op. Dr. M. Hatip Kanatsız                       Üye Dr. O. Cengiz Piribaş

Üye Yusuf GÜNDOĞAN                    Üye Op. Dr. Nilgün ŞENOL                             Üye Dr. Atilla Veli KUŞÇU

Üye Süleyman YILMAZ                     Üye Uz. Dr. Hüseyin YAVUZ                            Üye Dr. Hilmi ÇAKMAKÇI

Üye Ahmet KAHRAMAN                   Üye Dr. Meral KİŞİOĞLU                 Üye Dr. Handan BARDAK

Üye Bilgin BİLGİÇ                             Üye Dr. Metin TORUN                                      Üye Dr. Tamer ARIKAN

Üye Mehmet AKKOÇ                         Üye İbrahim BAŞÇİFTÇİ                                  Üye Dr. Faik SAĞLAM

Üye Op. Dr. Memduh KERMAN      Üye Uz. Dr. F.Ruşen KESKİN                          Üye Dr. Arzu ÜZÜMKAYA

Üye Op. Dr. Halit DEMİRALAY       Üye Uz. Dr. Mustafa KAYAN                            ÜyeDr. Fatma Güven BACAKSIZ

Üye Op. Dr. Vedat IŞIK                    Üye Opr. Dr. Güniz Eker ULUÇAY Üye Dr. Birdal YORGANCIGİL

olarak 27 üye ismi belirlenmiş olmasına rağmen,

 

            05.04.2007 tarihli İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alınmasına Dair Tutanakta ve Zarf Açma Belge Kontrol Tutanağında 06.03.2007 tarih ve 21 sayılı ihale onay belgesinde komisyon üyesi olarak görevlendirilen ;

Başkan: Dr. Ali Yalçın

Maliye Üyesi Yusuf GÜNDOĞAN

Üye Ahmet KAHRAMAN (Hastane Md. Yrd.)

Üye Süleyman YILMAZ (Hastane Md. Yrd.)

Üye Bilgin BİLGİÇ (sağlık memuru)’ in imzaları,

 

C Kollu Röntgen Cihazı İhalesi İşine Ait Teknik Komisyon Raporunda 06. 03.2007 tarih ve 21 sayılı ihale onay belgesinde komisyon üyesi olarak görevlendirilen ;

Üye Uz. Dr. Mustafa KAYAN (Radyoloji Uzmanı)3.2007 tarih ve 21 sayılı

Üye Op. Dr. Memduh KERMAN (Beyin Cerrahisi Uzmanı)

Üye Op. Dr. M. Hatip Kanatsız (Beyin Cerrahisi Uzmanı)

Üye Op. Dr. Halit DEMİRALAY (Beyin Cerrahisi Uzmanı)

Üye Op. Dr. Vedat IŞIK (Beyin Cerrahisi Uzmanı)

Üye İbrahim BAŞÇİFTÇİ (Elektrik Teknikeri)’ nin imzaları,

 

Bila tarihli ihalenin kime verildiğine ilişkin Tutanak ve Birim Fiyat Listesini Gösterir Tutanak ile 28.05.2007 tarihli İhale Komisyonu kararında;

Başkan: Dr. Ali Yalçın

Üye Yusuf GÜNDOĞAN (Muhasebe Şefi)

Üye Ahmet KAHRAMAN (Hastane Md. Yrd.)

Üye Süleyman YILMAZ(Hastane Md. Yrd.)

Üye Bilgin BİLGİÇ (Sağlık Memuru)

Üye Dr. Tamer ARIKAN (Göz Hast. Uzmanı)

Üye Uz. Dr. Mustafa KAYAN (Radyoloji Uzmanı)

Üye Op. Dr. M. Hatip Kanatsız (Beyin Cerrahı Uzmanı)

Üye Opr. Dr. Güniz Eker ULUÇAY (Plastik ve Reon. Cerr. Uzm)

Üye Dr. Birdal YORGANCIGİL (Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Uzm)

Üye Dr. Fatma Güven BACAKSIZ

Üye İbrahim BAŞÇİFTÇİ (Elektrik Teknikeri)

İ. Hakkı ÖZTÜRK (Tıb. Cih. Teknisyeni) imzaları bulunmaktadır.

 

Ancak bila tarihli ihalenin kime verildiğine ilişkin Tutanak ve Birim Fiyat Listesini Gösterir Tutanak ile 28.05.2007 tarihli İhale Komisyonu kararında imzası bulunan İ. Hakkı ÖZTÜRK’ün 06.03.2007 tarih ve 21 sayılı ihale onay belgesinde ihale komisyon üyeleri arasında ismi bulunmamaktadır.

 

Mevcut bilgilerden hareketle; ihalenin kısmi teklife açık olması nedeniyle her kalem için ayrı bir komisyon oluşturulduğu düşünülebilir ise de;

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden 06.03.2007 tarih ve 21 sayılı ihale onay belgesinde yer alan komisyon üyelerini gösterir listeden başka her kalem için ayrı ayrı komisyon görevlendirmesi yapıldığına ilişkin bir belgeye rastlanılmamıştır. Dolayısıyla ihale işlem dosyasında her kalem için ayrı bir görevlendirme yapılmadığından ihale komisyonunca düzenlenen tutanakların tüm komisyon üyelerinin katılımıyla karara bağlanması gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonunca düzenlenen muhtelif tutanakların farklı üyeler tarafından farklı üye sayısı ile düzenlendiği görülmüştür. İhale komisyonunca tesis edilen bu işlemler 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen “İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Yine, anılan Kanunun 6 ncı maddesinde “ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir” hükmü bulunmasına rağmen söz konusu ihalede 06.03.2007 tarih ve 21 sayılı ihale onay belgesinde komisyon üyelerini gösterir listede yedek üyelerin belirlenmemesi anılan Kanun hükmüne aykırıdır.

 

Bununla birlikte, 28.05.2007 tarihli İhale Komisyonu kararında ihale komisyonu üyesi olmayan İ. Hakkı ÖZTÜRK’ün ihale komisyonu toplantısına katılarak komisyon kararında imzasının bulunduğu görülmüştür. Komisyon üyesi olmayan bir kişinin ihale komisyonu kararına katılarak kararda imzasının bulunması anılan Kanunun 6 ncı maddesine aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle söz konusu ihalede ihale komisyonunun 4734 sayılı kanunun 6 ncı maddesine uygun olarak oluşturulmayarak ihale komisyonunca karar alınması anılan Kanun hükümlerine aykırıdır.

 

2) Teknik Şartnamenin 10.3 ncü maddesinin “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda, idari şartnamede yapılan düzenlemede, ihale konusu alıma konu ürünün asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

Bu nedenle teknik şartnamede yapılan referansa ilişkin düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Şikayete konu 1. Kalem C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı Alımı ihalesinde ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul