En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2579
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :84
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2579
Şikayetçi:
 Endo Protez Ortopedi Ltd. Şti., Halk Sok. No:1/4 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20068
Başvuruya konu ihale:
 2007/8081 İhale Kayıt Numaralı “44 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (3.Kalem Elektrikli Cerrahi Motor Sistemi, 7. Kalem Artroskopi Sistemi ve El Aletleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 07.05.14.0134/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nce 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “44 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (3.Kalem Elektrikli Cerrahi Motor Sistemi, 7. Kalem Artroskopi Sistemi ve El Aletleri)” ihalesine ilişkin olarak Endo Protez Ortopedi Ltd. Şti.’nin 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 20068 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

           İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 3. Kalem Elektrikli Cerrahi Motor Sistemi’ne ilişkin ihalenin iptal edilen söz konusu  kalemi için başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,  7. Kalem Artroskopi Sistemi ve El Aletleri’ne ilişkin ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi tarafından 20.03.2007 tarihinde yapılan “44 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine katıldıkları ve  3.Kalem olan  Elektrikli Cerrahi Motor Sistemi ile 7. Kalem olan  Artroskopi Sistemi ve El Aletleri’ne en ucuz teklifi verdikleri ancak kesinleşen ihale kararına göre bu kalemlerin firmalarının uhdesinde bırakılmadığı,

 

          1) 3.Kalem olan  Elektrikli Cerrahi Motor Sistemi teknik şartnamesinin tek bir markayı (Aesculap markası)  adres gösterdiği, teknik şartnamede kablo algılama özelliği olmasının istendiği bu özelliğin  Aesculap markasının Elan-E modelinin spesifik özelliği olduğu, yine teknik şartnamede istenilen cerrahi motor sisteminin ayak pedalı ile çalışmasının istendiği ve bu özelliğinde sadece Aesculap markasının spesifik özelliği olduğu, teknik şartnamenin 5. maddesine uygun teklif verdikleri halde idare tarafından bu maddeye uygun teklif vermediklerinin belirtildiği,

             2)  7. Kalem olan  Artroskopi Sistemi ve El Aletleri teknik şartnamesinin tek bir markayı (Storz markası) adres gösterdiği,  teknik şartname içerisinde bulunan ve firmaları tarafından teklif edilen üründe rakamsal değerlerin incelenerek tekliflerine uygunsuzluk verildiği, teknik şartnamede firmalarının teklif etmiş oldukları ürünlere ait olan özelliklerin uygun olduğu halde idare tarafından cevabi yazılarda bu durumun “teknik şartname cevabında yazılmamış, belirtilmemiş” gibi ifadeler ile uygun olmadığının bildirildiği, teknik şartnamede cerrahi el aletleri kısmında yer alan düz zımba foceps ürününe ait olan teknik şartname cevabının sehven cevaplanmadığı ancak birim fiyat teklif cetvelinde ve kataloglarda açık olarak ilgili ürünün teklif dahilinde olduğunun belirtildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu ihalenin şikayet konusu olan  3. kalemine (Elektrikli Cerrahi Motor Sistemi), 5 isteklinin katıldığı bunlardan şikayetçi firma da dahil 4 isteklinin teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı, teklifi teknik şartnameye uygun olan isteklinin ise teklif ettiği motorun demo taahhütnamesi olmasına rağmen demo yapamadığı ve fiyat olarak diğer ürünlerle arasında büyük fark olması sonucunda rekabetin sağlanamadığı gerekçeleriyle söz konusu kalemin 21.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine idare tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır.  

 

             Bu aşamada, bu kaleme ilişkin olarak bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

              İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile şikayetçi tarafından sunulan belgelerden 7. Kalem olan  Artroskopi Sistemi ve El Aletleri teknik şartnamesinin tek bir markayı işaret edip etmediğine ilişkin olarak herhangi bir tespit yapılabilmesi mümkün olamamıştır.  Ancak 7. kaleme 4 isteklinin teklif verdiği, şikayetçi firma dışındakilerin teknik şartnameye uygun bulunduğu ve bu isteklilerce 3 adet farklı marka teklif edildiği anlaşıldığından bu iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. 

 

             Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.3.2.f maddesi ile ihale ilanının 4.3.2.f maddesinde; “Teklif edilen cihazların teknik şartnamelerindeki her kriter için madde madde cevap verilmesi” düzenlemesi, 7. Kalem Artroskopi Sistemi ve El Aletleri teknik şartnamesinde de “Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki teknik şartnameye cevapların madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu düzenleme doğrultusunda şikayetçi firma Endo Protez Ltd. Şti. tarafından teklif ile birlikte teknik şartnameye uygunluk cevabı verilmiştir. Yapılan inceleme sonucu Endo Protez Ltd. Şti. tarafından teknik şartnameye ilişkin verilen cevapta idare tarafından düzenlenen teknik şartname maddelerinin bazılarını karşılamadığı tespit edilmiştir. Örneğin;  teleskop cihazı için teknik şartnamede “çapı 4 mm ve uzunluğu 18 cm olmalıdır” denildiği halde Endo Protez Ltd. Şti.’nin teknik şartname uygunluk cevabında “çapı 4 mm ve uzunluğu 17 cm’ dir” denilmiştir. Yine artroskopi kılıfı için teknik şartnamede “çapı 5.5 mm, uzunluğu 12 cm olmalıdır” denildiği halde  Endo Protez Ltd. Şti.’nin teknik şartname uygunluk cevabında “çapı 5.9 mm ve uzunluğu 14 cm’dir”  denilmiştir, kamera kafası ve kontrol ünitesi ile ilgili olarak yine teknik şartnamede istenen özellikte teklif verilmediği anlaşılmış, zımba forcepsi için teknik şartnamede “30 derece sola eğri” istendiği halde Endo Protez Ltd. Şti.’nin teknik şartname uygunluk cevabında “25 derece sola eğri” teklif edilmiştir. Aynı şekilde  Endo Protez Ltd. Şti. tarafından teknik şartnamede düzenlenen bazı maddelere ise hiç cevap verilmediği de anlaşılmıştır. (örneğin; backbiter forsepsi kısmına cevap verilmemiştir.)

 

             Sonuç olarak Endo Protez Ltd. Şti. tarafından verilen teknik şartnameye uygunluk cevabının pek çok maddesinin idarece hazırlanan teknik şartnamedeki özellikleri ya karşılamadığı ya da cevap verilmediği ve de kataloglardan da bunun teyit edilemediği  anlaşılmıştır. İdare tarafından Endo Protez Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37. maddesine göre değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık olmayıp, şikayetçinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           1) 4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41. maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü ile “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42. maddesinde ise; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü bulunmaktadır.              

        Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, şikayetçi firma tarafından kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra süresi içerisinde yapılan tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçelerine ilişkin 04.06.2007 tarihinde idare kayıtlarına giren yazılı taleplerine 11.06.2007 tarihine kadar cevap verilmesi gerekirken 21.06.2007 tarihli yazı ile cevap verildiği anlaşılmıştır. Şikayet konusu 7. kaleme ilişkin alımın sözleşmesinin de 19.06.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

         Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 41. ve 42. maddelerinde öngörülen sürelere uyulmadan, kanuna aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

         2) İdari şartnamenin 7.3.2.e maddesi ile ihale ilanının 4.3.2.e maddesinde; “Teklif edilen cihazlar için halen kullanıldığı yerler hakkında referans verilmesi” düzenlemesi bulunmaktadır. Benzer şekilde 7. Kalem Artroskopi Sistemi ve El Aletleri teknik şartnamesinde de “Satıcı firma, teklif ettiği sisteme ait yurtiçi referanslarını belirtecektir” düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca, idare tarafından ihale tarihinde tutulan “zarf açma ve belge kontrol tutanağının” 18. belgesinde “kataloglar ve referansların” düzenlediği de tespit edilmiştir.

          İhale dokümanında yer alan bu düzenlemelerden, isteklilerde istenilen “referansın”  ihaleye katılım kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

          4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu cihazın kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

         Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

         Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde;  “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

          İhaleye ilişkin idari şartnamede ve ilanda yeterlik kriteri olarak referans istenilmesi şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmış olup, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

         1) 3. Kalem Elektrikli Cerrahi Motor Sistemi’ne ilişkin, ihalenin iptal edilen söz konusu  kalemi için başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

           2) 7. Kalem Artroskopi Sistemi ve El Aletleri’ne ilişkin, ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul