İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2629
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :9
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2629
Şikayetçi:
 Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti. Beyhekim Mah. Kaleönü Sok. Sevilir Apt. Kat:1 No:2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 20995
Başvuruya konu ihale:
 2006/171768 İhale Kayıt Numaralı “20 Adet Unit Fotey Cihaz İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 07.05.46.0207/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 20.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “20 Adet Unit Fotey Cihaz İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 26.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.07.2007 tarih ve 20995 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 19.06.2007 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 20.12.2006 tarihinde Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılan 20 adet diş üniti fotey ihalesine ilişkin olarak, Kamu İhale Kurumu’na başvurdukları, bu başvuru sonucunda Kamu İhale Kurumu’nun 2007/UM.Z-1489 sayılı kararı ile tekliflerin alınmasından sonraki işlemleri ve ihale kararının iptal edildiği, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlendiği, idare tarafından hukuki durumda değişiklik yaratan bu kararın gerektirdiği işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi gerektiği, idarenin Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliğini hiçe sayarak, ivedilikle gerçekleşmesi gereken bu kararı 45 gün içinde gerçekleştirdiği, idarenin bu karar doğrultusunda hareket etmeyerek objektif olmayan kriterler taşıyan bir teknik şartname ile söz konusu diş ünitelerinin alınamayacağını gerekçe gösterip ihaleyi iptal ettiği, bu iptal kararının saydamlık, eşit muamele, rekabet, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkelerine aykırı olduğu, firmalarına tavır alınarak, zorluklar çıkarıldığı, oysa firmalarının teknik şartnamede yer alan maddelerin tamamına uygun teklif verdiği, buna rağmen değerlendirme dışı bırakıldıkları, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale, idarenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak incelenmiştir.

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 20.12.2006 tarihinde yapılan 2006/171768 İKN’li 20 Adet Unit Fotey Cihazı Alımı İhalesine ilişkin olarak Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti. firmasının Kamu İhale Kurumuna 15.03.2007 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu 30.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1489 sayılı kararı ile;
1 ) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
2 ) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine
   Oybirliği ile karar vermiştir.

 

İhale komisyonu, 15.03.2007 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunda alınan teknik görüşte cihazın reflektör sistemi 4 üncü maddesi ve tedavi ünitesi 2 nci maddesindeki kriterlerin objektif olmadığının vurgulandığı, bu durumda ihale teknik şartnamesinin söz konusu maddelerinde yapılan zeyilname sonucunda cihazda aranan özelliklerin objektif olmaktan uzaklaştığı, fakültelerine uzun yıllar hizmet edebilecek diş ünitesinin objektif olmayan kriterler taşıyan bir teknik şartname ile alınamayacağının anlaşıldığı gerekçesiyle 18.06.2007 tarihinde ihalenin iptaline karar vermiştir. Bu iptal kararı ihale yetkilisince de 19.06.2007 tarihinde onaylanmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İtirazen Şikayet ve İddiaların İncelemesi Süreci Sonunda Verilen Kararlar” başlıklı 35 inci maddesinin 2 ve 5 inci fıkralarında; “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare, iptal gerekçesi olarak 15.03.2007 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunda alınan teknik görüşteki ifadelere dayanmıştır. İlk incelemede alınan teknik görüşte, başvuru sahibinin teklif ettiği Anthos A5 marka ve model diş ünitinin teknik şartnamenin hasta koltuğu bölümünün 3 üncü maddesinde, reflektör sistemi bölümünün 4 üncü maddesinde ve tedavi ünitesi bölümünün 6 ncı maddesinde belirtilen şartları karşıladığının tespit edildiği ifade edilmiştir. Bu tespitlerin yanında teknik görüşte, teknik şartnamede yapılan bazı düzenlemelerin subjektif olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Teknik görüşler teklif edilen cihazların teknik şartnameye uyup uymadığı konusunda fikir sahibi olmak ve verilecek kararları hukuki bir gerekçeye dayandırmak için alınmakta olup, teknik görüşlerin özelliklede teknik görüşteki subjektif yorumların bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

 

Teknik görüşte başvuru sahibinin teklif ettiği cihazların teknik şartnameye uyduğu tespiti yapıldıktan sonra bazı yorumlar yapılmıştır. Yapılan bu yorumlar teknik görüş verenin kişisel yorumları olup kişiden kişiye değişebilecek subjektif yorumlardır. Ayrıca yapılan bu yorumlar teklif edilen cihazın teknik şartnameye uyup uymadığı konusunda değildir. Dikkate alınması gereken husus teklif edilen cihazın teknik şartnameye uyup uymadığıdır. Teknik görüşte yapılan yorumlar tamamen subjektif yorumlar olup, ihalenin tümden iptal edilmesini gerektirecek hukuka aykırılıklara ilişkin değildir. İdarenin iptal gerekçesi 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle idarenin ihaleyi iptal gerekçesi yerinde bulunmamıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İtirazen Şikayet ve İddiaların İncelemesi Süreci Sonunda Verilen Kararlar” başlıklı 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasının; “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü gereğince idarenin, Kamu İhale Kurulunun 30.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1489 sayılı kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yapması, söz konusu karar gereğince idarenin teklifleri yeniden değerlendirip ihaleyi bu şekilde sonuçlandırması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 19.06.2007 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul