İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2585
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :116
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2585
Şikayetçi:
 Atılım Med Medikal Tic. Paz. Ltd. Şti., Cemalpaşa Mah. Vali Yolu Cad. Menemencioğlu Apt. Kat:1 Daire:1 No:17 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği, Seyhan Mahallesi Hasan Şaş Bulvarı 01330 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21427
Başvuruya konu ihale:
 2007/74799 İhale Kayıt Numaralı “Cerrahi Sütur Alımı (14 ve 15. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 07.05.60.0207/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.07.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Cerrahi Sütur Alımı (14 ve 15. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Atılım Med Medikal Tic.Paz.Ltd.Şti.’nin 26.07.2007 tarih ve 21427 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik şartnamenin 14 ve 15 inci kalemlerinde belirtilen “polygliton sütur ve özelliği polyglitone olmalıdır” ifadesinin tek bir ürünü işaret ettiği, bunun rekabeti engelleyici olduğunu düşünerek yaptıkları itiraz sonucu idarenin zeyilname düzenlediği, zeyilnamede 14 üncü ve 15 inci kalemin 4 üncü maddesinde ifade edilen sterilizasyon biçiminin tek bir markayı tanımladığı, firmalarının bayiliğini ve satışını yapmakta olduğu ürünün teknik şartnamede istenen tüm şartları “sterilizasyonu ethilen oksit ile olmalıdır” şartı dışında sağladığı, kendi ürünlerinin gama ışını ile çalıştığı, bu nedenden dolayı ihaleye iştirak etmelerine rağmen 14 ve 15 inci kalemlere diğer bütün firmalar gibi teklif veremedikleri, teknik Şartnamenin 14 ve 15 inci kalemlerinde yer alan rekabeti engelleyen bu ifadelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 29.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 06.07.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.07.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul