İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2623
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :83
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2623
Şikayetçi:
 Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti., Süleyman Sırrı Sokak No: 20/5 Yenişehir 06410 / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Fındıklı Bölge Guatr Araştırma Merkezi Baştabipliği, Sahil Mahallesi 53700 Fındıklı / RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20585
Başvuruya konu ihale:
 2007/74489 İhale Kayıt Numaralı “Hemodiyaliz Cihazı ve Su Arıtma Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.0528.0160/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fındıklı Bölge Guatr Araştırma Merkezi Baştabipliği’nce 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hemodiyaliz Cihazı ve Su Arıtma Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.07.2007 tarih ve 20585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede,  4 adet Hemodiyaliz Cihazı ve Su Arıtma Sistemi Alımının farklı özellik ve işlevdeki iki mal kalemini oluşturduğu, buna karşın ihalenin kısmi teklife kapalı olması ve birim fiyat teklif yerine götürü bedel usulü teklif istenmesinin firmalar arasındaki rekabeti ve fırsat eşitliğini engellediği, diğer taraftan idarenin ihale konusu alım yanında ücretsiz 4 adet hasta karyolası teslimi şartının  bazı firmalara ayrıcalık sağladığı, bu hususun alıma konu cihazların maliyetlerine yansıtıldığı ve idareyi zarara soktuğu, teknik şartnamelerde hatalar bulunduğu, anılan sebeplerle ihalenin, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin 2007/74489 ihale kayıt numaralı ihalesinin ilânında ve İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; 4 adet Hemodiyaliz Cihazı ve 10 Cihaz Kapasiteli Reverse Osmoz Su Arıtma Sistemi alımı olduğu belirtilmiştir.

Hemodiyaliz Cihazı için düzenlenmiş olan Teknik Şartnamenin D başlıklı maddesinde; “Cihazla birlikte elektrik kumandalı yükseklik ayarlı ABS plastik kaplamalı hasta karyolası 4 (dört) adet ücretsiz olarak verilecektir.” şeklinde şarta yer verilmiş ve söz konusu hasta karyolası için ayrıca teknik şartname düzenlenmiştir.  

 

İdari şartnamenin 18. maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi mevcuttur. Yine idari şartnamenin 21.1. maddesinde;“Bu işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin “4 adet Hemodiyaliz Cihazı ve 1 adet 10 Cihaz Kapasiteli Reverse Osmoz Su Arıtma Sistemi Alımı” ihalesinde hemodiyaliz cihazları, su arıtma sistemi ve hasta karyolasını tek kalem olarak belirlediği ve isteklilerden bu malların tamamı teklif istediği, dolayısı ile ihalenin kısmi teklife kapalı olduğu anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde Kısmi teklif; “Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İhalenin kısmi teklife açık veya kapalı olarak gerçekleştirilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta olup, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Somut olayda, hemodiyaliz ünitesinde kullanılacak olan ve aynı sistem bünyesinde birbirleri ile uyum içinde çalışmak zorunluluğu bulunan cihaz ve su arıtma sisteminin tamamına tek teklif istenilmesi, dolayısıyla ihalenin kısmî teklife kapalı tutulması hususu idarenin takdirindedir. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere, ihale dokümanındaki düzenlemeye göre; ihale konusu alım sadece hemodiyaliz cihazı ve su arıtma sistemi alımından ibaret değildir. Ayrıca, hasta karyolası için düzenlenmiş olan teknik şartnameye bakıldığında çok ayrıntılı bir düzenleme yapıldığı, karyolaya ilişkin özelliklerin bir tolerans verilmeden, esneklik tanınmadan belirtildiği, isteklilerden referans istenildiği, söz konusu şartnamenin başlı başına rekabete engel nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdarenin diyaliz ünitesi için sözkonusu cihazların yanı sıra hasta karyolasına da ihtiyacının olduğu anlaşılmakla birlikte, bunları açıkça ihaleye konu etmeden diyaliz ünitesi ve su sistemi için gerekli cihazları satan firmalardan dolaylı olarak karşılaması mevzuata uygun değildir. Söz konusu hasta karyolalarının hasta yatağı üreticisi/satıcısı firmalardan 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin edilmesi gerekmektedir.

 

Netice itibarıyla; hasta karyolası teknik şartnamesinin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olarak düzenlendiği, idarenin ihtiyaç duyduğu malların tamamına tek teklif istemesi nedeniyle özellikle “rekabetin sağlanması” ve “kaynakların verimli kullanılması” olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı hareket edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul