• Karar No: 2007/UM.Z-2627
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :6
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2627
Şikayetçi:
 Şanlı Medikal Tic. Ltd. Şti.Kuzgun Sok. 12/E Aşağı Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği Halil Sezai Erkut Cad. Yenimahalle/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20224
Başvuruya konu ihale:
 2007/8661 İhale Kayıt Numaralı “254 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi (138. ve 141. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 07.05.19.0162/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği’nce 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “254 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi (138. ve 141. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Şanlı Medikal Tic. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.07.2007 tarih ve 20224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.03.2007 tarihinde yapılan             “254 Kalem Sıhhi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinin 138 ve 141 inci kalemlerine teklif verdikleri, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasına ve teknik şartnamede belirtilen şartları taşımasına rağmen idarece değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

İhale ilanının “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 4.3.4. üncü maddesinde ve idari şartnamenin de 7.3.4 üncü maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları sunulmak zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre isteklilerden teklif ettikleri ürünler için numune, katalog ve fotoğrafın idarece istendiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin şikayete konu kalemleri için hazırlanan teknik şartnamede ise; “Numune kullanıldıktan sonra uygunluk verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre istekliler tarafından idareye verilen numunelerin kullanılarak uygunluk değerlendirmesinin idarece yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

            Diğer taraftan; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 15 inci maddesinde ise; “İdareler, mal alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

 

Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname’lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu malın özelliklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve  Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartname’lerde yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” şeklinde düzenleme de bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümü idarece düzenlenmiş, söz konusu düzenlemeler kapsamında isteklilerden altı başlık altında bazı taahhütnameler istenmiştir. Ancak idarece isteklilerden numune istenmiş olmasına rağmen istekliler tarafından idareye verilen numunelerin hangi kriterler dikkate alınarak değerlendirileceği ile ilgili başkaca bir düzenleme yapılmamıştır. (İdarenin numuneleri nasıl kontrol edeceği, numunelerin uygun bulunmaması halinde isteklilerin idareye başvuru yolları, numuneler üzerinden ikinci bir muayenenin veya hakem laboratuar muayenesinin yapılıp yapılmayacağı veya idareye şikayet halinde nihai kararın nasıl verileceği gibi hususların düzenlenmediği anlaşılmıştır.) Buna göre, istekliler tarafından ihale dokümanı alındıktan sonra ve idareye teklifler sunulmadan önce idari şartnamede düzenlenmeyen bu konuyla ilgili olarak idareye yapılmış bir şikayet başvurusunun olmadığı, isteklilerin tekliflerini numuneleri ile birlikte idareye sunduğu, bu haliyle dokümanın kesinleştiği anlaşıldığından değerlendirmenin de ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. İhale dokümanında yer alan “Numune kullanıldıktan sonra uygunluk verilecektir.” şeklindeki düzenlemeye göre numunelerin idarece kontrol edileceği ve vereceği kararın da kesin olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Bu kapsamda ihalenin şikayete konu kalemleri olan 138 inci kalemine dört ve 141 inci kalemine beş istekli tarafından teklif verilmiştir. Başvuru sahibinin teklifi, 138 inci kalem için “Laparoskopik trokar 5 mm.nin bıçağı zor kestiği ve batına girişinin zor olduğu”, 141 inci kalem için “Laparoskopik makas 5 mm.nin zor kestiği ve çabuk bozulduğu” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmıştır. Her ne kadar başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta 141 sıra no.lu malzeme için “mükerrer kullanım sayısının az olduğundan  uygun olmadığı, bunun da  ekonomik olmadığı” şeklinde açıklama yapılmışsa da anılan kalemlere ait teknik şartnamede söz konusu malzemelerin disposable olması gerektiği yönünde yapılan düzenleme de göz önünde bulundurulduğunda tek kullanımlık olan malzemenin mükerrer kullanımı söz konusu olamayacağı, ancak idareye teslim edilen numunelerin uygun bulunmamasına ilişkin gerekçede yer alan “çabuk bozuluyor” ifadesi ile birlikte değerlendirildiğinde mükerrer kullanımdaki kastın cerrahi müdahale sırasında aletin mükerrer kullanılmasının anlaşılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Kurumunun bu aşamada numune isteme ve numuneler üzerinden muayene yapma görev ve yetkisi olmadığı da açık olduğundan, ayrıca isteklilerin ihale dokümanına yönelik idareye bir şikayet başvurusu bulunmadığından numunelerle ilgili olarak idarenin vermiş olduğu kararın kesin olduğu hususunun istekliler tarafından da kabul edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul