İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2626
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :5
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2626
Şikayetçi:
 As Mühendislik Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., 5853 Sokak, No:8 Karabağlar/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği, Binevler Mah., Üniversite Bulvarı Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19819
Başvuruya konu ihale:
 2007/59848 İhale Kayıt Numaralı “Örnek Nakil Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.05.06.G022/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Örnek Nakil Sistemi Alımı ihalesine ilişkin olarak As Mühendislik Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 1.h maddesinde "sistemin satışını ve montajını yapacak firmaların teklif edecekleri sistem markası ile yurt içindeki kamu hastanelerinde bitmiş ve kusursuz çalışan benzer nitelikteki sistem büyüklüğü, istasyon sayısı ve parasal tutarın en az %50 si oranında iş bitirmiş olup bunu iş deneyim belgesi ile belgeleyebilmelidir." ifadesinin yer aldığı, iş deneyim belgesinde istasyon sayısı belirtilerek ve iş deneyim belgesinde belirtilen iş ile ilgili sadece kamu hastanelerinden alınan belgelerin kabul edilip, özel hastanelerde yapılmış olan sistemlerin iş bitirme olarak kabul edilmemesinin Kamu İhale Kanununa ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, benzer ihalelerde taraf olan MCG/ARTEL ve SİMEKS firmalarının sektörde üçüncü bir firmaya yer vermemek adına bu maddenin şartnameye girmesini sağladıkları,

 

2) Teknik şartnamenin 5.a.5 maddesinde "…sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını yurt içindeki referans olarak gösterdikleri aynı marka sistemi kurmuş oldukları 5 adet kamu hastanelerinden alınan raporun aslını veya noter tasdikli onayını ihale dosyasına eklemelidirler. Bu hastanelerin istasyon sayısı en az 15 olmalıdır..." ifadesinin yer aldığı, idarenin sistemde taşınan örneklerle ilgili referans yerine taahhütname istemesi gerektiği, referans istenmesinin, bunun için sayı belirtilmesinin (5 adet) mevzuata aykırı olduğu, yukarıda belirtilen firmaların bu maddenin şartnameye girmesini sağladıkları,

 

3) Teknik şartnamenin 2.a.10. maddesinde "İstasyonlar ve kapakları modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir, sağlam ve komple paslanmaz metal ve/veya Polystron malzemeden yapılmış ve dayanıklı tipte olmalıdır." ifadesinin yer aIdığı, polystron malzemenin bu sistemin veya bu istasyonların kalitesini arttırma konusunda hiçbir katkısının olmadığı, piyasadaki bir firmanın istasyonlarının özelliği olduğu, Avrupa´da polystron malzeme içeren cihazların kamuya açık yerlerde kullanılmasının yasaklandığı, istasyonları bu maddeyi içermesini istemenin rekabet koşullarına aykırı olduğu, ayrıca teknik şartnamenin 2.a.12.6. maddesinde kurulacak olan sistemin istasyonlarının en az 24 dijitli, 2 sıralı LCD ekran ihtiva etmesi gerektiğinin belirtildiği, bu maddenin "pnömatik tüp sistem alımları" ihalesinde sürekli olarak yer alan tek firmayı işaret eden, daha yeni ve ileri teknolojinin uygulanmasına imkan vermeyen bir madde olduğu, anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, idareye yaptıkları başvurunun süre yönünden de reddedildiği, oysa yapmış oldukları itirazların süresinde olduğu, başka bir pnömatik tüp sistemi alımına ait ihaleye yapmış oldukları itiraza ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunun almış olduğu emsal bir kararın olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde: “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmış, aynı düzenlemeye ihale ilanının 4.3.1. maddesinde de yer verilmiş, anılan şartnamenin 7.4.1. maddesinde ise kamu veya özel hastanelerde kurulumu yapılan Pnömatik Taşıyıcı işinin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 1.h. maddesinde ise: “sistemin satışını ve montajını yapacak firmaların teklif edeceği sistem markası ile yurt içindeki kamu hastanelerinde bitmiş ve kusursuz çalışan benzer teknik niteliklere, sistem büyüklüğü, istasyon sayısı ve parasal tutarın en az %50 si oranında iş bitirmiş olup bunu iş deneyim belgesi ile belgeleyebilmelidir.” ifadesi yer almıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin b.2. bendinde: “ İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde: “…Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.”

 

Hükmüne yer verilmiştir.

 

Her ne kadar idari şartnamenin 7.3.1. maddesindeki düzenleme ile benzer iş tanımının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine uygun olduğu, rekabete engel bir durumunun olmadığı tespit edilmiş ise de; teknik şartnamenin 1.h. maddesinde yer alan “… yurt içindeki kamu hastanelerinde bitmiş ve kusursuz çalışan benzer teknik niteliklere, sistem büyüklüğü, istasyon sayısı ve parasal tutarın en az %50 si oranında iş bitirmiş olup bunu iş deneyim belgesi ile belgeleyebilmelidir.” şeklindeki düzenlemenin idari şartname ile çeliştiği ve isteklileri tereddüte düşürdüğü anlaşıldığından, söz konusu düzenlemelerden dolayı değerlendirmenin sağlıklı olarak yapılmasının mümkün olmadığı, ayrıca büyüklük ve nicelik yönünden de %50 oranında iş deneyimi istenilmesine ilişkin düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmış olup, bu düzenlemelerin rekabeti engellediği tespit edildiğinden, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; her ne kadar başvuru sahibi firma tarafından teknik şartnamenin 5.a.5. maddesinde, sistem içerisinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını yurt içindeki referans olarak gösterdikleri aynı marka sistemi kurmuş oldukları 5 adet kamu hastanelerinden alınan raporun aslının veya noter tasdikli onayının ihale dosyasına eklemesinin ve bu hastanelerin istasyon sayısının en az 15 olması gerektiğinin belirtildiğini ifade etmişse de; ihale işlem dosyasının incelenmesinden, ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 1.h.ı. maddesinde: "…sistemin satışını ve montajını yapacak firmalar, sistem içinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını yurt içindeki referansları içerisinde bulunan ve bu sistemleri kullanan hastanelerden aldığı en az 3’er adet rapor ile belgeleyebilmelidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtildiği üzere, idarece hazırlanan teknik şartnamede referans belgesine ilişkin olarak yapılan “yurt içindeki referansları içerisinde bulunan ve bu sistemleri kullanan hastanelerden aldığı en az 3’er adet rapor ile belgeleyebilmelidir.” şeklindeki düzenlemenin 1 veya 2 adet benzer teknik niteliklere ve büyüklüğe sahip iş yapmış olan firmaların ihaleye katılımını engelleyeceği, nitekim ihale dokümanını 3 firmanın satın aldığı ve ihaleye 2 firmanın teklif verdiği, bu firmalardan Artel Elektrifikasyon Ürün. Ltd. Şti.’nin bir çok evrakının imzasız ve kaşesiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli tek teklif kaldığı göz önüne alındığında, söz konusu düzenlemenin fırsat eşitliğini, ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği, bu nedenle de 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıdaki hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamenin 2.a.10. ve 2.a.12.6. maddelerindeki düzenlemeler göz önüne alındığında, anılan düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıp kısıtlamadığı ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin anılan maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak alınan teknik görüşte:

 

“Teknik şartnamenin 2.a.l0. maddesinde belirtilen "İstasyonlar ve kapakları modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir, sağlam ve komple paslanmaz metal ve/veya Polystron malzemeden yapılmış ve dayanıklı tipte olmalıdır." şartını ilgili cihazın karşıladığı görülmüştür. Ayrıca ilgili maddede "paslanmaz metal ve/veya polystron" ifadesi kullanılmış olup ilgili maddede tek bir tip materyali işaret etmediği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla ilgili maddenin ihaleye katılımı kısıtlamadığı düşünülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 2.a.12.6. maddesinde belirtilen "Operasyon panelleri üzerinde iki sıralı ve her biri en az 24 dijitli (2x24 LCD) bulunmalıdır. koşulunu ilgili cihazın karşıladığı görülmüştür.”

 

şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Bu durumda, alınan teknik görüşte, teknik şartnamenin ilgili maddelerinin ihaleye katılımı kısıtlamadığı ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın da teknik şartnameyi karşıladığı belirtildiğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, her ne kadar alınan teknik görüşte ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşıladığı belirtilmiş ise de; ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerle, teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; idarece iş deneyim belgesi ve referansla ilgili olarak yapılan düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı ve ihaleye katılımı kısıtladığı tespit edildiğinden, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul