İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2576
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :78
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2576
Şikayetçi:
 Dijital İmaj Görüntüleme ve Hastane Sistemleri San. Tic. A.Ş., Koşuyolu Ali Nazıma Sok. No:45 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Orgeneral Nafiz Gürman Cad.Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20373
Başvuruya konu ihale:
 2007/48879 İhale Kayıt Numaralı “ Radyoloji Bilgi Sistemi(RBS) İle Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi Kurulması Mal Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 07.05.20.0134/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 06.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Bilgi Sistemi(RBS) İle Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi Kurulması Mal Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Dijital  İmaj Görüntüleme  ve Hastane  Sistemleri San. Tic. A.Ş.’nin 27.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20373 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuruya konu ihalenin  ihale komisyonu kararı üzerine idarece 08.06.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.06.2007 tarihinde yapılan “Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) İle Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi Kurulması Mal Alımı” ihalesine katıldıkları, ihaleye katılan kendileri dışındaki diğer 4 isteklinin ihale dışı kaldığı, ancak taraflarına tebliğ edilen karara göre “teknik şartnameye uygunluk beyanlarının işin uzmanlarınca uygun görülmediğinden” iptal edildiği, ihalenin iptal kararının hukuki açıdan geçerli olmadığı, idareye yaptıkları şikayet üzerine şikayetlerinin reddedildiği ve ihalenin iptaline 3 neden gösterildiği,

 

          1) Teknik şartnamenin C-1-d maddesine uygun olarak firmalarının uygunluk beyanı verdiği,  şartnamenin ilgili maddesinin herhangi bir sınırlama ve yüzde oranı öngörmediği bu nedenle de uygun teklif verdikleri, idarenin bu konudaki cevabının iptal için nasıl bir gerekçe olduğuna anlam vermedikleri,

 

        Aynı şekilde firmalarının teknik şartnamenin P-4 maddesine de  uygun olarak  uygunluk beyanı ve taahhütname verdikleri, idarenin bu konudaki cevabının da iptal için nasıl bir gerekçe olduğuna anlam vermedikleri, bu konuda şartnamenin hangi maddesine veya hukuksal olarak hangi kanun maddesine uygun teklif vermediklerinin idarece açıklanmadığı, 

 

         2) Teknik şartnamenin C-1-g maddesinde istenilen IHE belgesinin yazılım firmaları için danışmanlık yapan yasal geçerliliği bulunmayan organizasyon firması olduğu, yazılım firmalarının ürünleri ile ilgili bilgileri bu kuruluşa gönderdikleri ve gönderilen bu bilgilerin bahsi geçen organizasyon firması tarafından web sitesinde yayınlanarak duyurulduğu, bu firmanın konu ile ilgili yasal belge düzenleme yetkisi dahi olmadığı, buna rağmen Türkiye distribütörü oldukları Millentech Systems firmasının 22.04.2007 tarihli IHE Integration Statement ile ilgili kuruluşa başvurdukları ve bu belgenin dosyalarında mevcut olduğu, IHE Integration Statement belgelerinin dosyalarında mevcut olup idarenin istediği Connectathon olarak adlandırılan sonuçların ise Ocak 2008 Amerika Chicago ve Nisan 2008 tarihinde İngiltere Oxford şehrinde yapılacak olan toplantılarda açıklanacağı, ihalede teklif etmiş oldukları MİPACS isimli ürünün PACS ve RIS sistemlerini kapsadığı, MİPACS isimli ürünün raporlama, tanı koyma, RBS, web görüntüleme yazılımlarından oluşup ayrıca o hastanedeki yazılımları da içerdiği, MİPACS ürününe ait IHE deklarasyonunun mevcut olduğu ve RIS ile entegre olduğu, sonuç olarak da  MİPACS’ın RIS/PACS/Raporlama/Arşivleme çözümlerinin hepsini bir arada sunan ve FDA, ISO, IHE, CE, HL7 sertifika/belgelerine sahip tek bir ürün olduğu, kaldı ki Sağlık Bakanlığı’nın Tıbbi Cihaz alımları ile ilgili genelgesinde (2006/43) ihalelerde hangi belgelerin isteneceğinin açıklandığı ve de idarenin istediği bu belgenin yer almadığının görüleceği,   

 

           Sonuç olarak da, firmalarına bildirilen ihale iptal gerekçelerinin kanuni olarak bir dayanağının olmadığı, ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

          

          Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

              

            İhalenin iptaline ilişkin işlemin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluyla mevzuata uygunluğunun denetiminin idari işlemin unsurları bakımından ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçelerle sınırlı yapılması gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

            “ Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslar arası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.”

 

            Anılan Kanununun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta olup, bu yetki  kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            Söz konusu ihalenin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) İle Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi Kurulması Mal Alımı” işi olduğu, ihaleye 5 isteklinin katıldığı ve bunlardan 4’ünün idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli tek teklif kabul edilen şikayetçi firma olan Dijital İmaj A.Ş.’nin teklifinin ise değerlendirmeye alındığı ancak işin uzmanlarından gelen rapor doğrultusunda teknik şartnameye uymadığı görüldüğünden teklifin kabul edilmediği anlaşılmıştır. Sonuçta  “ihaleye teklif veren firmalardan hiçbirinin idari ve/veya teknik şartnameye uymadığının”  tespit edilmesi gerekçesi ile 08.06.2007 tarihinde ihale komisyonunun
   Oybirliğiyle aldığı kararla ihalenin iptaline karar verilmiş olduğu ve bu kararında aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylanarak 11.06.2007 tarihinde isteklilere bildirimin yapıldığı tespiti yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci  iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “PACS Yazılımının Özellikleri” başlıklı  C-1-d maddesinde; “PACS yazılımı RBS yazılımı ile birlikte aynı firma tarafından geliştirilmiş olacaktır, yazılım firmaları teklifte isimleri ile birlikte belirtilecek, PACS, RBS, HBS yazılımlarının uyumlu çalışmasından yüklenici firma sorumlu olacaktır. Garanti süresi olan 3 yıl içerisinde  PACS ve RBS yazılımlarının güncellenmesi yüklenici firma tarafından Hastane İdaresinden herhangi bir isim altında ücret talep edilmeden gerçekleştirilecektir. 3 yılın sonundaki dönem için yıllık güncelleme bedeli teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Yapılan incelemede şikayetçi firmanın teknik şartnameye uygunluk ve garanti taahhütnamelerinde; söz konusu maddeye uyacakları, garanti süresi içinde güncelleme işlemlerinin ücretsiz yapılacağı ve ücret talep edilmeyeceği, garanti süresinin bitiminde ise yıllık olarak güncelleme işleminin teklif bedelinin %10’u tutarındaki ücret karşılığı yapılacağının beyan edildiği anlaşılmıştır.  Şartnamenin söz konusu düzenlemesinde herhangi bir sınırlama veya yüzde oranının olmadığı tespit edilmiş olup, şikayetçi firmanın düzenlemeye uygun teklif verdiği ve iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           Teknik şartnamenin “Zorunlu Özellikler” başlıklı P-4 maddesinde; “Yüklenici firma garanti süresi bitiminden itibaren, garanti süresini 7 yıla tamamlayan süreyi kapsayan dönemde ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı ve servis vermeyi yazılı olarak taahhüt edecektir. Garanti süresinden sonraki ana parçaların isimleri ve fiyatları teklife eklenecektir. Garanti süresinden sonraki dönem için parça dahil ve parça hariç yıllık bakım ücreti teklifte belirtilecektir. Garanti süresinden sonraki dönemde, bir yıl için parça dahil teklif edilen ücret, sistem ederinin KDV hariç tutarının %7’sini geçmeyecektir. Hastane İdaresi parça dahil veya parça hariç olan teklifi uygulamakta serbesttir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Yapılan incelemede şikayetçi firmanın teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesinde, garanti sonrası yıllık bakım ve yedek parça garanti taahhütnamelerinde; garanti süresinin bitiminden itibaren, garanti süresini 7 yıla tamamlayan süreyi kapsayan dönemde ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı ve servis vermeyi yazılı olarak taahhüt ettiği, garanti süresinden sonraki ana parçaların isimlerini ve fiyatlarını teklife eklediği, garanti süresinden sonraki dönem için yıllık olarak teklif edilen sistem ederinin KDV hariç parça dahil %7, parça hariç yüzde %5 oranında fiyat teklif ettiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla şikayetçi firmanın düzenlemeye uygun teklif verdiği ve iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

        İdare tarafından 20.07.2007 tarih ve 11690 sayılı yazı ile Kurum’a gönderilen yazıda da söz konusu maddeler ile ilgili olarak; “Tüm katılımcı firmaların teknik şartnameye verdiği uygunluk yazılarında C-1-d ve P-4 maddeleri değerlendirilmiş, verilen cevaplara göre durum tespiti yapılarak, sistem kurulduktan sonra işlerlik ve Kurum’a olacak nihai maliyetinin belirlenmesi amacıyla yapılmış ve ihale yetkilisi makam olan Baştabipliğe sunulmuştur. C-1-d ve P-4 maddeleri hiçbir yazımızda hiçbir katılımcı firma için teknik şartname koşullarına uymama olarak bildirilmemiştir.”  şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

         2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

          Teknik şartnamenin “PACS Yazılımının Özellikleri” başlıklı  C-1-g maddesinde; “RBS ve PACS sistemleri için IHE (Integrated Health Enterprises) profillerini gösteren (Integration Statement - Entegrasyon Belgesi) 2006 yılına ait belgeler şartname cevabına eklenecektir. 2006 veya 2007 yılı IHE Connectathon sonuçları teklifle birlikte verilecektir, entegre edilebilirliği ölçülmemiş firmaların çözümleri kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

        İdarenin şikayetçi firma olan Dijital İmaj A.Ş.’nin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçesinde; “Firmanın dosyasında PACS için İHE deklerasyonun bulunmakta, RBS için İHE deklerasyonun bulunmamakta olduğu, deklerasyonun şartname gereği kabul edilebilir bir belge olmadığı, deklerasyonun kabul edilebilir bir belge farzedilecek olsa bile RBS için  deklerasyonun zaten dosyada bulunmadığı, deklerasyonun tek başına entegrasyon edilebilirliği karşılamadığı, sadece entegrasyon edilebilirliğin sağlanabileceğini ve belgelenmesi talebini içerdiği, deklerasyon talebinin incelenip uygun görüldüğünde IHE entegrasyon belgesinin verileceği,her deklerasyonda bulunanın IHE entegrasyon belgesi almasının söz konusu olmayacağı,   ayrıca gerek deklerasyonu olan PACS gerekse deklerasyonu olmayan RBS için firmaya ilişkin IHE connectathon 2006 veya 2007 sonuçlarının bulunmadığı ve teknik şartname uygunluk belgesi ekinde verilmediği, www.ihe.net de yapılan araştırmada Dijital İmaj A.Ş. ve Türkiye Distribütörü oldukları Millentech adına 2006 veya 2007 yılına ait RBS ve PACS ile ilgili belge bulunmadığı tespitinin yapıldığı, dolayısıyla da teklifin teknik şartname C-1-g koşullarına uymadığı”  belirtilmiştir.

 

             İdare tarafından 19.07.2007 ve 20.07.2007 tarih, 11687-11690 sayılar ile Kurum’a gönderilen yazılarda yapılan açıklamalar şu şekildedir;

 

 

             “IHE belgesi kurulacak olan RBS ve PACS’ ın tüm dünya üzerinde kurulu bulunan RBS ve PACS ile iletişimde sorun yaşanmaması amacıyla istenmektedir. Sistemi oluşturan bölümleri değerlendirdiğimizde:

 

            Radyoloji Bilgi Sistemi, radyoloji servislerinde bilgisayar destekli olarak randevu planlama, organizasyon yapılarını oluşturması ve rapor üretilmesini, hasta demografik ve istem bilgilerinin kontrolünü sağlaması ve ayrıca servislerde bulunan radyolojik görüntüleme cihazlarının yönetimi için tasarlanmış bilgisayar yazılımıdır.

 

           PACS, görüntü arşivleme ve iletişim sistemini ifade eder. PACS medikal görüntülerin yakalanmasını, saklanmasını, dağıtılmasını ve gösterilmesini sağlayan bilgisayar yazılımları ve donanımlarıdır. PACS sitemi ile elektronik görüntüler ve raporlar dijital olarak hastane içerisinde bulunan network ağı üzerinden bu ağa bağlı bilgisayarlar üzerinde gösterilebilmektedir.

 

          Hastanemizde kurulacak olan RBS-PACS şu anda kurulu bulunan HBS üzerine yapılandırılacak ve HBS ile birlikte çalışma zorunluluğu olan bir sistemdir.

 

          IHE entegrasyon belgesi satın alınacak sistemin modalite ve diğer sistemlerle (HBS,RBS) birlikte çalışabilirliğini kanıtlayan, ayrıca aynı belgeye sahip diğer kurum sistemleri ile (örneğin diğer IHE entegre belgesi olan eğitim ve araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri gibi) çalışabileceğini, iletişim kurulabileceğini gösteren bir belgedir. IHE Connectathon ölçümleri her sene yapılmakta ve firmalar entegrasyon becerilerini orada kanıtlamaktadırlar. Bunun şartnamede olması, şartnamenin geri kalan kısmında olduğu gibi Kuruma avantaj sağlayacak bir durumdur. Hastanemiz büyüklüğündeki bir Kuruma RBS-PACS kurulacak ise, sistemin çalışmasında ve diğer sağlık kuruluşları ile sistemin iletişiminde sorun yaşanmaması için IHE belgesinin aranması gerekmektedir.

 

         IHE, sağlık profesyonelleri ve endüstri tarafından sağlık bilgi sistemlerinin kendi aralarında bilgi paylaşımını artırması için oluşturulmuş bir girişimdir. IHE oluşturulmuş DICOM 3.0 ve HL7 gibi endüstri standartlarının düzenlenmiş bir şekilde kullanılmasını teşvik eder. IHE uyumluğuna göre geliştirilmiş bilgisayar sistemleri sağlık hizmeti üreten kurumlarda daha kolay uyarlanabilir ve bu kurumların bilgiye erişiminin uluslararası standartlarda olmasını sağlar. Sağlık hizmeti sunumunun karmaşıklığı ve zorluğundan dolayı bu hizmeti sunarken kullanılacak bilgisayar sistemlerinin uluslar arası standartlarda olması hizmeti sunan (hastane, doktor, hemşire ve teknisyenler) ve alanlar (hastalar) için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle RBS ve PACS sistemlerinin bütün dünyada endüstri tarafından kabul edilmiş IHE profillerine uyması bir zorunluluktur.  IHE profillerine uyum sağlayan firmalar bunu bir deklerasyon yayınlayarak açıklar. Ayrıca her sene üç kıtada IHE tarafından düzenlenen ve sektördeki tüm firmalara açık olan Connectathon’a katılarak beyan etmiş oldukları uyumluluklarını Connectathon ortamında IHE komitesine gönderirler. Bu şekilde oluşan Connectathon sonuçları IHE web sayfasında yayınlanır. Dünya üzerinde ve özellikle Avrupa’da birçok sağlık kuruluşu satın alma yapacağı zaman bilgi sistemleri standardı olan IHE profillerine ve Connectathon sonuçlarını şartnamelerine koymaktadır. IHE ayrıca tüm dünyada birçok devlet ve özel kurum ile radyoloji dernekleri gibi sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmektedir.

 

          RBS ve PACS sistemleri Tıbbi Cihaz olmayıp hastane içerisinde kullanılan bilgisayar yazılımları ve donanımlarını içermektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2006/43 Genelgesi kapsamına girmemektedir. IHE belgesi teknik şartnamede yazılımlarla ilgili olan standartlara uyumluluk için teknik kriter olarak aranmaktadır.

 

            Yukarıda yer alan açıklamalar değerlendirildiğinde, katılımcı firma olan Dijital İmaj A.Ş.’nin ihale tarihi olan 06.06.2007 günü itibari ile RBS ve PACS için IHE belgesinin olmadığı, bu belgesi olmadığı için de teknik şartnamenin C-1-g maddesine uymadığı görülecektir.”

                      

           Sonuç olarak ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile İdare tarafından verilen cevaplar birlikte değerlendirildiğinde; şikayetçi firma olan Dijital İmaj A.Ş.’nin ihale tarihi olan 06.06.2007 günü itibariyle RBS ve PACS için IHE belgesinin olmadığı, bu belgesi olmadığı için de teknik şartnamenin C-1-g maddesine uygun teklif verilmediği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37. maddesinin 2. fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.”  hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu hüküm gereği ihaleye katılan bütün isteklilerin ihale dokümanında istenen bütün belgeleri sunması, teliflerin idari ve teknik şartnameyi karşılaması  gerekir. Söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihale komisyonunun kararı üzerine idare tarafından 08.06.2007 tarihince ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

         Başvuruya konu ihalenin  ihale komisyonu kararı üzerine idarece 08.06.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

        
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul