İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2625
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :4
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2625
Şikayetçi:
 Medsis Medikal Sistemleri, Eğitim Mah., Muratpaşa Sokak, Nurtaş İş Merkezi, No: 1/14 Ziverbey/İSTANBUL (Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Mehmet Akif Ersoy Mah., Cami Caddesi,No: 3-4 34920 Sultanbeyli/İSTANBUL (Ana)
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21509
Başvuruya konu ihale:
 2007/60929 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayarlı Radyoloji (cr) Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.05.62.G022/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bilgisayarlı Radyoloji (CR) Sistemi Alımı ihalesine ilişkin olarak Medsis Medikal Sistemleri’nin 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.07.2007 tarih ve 21509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın idari şartnamenin 7.2.2. maddesinde istenen bilanço ve eşdeğer belgelerinin açılan ihale zarfında olmadığının ihale tutanağı ile tespit edildiği, idari şartnamenin 32.1.1. maddesinde, bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacağının belirtildiği, idarece bu belgenin sonradan tamamlatılmasının hukuku aykırı olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 2 nci maddesini karşılamadığı, idareye yaptıkları başvuruya idarece verilen cevapta, ihale dosyasına sunulan katalogda bu cihaza ait bahse konu özelliğin belirtilmediği, bu nedenle de 3 kişilik teknik bir heyet oluşturularak cihazın demostrasyonunun yapıldığının belirtildiği ve teknik şartnamedeki bu özelliğin demostrasyon sonucunda tespit edildiğinin bildirildiği, anılan firmanın teklif ettiği model cihazın, teknik şartnamenin 2 no’lu tarayıcı bölümünün 9 no’lu alt maddesi ile zorunlu özellikler bölümünün 5 no’lu alt maddesini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Aranacak Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.2. maddesinin “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” başlıklı 7.2.2. maddesinde: “İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler

 

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar} en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75´den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

 

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterlidir.”

 

Şeklinde düzenleme yapıldığı, anılan düzenlemeye ihale ilanının 4.2.2. maddesinde de yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeye göre, isteklilerin bilanço veya eşdeğer belgelerini teklif dosyası içerisinde idareye sunmaları gerekmektedir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan Filmat Matbaa ve Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş. tarafından bilanço veya eşdeğer belgelerinin teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığı, bunu zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile de tespit edildiği, idarenin 14.06.2007 tarih ve 2007/1493 sayılı yazı ile teklif dosyası içerisinde eksik bulunan bilanço veya eşdeğer belgelerini 18.06.2007 tarihine kadar tamamlamasını ihale üzerinde bırakılan firmadan istediği, anılan firmanın da istenilen belgeleri belirtilen tarihte idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 32.1.1 nci maddesinde “Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır” hükmü yer almasına rağmen, idarenin belirtilen bu mevzuat hükmüne aykırı olarak teklif dosyası içerisinde eksik bulunan bilanço veya eşdeğer belgelerini ihale üzerinde bırakılan firmaya tamamlattığı ve yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan Filmat Matbaa ve Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceğinden, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Öte yandan, idari şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3.a. maddesinde: “Cihazın İstanbul’da bulunan teknik servisinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan satış sonrası servis yeterlilik belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik belgesi olacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Dıgı-Com Elektrik ve Fırça San. Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin olmadığının zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile tespit edildiği, daha sonra anılan firmaya yazılan 14.06.2007 tarih ve 2007/1492 sayılı yazı ile söz konusu evrakı 18.06.2007 tarihine kadar tamamlamasının istenildiği ve anılan firmanın istenilen belgeyi belirtilen tarihte idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler dikkate alındığında, idarenin belirtilen bu mevzuat hükmüne aykırı olarak teklif dosyası içerisinde eksik bulunan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini Dıgı-Com Elektrik ve Fırça San. Tic. A.Ş.’ye tamamlattığı gçrüldüğünden, yapılan bu işlemin de yukarıda belirtilen mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış ve Dıgı-Com Elektrik ve Fırça San. Tic. A.Ş’nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan Filmat Matbaa ve Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş.’nin ve Dıgı-Com Elektrik ve Fırça San. Tic. A.Ş.’nin tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Böylece, tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul