En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2578
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :83
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2578
Şikayetçi:
 Deniz Medikal İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Durak Mah. Şıhlar Sok. No:6/2 Tavşanlı/KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği, 43500 Simav/KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16337
Başvuruya konu ihale:
 2007/43166 İhale Kayıt Numaralı “Hastabaşı Monitör Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 07.03.96.0134/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastabaşı Monitör Alımı” ihalesine ilişkin olarak Deniz Medikal İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007-22.06.2007 tarih ve 16337-18059 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2007-21.06.2007 tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 08.05.2007 tarihinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından  yapılan “13 adet hastabaşı monitör cihazı alımı” ihalesine teklif verdikleri, ihalenin  Infinity Kappa model monitör teklif eden ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Draeger Medikal firmasının uhdesinde bırakıldığı, ancak söz konusu firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 1.22. maddesinde belirtilen “Non-Invasıv Başınç Ölçümü osilometrik metod ile en az 15-260 mmHg arasında yapabilmelidir ve ölçülen değerler ekranda sayısal olarak; sistolik, diastolik ve ortalama basınç değerleri görülebilmelidir” düzenlemesini karşılamadığı, bu cihazın şartnamede istenilen 15-260 mmHg aralığını sağlayamadığı, idarenin Draeger Medikal firmasının sadece teknik şartnameye cevap yazısını dikkate aldığı halde ilgili firmanın katalog mukayesesini yapmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesinde belirtilen rekabet ilkesine aykırılık oluşturulduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından açık ihale usulü ile 08.05.2007 tarihinde yapılan “13 adet Hastabaşı Monitör Alımı” işi olduğu, ihaleye 2 isteklinin katıldığı ve 2 teklifinde geçerli teklif kabul edilerek, ihalenin idari şartname hükmü gereği ekonomik açıdan en düşük teklifi veren firma üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından hazırlanan Hastabaşı Monitörü Teknik Şartnamesinin “Non-İnvaziv Basınç (NIBP) Özellikleri” başlıklı 1.22. maddesinde; “Non-İnvazif kan basınç ölçümü, osilometrik metod ile, en az 15-260 mmHg arasında yapabilmelidir ve ölçülen değerler ekranda sayısal olarak sistolik, diastolik ve ortalama basınç değerleri görülmelidir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           29.06.2007 tarih ve 1059-8668 sayılı Kurum yazıyla Akademik bir kuruluştan şikayete konu alıma ilişkin olarak;  “şikayet dilekçesi, idarenin cevabi yazısı, teknik şartname ve ihale üzerinde kalan firmaya ait teklif edilen cihaza ilişkin sunulan katalog ve teknik verilerin incelenerek, idarece düzenlenen  teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı,”  hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

           Alınan teknik görüşte; “Teknik şartnamenin 1.22. maddesinde geçen Non-İnvazif kan basınç ölçümü, osilometrik metod ile, en az 15-260 mmHg arasında yapabilmelidir ve ölçülen değerler ekranda sayısal olarak sistolik, diastolik ve ortalama basınç değerleri görülmelidir koşulunu Infinity Kappa model hastabaşı monitörün karşıladığı düşünülmektedir. Cihazın teknik dokümanlarında non-invazif ölçüm aralığının 10-270 mmHg arasında olduğu görülmektedir.”  cevabı verilmiştir.

 

           İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, ihale üzerinde kalan firmanın (Draeger Medikal) teklif ettiği Infinity Kappa model monitörün idarece hazırlanan teknik şartnamenin 1.22. maddesini karşıladığı sonucuna varılmış olup, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul