• Karar No: 2007/UM.Z-2624
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :98
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2624
Şikayetçi:
 Metdem Sağlık Gereçleri Ltd. Şti., Şenol Cad. Mümtaz Gümüş Sokak No: 6 Gazi Mah./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, D Blok No:22 Sıhhiye / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19218
Başvuruya konu ihale:
 2007/31904 - İKN|li Rahim İçi Araç (RİA) Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.08.2007 tarih ve 07.0482.0160/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nce 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Rahim İçi Araç (RİA) Alımı ihalesine ilişkin olarak Metdem Sağlık Gereçleri Ltd. Şti.’nin 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.07.2007 tarih ve 19218 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) İdarenin ihalede geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali yönündeki kararının iptaline, 

 

2) Geçerli olduğu anlaşılan tekliflerin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede istenen “Uygunluk Beyanı (Decleration of Conformity)”   belgesinin TÜRKAK teyidinin bulunmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu belgenin üretici firma tarafından verilen, ürünün kendine ait olduğunu ve CE belgelerinin var olduğunu gösteren bir belge niteliği taşıdığı, sadece bir taahhüt olması sebebiyle TÜRKAK onayı gerektirmediği, Kamu İhale Kurulu’nun bu yönde kararları olduğu, TÜRKAK teyidi aranması gerekse dahi bu eksikliğin sonradan idarece tamamlatılmasının mümkün olduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ve ihalenin iptalinin uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

24.04.2007 tarihinde gerçekleştirilen Rahim İçi Araç (RİA) alımı ihalesinde tekliflerin değerlendirildiği aşamada, isteklilerin (CE belgesi için) sunduğu Uygunluk Beyanlarının geçerli olup olmadığı hususunda İhale Komisyonunca tereddüde düşüldüğü ve Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınan görüş doğrultusunda değerlendirme yapıldığı, Komisyonun başvuru sahibinin teklifini idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenen “Uygunluk Beyanı (Decleration of Conformity)” belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınan teyit yazısının verilmemesi sebebiyle değerlendirme dışı bıraktığı, başvuru sahibinin yanında bir başka firmanın da aynı sebeple değerlendirme dışı bırakıldığı, bir diğer isteklinin ise değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinden biri olarak bu hususun gösterildiği ve geçerli teklif bulunmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde;“İstekli firma RİA’ya ait Uygunluk Beyanı (Decleration of Conformity) ve cihazın ait olduğu sınıfın gerektirdiği EC Sertifikalarını (AT Belgeleri) teklifi ile birlikte verecektir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30. maddesinde;“…Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yine Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40. maddesinde;İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinden, başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ilişkin CE Sertifikalarını ve bu sertifikaların teyit belgelerini sunduğu, CE belgesini düzenleyen Kuruluşun akredite bir Kuruluş  olduğuna dair TÜRKAK teyit belgesinin dosyada bulunduğu, mevcut belgelerin yeterli olduğu, bu nedenle firmaların ürünlerinin CE koşullarına sahip olduğunu gösteren taahhütname niteliğindeki uygunluk beyanları için ayrıca bir TÜRKAK teyit yazısına gerek olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin ve aynı durumdaki diğer isteklilerin tekliflerinin geçerli olduğu anlaşılmıştır.

 

Netice itibarıyla, itiraz konusu hususta başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup, ihalede geçerli teklif bulunmadığı hususundaki ihale komisyonu kararı yerinde görülmemiştir.

           

Açıklanan nedenlerle; 

 

1) İdarenin ihalede geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali yönündeki kararının iptaline, 

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin ve aynı gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılan diğer firmanın/firmaların tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul