İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2628
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :7
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2628
Şikayetçi:
 Tıp Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Cad. Konaltaş İşhanı Zemin Kat P/27-28 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri 1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18482
Başvuruya konu ihale:
 2007/69228 İhale Kayıt Numaralı “3 Kısım Plastik Cerrahi Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 07.04.57.0162/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kısım Plastik Cerrahi Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tıp Ticaret Ltd. Şti.’nin 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.06.2007 tarih ve 18482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Sağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 3 Kısım Plastik Cerrahi Malzeme Alımı ihalesine ait idari şartnamenin 21 ve teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemelerle ihalenin kısmi teklife kapatıldığı, katalog numaraları belirtilmek suretiyle tek bir markaya işaret edildiği, bu liste içindeki bazı malzemelerin 3-4 kaleminin patentli ürün olması sebebiyle ihaleye teklif veremedikleri,

 

2- Teknik şartnamenin 5 inci maddesi ile istenilen üretici fabrika, ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından garantinin ayrı ayrı noter tasdikli olarak verilmesi şartının maliyeti etkilediği, maliyetin de teklif fiyatlara yansıtılması ile idarenin daha fazla para ödemesine sebep verildiği,

 

3- İdari şartnamenin 7.3.2 (a) maddesi ile teknik şartnamenin 4 (a) maddesi kapsamında yapılan düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı’nın 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı genelgesine aykırı olduğu,

 

4- İdareye yapılan şikayet başvurularının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 12 maddesine aykırı olarak raportör tarafından değil kompetan üye tarafından cevaplandırıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde; “İhale konusu işe ilişkin olarak malzemeler her kısım kendi arasında bir bütün olup, kısmi teklife açık değildir.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Cerrahi Aletler Teknik Şartnamesinin “Teknik özellikler” başlıklı A bölümünün 4 üncü maddesinde ise; “İhale dokümanı meyanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği cerrahi aletler şartnamede belirtilen aynı evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale konusu iş her biri farklı kalemlerden olmak üzere toplam üç gruptan oluşmaktadır. İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, tekliflerin de her bir grubun tamamına olmak üzere üç grupta kısmi teklife açık olarak verilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde kısmi teklif; “Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Buna göre; idarelerin, ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine imkan verecek şekilde ihale dokümanında düzenleme yapma takdir ve yetkisi bulunmaktadır.

 

Ancak, başvuru sahibinin “3 Kısım Plastik Cerrahi Malzemesi Alımı” ihalesine ait  ihtiyaç listesinde marka ismi ve katalog numarası belirtilerek  tek markaya işaret edildiği ve bu liste içindeki bazı malzemelerin 3-4 kaleminin patentli ürün olması sebebiyle ihaleye katılımın engellendiği, söz konusu düzenleme kapsamında ihaleye teklif veremedikleri iddia edildiğinden konuyla ilgili olarak teknik görüş alma zorunluluğu duyulmuştur.

 

Bu kapsamda 18.07.2007 tarihli yazımız ile teknik görüş istenmiş, söz konusu yazı ile; teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “İhale dokümanı meyanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösterilen katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği cerrahi aletler şartnamede belirtilen aynı evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka  aletleri de teklif edebilir.” ve 9 uncu maddesinde; “İhale dokümanı meyanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup istekli teklif edeceği cerrahi aletler şartnamede belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir….” şeklinde düzenlemelere yer verildiği,

 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmünün yer aldığı belirtilmek üzere,

 

Buna göre; idarenin teknik şartnamede yapmış olduğu düzenleme “veya dengi” ifadesine yer verilmek suretiyle Kanunun 12 nci maddesine uygun olduğu değerlendirilmekte ise de, ihale konusunun 3 grupta kısmi teklife açıldığı, her bir grubun tamamına teklif verilmesinin öngörüldüğü bu nedenle başvuru sahibinin, her gruptaki malzemeler için belirtilen marka ismi ve katalog numarasının  tek markaya işaret edilmesi ve bu liste içindeki bazı malzemelerin 3-4 kaleminin patentli ürün olması sebebiyle grubun tamamına teklif verilmesine engel olunduğu yönündeki iddiası da göz önünde bulundurulmak suretiyle ihalenin bu şekliyle kısmi teklife açılmasının ve her bir grupta yer alan tek bir ürün nedeniyle teklif verilmesini engelleyen bir durumun olup olmadığı hususunun Kanunun “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” şeklindeki hükmüne uygun olup olmadığı yönündeki oluşturulacak gerekçeli görüşleri istenmiştir.

 

Alınan 01.08.2007 tarihli cevabi görüş yazısında; “3 Kısım Plastik Cerrahi Malzemesi Alımı ihalesi, bu şekli ile grubun tamamına teklif atılma şartı vardır. Her bir grupta bulunan özel ürünler nedeniyle rekabet engellenmektedir. Ayrıca bu malzemeler gruplar halinde değil teker teker satın alınabilir kanaatindeyim” şeklinde görüş verilmiştir.

 

Buna göre alınan teknik görüş ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme üzerine ihale dokümanında yapılan anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihaleye katılımda yeterlik kuralları belirlenmiş ve bu kapsamda isteklilerden istenebilecek ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri belirtilmiştir. Kanunun anılan maddesinin (b) bendinin 3 numaralı alt maddesinde ise, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgelerin istenebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu kapsamda idarece hazırlanan Cerrahi Aletler Teknik Şartnamesinin “Teknik şartnamede istenilen belgeler” başlıklı B bölümünün 6 ncı maddesinde; “Cerrahi aletler fabrikasyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az iki yıl garantili olacaktır. Garanti üretici fabrika ve ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından ayrı ayrı noter tasdikli verilecektir. Üretici fabrikanın garanti belgesi menşei ülkenin noterlik ve apostil tasdiklerine de havi olacak ve Türkçe tercümeleri de noterlikçe tasdikli olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Üretim imalat kapasitesi araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde ise;

 

            “a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve sanayi sicil belgesi  ve kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının  sanayi sicil belgesi ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

d) İstekli teklif ettiği tıbbi malzemelerin ithalatçısı ise buna ait belgeler verilmesi

e) İthalatçı firmanın yetki vermeye yetkili olduğunu gösterir belge” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre; idarece anılan ihaleye imalatçı, yetkili satıcı, serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ile ithalatçı firmaların teklif verebilmeleri öngörülmüştür. İhaleye ithalatçı bir firmanın istekli sıfatı ile teklif vermesi halinde imalatçı firmadan arada varsa yetkili satıcı da dahil idareye malı teklif eden istekliye kadar her kademedeki firmanın, teklif edilen ürünün ihale dokümanında belirtilen süre kadar garanti taahhüdünü noter tasdikli olarak vermesi istenmiştir.

 

İhale konusu alımın özelliği de dikkate alınmak suretiyle bu şekilde bir belirleme yapma yetki ve takdiri idareye verilmiş olup anılan düzenleme, ihaleye teklif verecek her bir istekli için geçerli olduğundan istekliler açısından 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesinin zedelenmediği anlaşılmaktadır. Ancak noter tasdikinden dolayı teklif maliyetleri artacağından idarece daha fazla ödemenin yapılacağı yönündeki iddia ise, idarenin Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca söz konusu düzenlemeyi yapabilme takdir yetkisinin bulunduğu değerlendirildiğinden yerinde bulunmamıştır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiası üzerinde yapılan incelemede; 

 

İdari şartnamenin 7.3.2 (a) maddesinde “Teklif edilen tıbbi malzemeler CE işaretli olacaktır. Cerrahi aletler AT belgesi (EC Sertificate) veya uygunluk beyanına (Declaration of conformity) sahip olacak ve istekliler tekliflerinde bunu belgeleyeceklerdir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Cerrahi Aletler Teknik Şartnamesinin “Teknik şartnamede istenilen belgeler” başlıklı B bölümünün 4 (a) maddesinde; “İhtiyaç listemizdeki ürünler 93/42/EEC Tıbbi cihaz yönetmeliklerindeki sınıf-I kapsamına girmesi nedeni ile Sağlık Bakanlığı 11/04/2006 tarih ve 7091 sayılı genelge hükümlerince Ek VII’ ye göre üretici fabrika tarafından hazırlanmış EWG93/42 sayılı yönetmeliğin Ek I’ de belirtilen asgari temel şartlara tamamen uyduğunu belirtir ihalenin yapıldığı yıla ait DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMİTE belgesini noterlik ve apostil kaşelerini taşır şekilde vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı Genelgesinin 1 inci maddesinde; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrlich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ihale konusu işin gereği olarak istenebilecek yeterlik belgeleri sayılmış olup bu kapsamda idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemeye göre AT belgesi (EC Sertificate) veya uygunluk beyanı (Declaration of conformity) ile birlikte üretici fabrika tarafından hazırlanmış EWG93/42 sayılı yönetmeliğin Ek I’ de belirtilen asgari temel şartlara tamamen uyduğunu belirtir ihalenin yapıldığı yıla ait DECLARATION OF CONFORMITY belgesi de istenmiştir.

 

AT belgesi tek başına kaliteye yönelik bir belge olmayıp işin gereği ihtiyaç duyulması halinde idareler tarafından başkaca kalite belgelerinin istenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir. Buna göre ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye iki adet teklif verildiği ve her iki isteklinin de teknik şartnamenin 4 (a) maddesi ile istenilen belgeleri idareye sunduğu görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4- Başvuru sahibinin dördüncü iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye şikayet” başlıklı 12 inci maddesinde; “İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ise raportör; “İdareye yapılan şikayet başvurusunun incelenmesi amacıyla ihale yetkilisi tarafından ihalenin veya başvurunun konusuna göre 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca ihale komisyonunda görevlendirilebilecek niteliklere sahip kamu görevlileri arasından belirlenecek kişi veya kişiler” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanıma göre raportörün ihale komisyonu üyeleri arasından seçilemeyeceği yönünde bir sonucun çıkarılması mümkün değildir. Kaldı ki; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine birisi ihale komisyonu üyesi olmak üzere iki kişi tarafından şikayetin uygun olmadığı yönünde bir tutanak düzenlenmiş, söz konusu tutanağa istinaden idare yetkilisi tarafından da şikayete cevap verilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul