İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2575
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :45
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2575
Şikayetçi:
 Başak Medikal Ltd. Şti., 100.Yıl Bulvarı Varlık Mahallesi Güven Apt. 52/14 - ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi - ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18963
Başvuruya konu ihale:
 2007/46349 İhale Kayıt Numaralı “Cerrahi Sütur Malzemesi Alımı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 07.04.72.0165/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cerrahi Sütur Malzemesi Alımı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Başak Medikal Ltd. Şti.’nin 07.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18963 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İlgili ihalenin bazı kalemlerine Absorbex marka ürünler ile katıldıkları, teknik şartname 2.3. maddesi ve idari şartnamenin 7.3.4. maddesi gereği ürünlerle ilgili değerlendirmenin işin uzmanları tarafından yapılacağının düzenlendiği, kendi ürünlerinin de bu düzenlemeler gereği incelendiği ve haklarında Absorbex marka ürünlerin teknik şartnamenin 2.1. maddesine aykırı bulunduğu değerlendirmesinin yapıldığı, bu değerlendirmenin nesnel olmadığı ve başka bir idari merci tarafından yapılmasının uygun olacağı, söz konusu durumun idari şartnamenin 53.3. maddesine aykırı olduğu,

2) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 53. kalemlere Steri-Silk marka ürünle teklif verdikleri, ancak idare tarafından yapılan değerlendirme de teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnamenin 3.1. maddesinin c bendine aykırı olduğunun tespit edildiği, bu durumun gerçeği yansıtmadığı

3) 16., 17., 18., 19., 20., 23., 26., 27., 28. ve 52. kalemlere Absorbex marka ürünle teklif verdikleri, ancak idare tarafından yapılan değerlendirme de teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnamenin 3.4. maddesinin j bendinin 1. ve 2. fıkralarına aykırı olduğunun tespit edildiği, bu durumun gerçeği yansıtmadığı,

4) 9., 10., 11., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. ve 50. kalemlere Sterilen marka ürünle teklif verdikleri, ancak idare tarafından yapılan değerlendirme de teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnamenin 3.2. maddesinin a ve f bendlerine aykırı olduğunun tespit edildiği, bu durumun gerçeği yansıtmadığı,

5) İdari şartnamenin 7.1. maddesinin r bendi gereği istenen kalite belgelerinden Tasarım İnceleme Sertifikasının dosyalarında olduğu ancak bu belgelere ilişkin Türk-Ak onayının sunulmadığı, bu belgenin tamamlatılabileceğini ancak idarenin bunu yapmadığını dolayısıyla bu nedenden ötürü hak kaybına uğradıkları,

6) İtiraz dilekçelerinde idareden diğer isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinin Standart Form KİK019.0/M’ye göre kontrol edilmesini talep ettikleri, idarenin kendilerine verdiği yanıtta birim fiyat teklif cetvellerinde herhangi bir sorun olmadığının belirtildiği, ancak bu açıklamanın kendilerini tatmin etmediği için bir kez daha incelenmesi gerektiği  çünkü idarenin kendi firmalarını değerlendirme dışı bırakarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İlgili ihale için hazırlanan teknik şartnamenin 2.1. maddesinde “Teklif edilen malzemeler orijinal ambalajı içinde olmalı ve beher poşeti üzerine metrik sisteme göre ölçüsü ve USP karşılığı ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, sterilizasyon şekli, üretim, son kullanma tarihi basılı olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerine sonradan herhangi bir şekilde etiket vb. yapıştırılmamalıdır, bilgileri etiket üzerine yazılarak, beher poşet üzerine yapıştırılmış ürünlere ait teklifler kabul edilmeyerek reddedilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12. maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir” hükmü yer almaktadır.

 

            Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesinde de “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu mevzuat hükümlerinden hareketle idarenin teknik şartnamenin içeriğinin belirlenmesi konusunda verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamak ve rekabeti engellememek şartıyla belli bir serbestisi bulunmaktadır. Öte yandan teknik şartname hazırlanırken idareyi sınırlandıran bir başka husus da belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilememesidir. Dolayısıyla teknik şartnamede, malın teknik özelliklerinin dış ambalaj üzerine yazılmayıp, orijinal olarak ürün üzerinde bulunması gerektiği düzenlemesinin yapılması teknik şartname hazırlanırken idareyi sınırlandıran ölçütlerden birisi olarak değerlendirilmemiştir.

 

Nitekim başvuru sahibinin idareye sunduğu ve idarece gönderilen numuneler incelendiğinde, dış ambalaj üzerine son kullanma tarihi yazıldığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle idarenin başvuru sahibinin teklif ettiği malları Teknik Şartnamenin 2.1. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasında kamu ihale mevzuatı yönünden herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle ihale komisyonunun yapmış olduğu işlemlerde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 2.3. maddesinde, ihale komisyonunun değerlendirme yaparken bünyelerinde görev yapan uzman personelin numuneleri kullanmaları sonucu hazırlayacakları raporları dikkate alacağı, ancak bu raporla bağlı olmadığı hususu düzenlenmiştir.

 

            Öte yandan Teknik Şartnamenin 3.1. maddesinin (c) bendinde de “atravmatik olan sütürler iğneleri kolay bükülmeyecek, kırılmayacak, iplik ile uyum içinde olacak ve iğne iplikten kolay ayrılmayacak şekilde olacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale Komisyonu Karar Tutanağı’nda başvuru sahibi tarafından teklif edilen Steri Silk marka ürünlerin numunelerinin incelenmesi sonucunda Teknik Şartnamenin 3.1. maddesinin (c) bendini karşılamadığı belirtilmektedir. İdarenin başvuru sahibinin itirazı üzerine verdiği cevapta, başvuru sahibi tarafından teklif edilen numunelerin işin uzmanı olan cerrahlar tarafından hastalar üzerinde denendiği, ancak bu deneme esnasında atravmatik sütürlerin kolay büküldüğünün, kırıldığının, iplikle uyum içinde olmadığının ve iğnenin iplikten kolayca ayrıldığının tespit edildiği ve bu nedenden ötürü teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

İhale mevzuatında ihale komisyonlarının numune esasına dayalı ihalelerde numune değerlendirmesi yapamayacağına ilişkin herhangi hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki ihalede isteklilerin sundukları numuneler hastalar üzerinde denenerek test edilmiş ve sonuç tutanağa bağlanmıştır. İhale komisyonu da tutanakta tespit edilen hususları komisyon kararına aynı şekilde derc ederek tespitlere katılmıştır.

 

Her ne kadar başvuru sahibi kendi teklifinin ekonomik açıdan daha avantajlı bir teklif olduğunu ileri sürse de 4734 sayılı Kanunun 5. maddesi gereği idareler ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Bu maddede belirtilen ilkeleri sağlamak amacıyla idare, ihale dokümanında çeşitli düzenlemelere yer verebilmektedir. İdarenin Teknik Şartnamenin 3.1. maddesinin (c) bendini de bu amaçla düzenlendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilen malları içeren teklifin değerlendirme dışı bırakmasında ihtiyacın uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 3.4. maddesinin (j) bendinin 1. fıkrasında, teklif edilen ürünlerin dış ambalajlarının iç yüzünün şeffaf diğer yüzü beyaz, yırtılmayan, dış etkilere dayanıklı malzemeden yapılması gereği ve 2. fıkrasında iç ambalajın sütürün kıvrılmasını engelleyecek poşetlerde olması ve poşet açıldığında kolayca iğneye ulaşılabilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

            İhale yetkilisinin, başvuru sahibinin itiraz başvurusu üzerine verdiği cevapta, başvuru sahibi tarafından teklif edilen malın, ambalajının Teknik Şartnameye uygun olmadığının son derece açık olduğu belirtilmiştir.

 

            Nitekim başvuru sahibinin teklif ettiği mallara ilişkin numuneler incelendiğinde, dış ambalajların kolayca yırtıldığı, iç ambalajın da sütürün kıvrılmasını engellemediği tespit edilmiştir. Bu nedenle idarenin başvuru sahibinin teklif ettiği malların teknik şartnamenin 3.4. maddesinin (j) bendinin 1. ve 2. fıkralarını karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin üçüncü iddiasın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 3.2. maddesinin (a) bendinde sentetik monofilament nonabsorable cerrahi ipliğin polyporpylene türevinden imal edilmesi ve malzemenin düğüm, oturtma, germe ve uzamaya karşı dayanıklı olması gereği ve (f) bendinin 1. fıkrasında teklif edilen ürünlerin dış ambalajlarının iç yüzünün şeffaf diğer yüzü beyaz, yırtılmayan, dış etkilere dayanıklı malzemeden yapılması gereği ve 2. fıkrasında iç ambalajın sütürün kıvrılmasını engelleyecek poşetlerde olması ve poşet açıldığında kolayca iğneye ulaşılabilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhale Komisyonu Karar Tutanağı’nda başvuru sahibi tarafından teklif edilen Steri Silk marka ürünlerin numunelerinin incelenmesi sonucunda Teknik Şartnamenin 3.2. maddesinin (a) bendine ve (f) bendinin 1. fıkrasına aykırılık tespit edildiği belirtilmektedir. Bunun yanı sıra ihale yetkilisinin, başvuru sahibinin itirazı üzerine verdiği cevapta, başvuru sahibi tarafından teklif edilen numunelerin işin uzmanı olan cerrahlar tarafından hastalar üzerinde denendiği ancak bu deneme esnasında düğüm, oturtma ve germeye karşı dayanıklı olmadığının tespit edildiği ve bu nedenden ötürü teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

İhale mevzuatında ihale komisyonlarının numune esasına dayalı ihalelerde numune değerlendirmesi yapamayacağına ilişkin herhangi hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki ihalede isteklilerin sundukları numuneler hastalar üzerinde denenerek test edilmiş ve sonuç tutanağa bağlanmıştır. İhale komisyonu da tutanakta tespit edilen hususları komisyon kararına aynı şekilde derc ederek tespitlere katılmıştır.

 

Her ne kadar başvuru sahibi kendi teklifinin ekonomik açıdan daha avantajlı bir teklif olduğunu ileri sürse de 4734 sayılı Kanunun 5. maddesi gereği idareler ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Bu maddede belirtilen ilkeleri sağlamak amacıyla idare, ihale dokümanında çeşitli düzenlemelere yer verebilmektedir. İdarenin Teknik Şartnamenin 3.2. maddesinin (a) ve (f) bendlerini de bu amaçla düzenlendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilen malları içeren teklifin değerlendirme dışı bırakmasında ihtiyacın uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.1. maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler belirlenmiş ve aynı maddenin (r) bendinde teklif edilen ürünlerin CE işareti taşıması gerektiği ve bu işaretle ilgili belgelerin de teklif içersinde bulunması gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan İdari Şartnamenin 7.3.3.1. maddesine göre 7.1. maddenin (r) bendinde istenen belgelerin TÜRKAK’dan alınan teyit yazısı birlikte sunulması gereği ifade edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi teklif ekinde teklif ettiği ürünlere ilişkin CE işareti ile ilgili belgeleri sunduğu, ancak bu belgelere TÜRKAK teyit yazısını eklemediği tespit edilmiştir.

 

            Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak, her ne kadar, anılan yönetmeliğin 52. maddesi gereği söz konusu teyit yazısının tamamlatılması mümkün olmasa da CE işareti, “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesi hükmü kapsamında bir kalite belgesi olmadığından "CE belgesi"nin" TÜRKAK’dan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmemektedir.

 

            Bu nedenle idarenin başvuru sahibinin teklifini CE işareti ile ilgili belgelerin TÜRKAK teyit yazısı olmamasını gerekçe göstererek değerlendirme dışı bırakması yerinde bulunmamıştır. Ancak tespit edilen bu aykırılık başvuru sahibinin teklifinin ürünleri teknik şartnameyi karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ihale ve ön yeterlilik dokümanının hazırlanması başlıklı 14. maddesinde “idare, ihtiyaç duyduğu mal alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar” düzenlemesi yer almaktadır. Buradan hareketle kısmi teklife açık olarak birim fiyat teklif verilecek şekilde yapılan başvuruya konu ihalede, ihale dokümanına Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan KİK019.0/M numaralı standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli eklenmiştir. (Ek. 2.3, 2.4)

 

            Şikayete konu ihaleye 13 istekli teklif vermiştir. İsteklilerin birim fiyat teklif mektupları ve eki birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde, bu mektupların hepsinin KİK019.0/M numaralı standart forma uygun olarak verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin altıncı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul