İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2577
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :81
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2577
Şikayetçi:
 Nitof Tıp Tıbbı Cihazlar Tic. Ltd. Şti., İstasyon Mah., İstasyon Cad., Sal Apt. No:4/1 EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Omurtak Cad. 59860 Çorlu/TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18720
Başvuruya konu ihale:
 2007/69687 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Fakoemülsifikasyon Ön ve Arka Vitrektomi Sistemi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 07.04.66.0200/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Fakoemülsifikasyon Ön ve Arka Vitrektomi Sistemi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nitof Tıp Tıbbı Cihazlar Tic. Ltd. Şti.’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 13’üncü maddesinde yer alan “Ultrasonik handpiece 40 khz’den daha düşük değerlerde çalışmaya imkan tanımalı, -Cold Faco-ya uygun olacak şekilde düşük frekans yaratarak, iğne ucunda az miktarda ısı yayılmasını sağlama özelliğine sahip olmalıdır.” ifadesinin sadece bir marka ve modeli tarif ettiği, rekabeti engelleyici hususlar içerdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

 

Teknik Şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Ultrasonik Handpiece 40 Khz’den daha düşük değerlerde çalışmaya imkan tanımalı, ‘Cold Faco’ya uygun olacak şekilde düşük frekans yaratarak, iğne ucunda az miktarda ısı yayılmasını sağlama özelliğine sahip olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. İhaleye iki firma teklif vermiştir. Güneş Tıp San. Tic. Ltd. Şti.’nin Bouch and Lomb Stora markasının Millenium Modelini, Medisa Dış Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. ise A.R.C. Laser Markasının Pharo modelini teklif etmiştir. Medisa Dış Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. tarafından sunulan İngilizce katologda, cihazın frekansının 40 Khz olduğu, otomatik ve dijital olarak +-2 Khz ayarlama yapılabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda ihaleye teklif veren her iki firmanın da teknik şartnameye cevap yazısında, Ultrasonik Handpiece 40 Khz’den daha düşük değerlerde çalışmaya imkan tanıdığı firmalar tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Gerek Laser Markasının Pharo modeline ilişkin katalog, gerekse Medisa Dış Tic. Ve Paz. Ltd. Şti.’nin teknik şartnameye cevap yazısı doğrultusunda, Ultrasonik Handpiece’in 40 Khz’den daha düşük değerde çalışmasının istenmesi ile tek bir cihazın -Bouch and Lomb Stora Markasının Millenium Modelinin- tarif edildiği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin 19’uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.3’üncü maddesinde, “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları. Teknik şartnameye cevap ile birlikte tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve fotoğrafları ihale dosyalarının içine koyulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye katılan her iki istekli de teklifleri ile birlikte İngilizce katalog ibraz etmiş ve bunların Türkçe onaylı tercümelerini teklif kapsamında idareye sunmamışlardır. İdari şartnamede istenilmiş olan katalogların Türkçe onaylı tercümelerini sunmamış olan her iki isteklinin teklifinin de İdari Şartnamenin 19’uncu madde hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Netice itibariyla; incelemeye konu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                              Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul