İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2572
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :43
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2572
Şikayetçi:
 Medikal İş Ticaret Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi 62/9 06700 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19596
Başvuruya konu ihale:
 2007/28002 İhale Kayıt Numaralı “127 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı İhalesi ”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 07.04.97.0162/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “127 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medikal İş Ticaret Ltd. Şti.’nin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.07.2007 tarih ve 19596 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, “Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortakları ile ortaklık hisse oranını gösteren bilgilerin bulunmadığı ve bu bilgileri içeren başka bir belgenin sunulmadığı” gerekçesiyle  değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığından başvuru sahibi ile birlikte tek bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait tekliflerin tekrar değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 09.04.2007 tarihinde yapılan 127 Kalem Sıhhi Sarf Malzemesi Alımı ihalesine teklif verdikleri, idari şartnamede istenmediği halde Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket ortakları ile ortakların hisse oranını gösteren belgelerin sunulmadığı ve imza sirkülerinin ekinde şirket ortaklarını gösteren belgeler sunulmuş olmasına rağmen idarece Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortakları ile ortaklık hisse oranını gösteren bilgilerin bulunmadığı ve bu bilgileri içeren başka bir belgenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin  değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İtirazen şikayet başvurusunda ihalenin 79, 80, 81, 76, 96, 97 ve 121 sıra nolu kalemleri için bir sorun olduğu belirtilmekte ise de, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda ihalenin anılan kalemleri ile ilgili olarak idarece verilen 26.06.2007 tarihli cevabi yazıda;  “başvuru sahibinin  79, 80, 81 ihale sıra nolu kalemlerin TÜRKAK belgesi olmadığından bu kalemler için teklifinin uygun görülmemesi ile ilgili itirazının CE belgelerinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi kapsamında bir belge olmaması nedeniyle yerinde görüldüğü ve 76, 96, 97 ve 121 ihale sıra nolu kalemler için verilen  tekliflerinin CE ve TÜRKAK belgelerinin,  teklif edilen markanın firmasına ait olmadığından değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili  itirazın ise ihale işlem dosyasında üretici isim değişikliği belgesi sunulduğu  için yerinde görüldüğü ”  belirtildiğinden 79, 80, 81, 76, 96, 97 ve 121 sıra nolu kalemler bazında şikayet ortadan kalkmış, inceleme de başvuru sahibinin teklifinin Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortakları ile ortakların hisse oranını gösteren bilgilerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı iddiası kapsamında yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.1.b maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için “Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 

1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu  gösterir belge,

 

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge” yi sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda başvuru sahibinin tüzel kişi olduğu, kayıtlı bulunduğu Ankara Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü’nden, mevzuata uygun olarak ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 02.03.2007 tarihli Oda Sicil Kayıt Suretinin sunulduğu anlaşılmıştır. 

 

Buna göre, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.1.b.2  maddesi ile istenilen belgeyi mevzuata uygun olarak sunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; İdari şartnamenin 7.1.c maddesinde ise isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için “ Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ” ni sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemedeki amacın, teklif veren isteklinin teklif vermeye yetkili olduğu hususunun belge ile teyit edilmesidir. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında belirtilen idare gerekçesindeki şirket ortaklarının ortaklık hisse oranını gösteren bilgilerin aranmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            İhale işlem dosyasının tetkikinden, başvuru sahibinin imza sirkülerinin ekinde 27 Aralık 2005 tarihinde yayımlanmış 6464 sayılı 00069 No’lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini sunduğu, Ticaret Sicil Gazetesinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten durumun belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin idarece “Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortakları ile ortaklık hisse oranını gösteren bilgilerin bulunmadığı ve bu bilgileri içeren başka bir belgenin sunulmadığı” gerekçesiyle  değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu bu haliyle tekliflerin değerlendirmesine yönelik olup ihale işlem dosyasının tetkikinden aynı husus ile ilgili olarak değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin olduğu da tespit edilmiştir. Bu nedenle itirazen şikayet konusunda belirtilen husustan dolayı değerlendirme dışı bırakılan diğer istekliler de göz önünde bulundurulmak suretiyle idarece tekliflerin alınmasından sonra tesis edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptal edilerek “Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortakları ile ortaklık hisse oranını gösteren bilgilerin bulunmadığı ve bu bilgileri içeren başka bir belgenin sunulmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait tekliflerden tek bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılanlara ait teklifler için düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalelerde Kurumca yapılan inceleme şikayete konu kalemler üzerinden yapılmaktadır. Ancak başvuru sahibinin şikayetinin tekliflerin değerlendirmesine yönelik olduğu anlaşıldığından bu konudan dolayı hak kaybına uğrayan istekliler ile ilgili de idarece düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekle birlikte şikayete konu aşama ile ilgili yapılan inceleme ise başvuru sahibinin hak ihlalinin olacağı kalemler olan ihaleye teklif etmiş olduğu kalemler üzerinden yapılmış, bu kalemlerle ilgili olarak tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, 49 ve 70 sıra nolu kalemlere  başvuru sahibi ile birlikte Özkay Tıbbi Malzeme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından da teklif verildiği, ancak ihale komisyon kararının 31 inci maddesinde, “ 12, 14, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 60, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 10,8, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125 ihale sıra nolu kalemlere  uygun teklif çıkmaması nedeniyle ihale edilemediği ” nin belirtildiği, diğer taraftan ihale komisyon kararının 28 inci maddesinde ise başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu 49 uncu kalemle ilgili olarak teknik şartnameye uygunluk belgesi olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiş olmasına rağmen ihale komisyon kararının 6 ncı maddesinde Özkay Tıbbi Malzeme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile ilgili bir açıklama yapılmadığı da göz önünde bulundurulduğunda 49 ve 70 inci kalemle ilgili teklifin uygunsuzluk gerekçesi belirtilmeyerek idarece ihale komisyon kararının 31 inci maddesinde “uygun teklif çıkmaması nedeniyle” bu kalemin ihale edilemediği değerlendirmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

 Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) “Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortakları ile ortaklık hisse oranını gösteren bilgilerin bulunmadığı ve bu bilgileri içeren başka bir belgenin sunulmadığı” gerekçesiyle  değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığından başvuru sahibi ile birlikte tek bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait tekliflerin tekrar değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul