İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2622
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :3
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2622
Şikayetçi:
 İdeal Elektrik Taahhüt Ticaret Ltd. Şti., Merkez Mah. Atatürk Bulvarı No:105/2 Gölcük / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı, Gölcük / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19579
Başvuruya konu ihale:
 2007/44019 İhale Kayıt Numaralı “16 Kalem Yerel Alan Ağı Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.07.2007 tarih ve 07.0498.0160/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı’nca 05.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “16 Kalem Yerel Alan Ağı Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdeal Elektrik Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.07.2007 tarih ve 19579 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından 05.06.2007 tarihinde gerçekleştirilen “16 Kalem Yerel Alan Ağı Alımı” ihalesinde, teklif zarfı içinde ihale dokümanı satın alındığına dair belge sunulmadığından değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak doküman aldıklarına dair belgenin idarenin kayıtlarında bulunduğu, bu durumun ihale tarihinde tutanağa bağlanarak eksikliğin tamamlatılabileceği, söz konusu belge ihalenin sonucuna etkili olmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

 

İdari Şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında isteklilerden ürüne ilişkin belgeler istenildiği, ancak üzerinde ihale bırakılan firma ve diğer firmaların ürüne ilişkin olmayan, kalite sistemine ilişkin olan belgelerinin de idarece ürün belgesi yerine kabul edildiği, ayrıca üzerinde ihale bırakılan firmanın 4. kalemdeki ürün için sunduğu deney raporunun teklif ettiği ürüne ilişkin olmadığı, 

 

İhale Komisyonunun isteklilere eşit davranmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İhale dokümanı alındığına dair belge teklif zarfı içinde sunulmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması hususuna ilişkin olarak;

 

            İdarenin 2007/44019 ihale kayıt numaralı ihalesinin ilânındaki 4 üncü madde kapsamında; ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler belirtilmiş olup, bu kapsamda 4.1.8 numaralı maddede “İhale dokümanının satın alındığına dair belge” sunulacağı belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde; ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri belirtilmiş olup, 7.1.k maddesinde yapılan düzenleme ile; ihale dokümanının satın alındığına dair belgenin ihaleye katılabilmek için teklif ile birlikte sunulacağı şartına yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 32 nci maddesinde; teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerin isteklilerce sunulmaması halinde söz konusu eksik belgelerin tamamlatılmayacağı ve teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiştir.  

 

İdari Şartnamenin 6.3 numaralı maddesinde ise; isteklilerin ihale dokümanlarının tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiği, teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak sorumluluğun teklif verene ait olacağı, ihale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hususu açıklanmıştır.                                                                       

 

İdarece yapılan düzenlemenin, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” de yer alan düzenlemeler ile uyumlu olduğu görülmüştür.       

 

Bu durumda, ihale dokümanı satın alındığına dair belgenin idareye sunulan teklif dosyası içinde bulunması gereklidir.

 

Diğer taraftan, ihale için isteklilerin verdikleri teklif fiyatlarına bakıldığında; en düşük fiyatın 624.000,00 YTL olduğu, idarenin bu fiyatın üzerindeki teklif fiyatlarının yüksek olduğuna dair değerlendirme yaptığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlemediği, başvuru sahibinin 889.800,00 YTL olan teklif fiyatının ise en düşük fiyattan yukarıya doğru 5. sırada ve yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, ihale sürecinde idarece yapılan değerlendirme dikkate alındığında; eksik olan belgenin teklif zarfı içerisinde sunulmuş olması durumunda dahi başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilemeyeceği anlaşılabilmektedir.     

 

2) Üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif edilen ürüne ait kalite belgelerinin olup olmadığı hususundaki iddiaya ilişkin olarak; 

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu ürünün adı “16 kalem Yerel Alan Ağı Malzemeleri” (kabinet, bakır kablo, yerel alan ağı kabloları, duvar prizi, bina dışı fiber kablo)  olarak belirtilmiş ve miktar ile birlikte kısa tanımlamalar yapılmıştır. Ürünlerin teknik detayları ise teknik şartnamede tanımlanmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 numaralı maddesinde;

 

“Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar;

 

Alımı yapılacak ürünle ilgili;

 

(1)   TSE belgesi veya Türk Standartları Enstitüsünden alınan uygunluk raporu veya

(2)   TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya

(3)   Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya Uluslararası Standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren deney raporu veya

(4)   Ürüne ait Kamu Kurum/Kuruluş Laboratuvarlarından (Bakanlıklar, TSE, Tübitak, Kosgeb veya Üniversite laboratuarlı) alınan Ürün Deney Raporu

 

Belgelerinden herhangi birisini Asıl veya noter tasdikli olarak verecektir. İstekli yetkili satıcı ise; imalatçının bu maddede belirtilen belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini verecektir.

 

……..” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.             

 

İdarece yapılan düzenlemeden; 7.3.1 numaralı maddede belirtilen belgelerden birinin verilmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.  

 

İhale tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında üzerinde ihale bırakılan isteklinin kalite belgelerinin bulunduğuna dair kayıt bulunduğu, şikayet üzerine idarece verilen cevapta da anılan isteklinin İdari Şartnamenin 7.3. numaralı maddesi ile istenilen belgelerinin bulunduğuna dair tespit yapıldığı görülmektedir.

 

Dosyasının incelenmesinden, üzerinde ihale bırakılan firmanın (sunduğu TSE Kalite Uygunluk Belgesi, Deney Raporları, ilgili standartlara uygunluk belgeleri ile) teklif ettiği ürünleri İdari Şartnamenin 7.3.1 numaralı maddesine uygun olarak belgelendirdiği anlaşılmıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul