İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2630
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :11
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2630
Şikayetçi:
 Mak Sağlık Ürünleri İth. İhrc. Tic. ve San. Ltd. Şti., Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/12 Balgat-Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Terme Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fenk Mah. Şube Cad. No:31/C Terme/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17647
Başvuruya konu ihale:
 2007/63149 İhale Kayıt Numaralı “Komple Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 07.04.31.0207/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Terme Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.06.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Komple Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mak Sağlık Ürünleri İth. İhrc. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.06.2007 tarih ve 17647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdareye zeyilname talebinde bulundukları, düzenlenen zeyilname ile teknik şartnamenin değiştirildiği, bu değişikliğe rağmen teknik şartnamenin A5 bölümünün 8, 9 ve 12 nci maddeleri ile B1 bölümünün 11 ve 33 üncü maddelerinin Belimed marka cihazları tarif ettiği, bu maddeler değiştirildiği takdirde ihaleye bir çok firmanın iştirak edeceği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin A5 bölümünün 8 inci maddesinde; “Cihaz dinamik su tasarruf kontrol sistemine sahip olmalıdır. Bu sayede cihaz sensörler sayesinde içine konulan yüke ve rafa göre harcayacağı solüsyon, ısıtma gücü ve su miktarını otomatik olarak ayarlayabilmelidir. Bu durum cihaz kataloğunda belirtilmiş olmalıdır.” hükmü,

 

9 uncu maddesinde; “Cihaz hatalı program seçmelerini engellemek için sepet kodlama sistemine sahip olmalı, bu sayede içine konan sepetleri tanıyıp uygun programı otomatik olarak başlatmalıdır.” hükmü,

 

12 nci maddesinde; “Cihazda efektif bir kutuma sistemi olmalı ve sistem minimum 500m3/saat üfleme debisine sahip olmalıdır. Cihaz kurutma sistemi çift tirbünlü olmalı kurutma havasını yıkanan malzemelerin hem içinden hrm dışından verebilmeli, dolayısıyla su yolları da aynı zamanda kurutulmuş olmaldır. Cihazın kurutma sisteminin havayı temiz taraftan alması gerekmektedir.Cihaz kurutma sistemi bir üfleyici, bir ısıtıcı ve bir hepa filtreden (H13 EN1822’ye göre) oluşmalıdır. Cihaz kurutma sistemi en az 9 KW olmalıdır.” hükmü,

 

B1 bölümünün 11 inci maddesinde; “Cihazın kumanda paneli üzerinden aşağıdaki işlemler rahatlıkla yapılmalıdır ve tüm bu işlemler Türkçe olmalıdır. Kullanıcı kaydı veya çıkışı (login-login off). Kullanıcı seviyeleri, şifreleri ve o seviyeye ait yetki verilen işlemler. Program seçimi ve başlatılması. Çalışan cycle’ın online dökümantasyonu. Kazan basıncı, ısısı, cycle garfiği. Bir önceki cycle bilgileri. Gece otomatik kapanma ve sabah otomatik açılması. Hata mesajları, hata geçmişi, neler yapılması gerektiği. Bakım mesajları. Sterilizasyon ana bilgilerinin (program ayrıntıları) okunması, ölçülen değerlerin bildirilmesi. PLC diagnostikleri. Cihazda formaldehit kalmadığı zaman uyarı vermelidir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak alınan teknik görüşte; “Sterilizasyon ünitesi teknik Şartnamesinin A5 bölümünün 8, 9 ve 12 nci maddeleri ve Bl bölümünün 11 ve 33 üncü maddeleri ile Ek-2´de verilen Belimed cihazına ait dokümanlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Teknik Şartnamenin B1 bölümünün 11 ve 31 inci maddelerinde formaldehit kombine cihazlarla ilgili hususlara cihaz katalogunda rastlanamamıştır.

 

Sterilizasyon ünitesine yönelik çok sayıda imalatçı ve marka olması nedeniyle bu maddelerle ilgili sadece Belimed markayı tanımladığına yönelik olarak kesin bir kanıya varılamamıştır. Bu konuda kesin hüküm verilebilmesi için şartnameyi hazırlayan birim tarafından teknik şartnamenin esas alındığı marka ya da imalatçılara yönelik teknik katalogların da incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen beş maddenin sadece Belimed cihazını tanımlayıp tanımlamadığı ile ilgili bir değerlendirmede bulunulamamıştır.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihaleye teklif vermediği, ihaleye 2 isteklinin katıldığı, ihale üzerinde kalan isteklinin Belimed marka cihazı teklif ettiği, diğer isteklinin farklı marka bir cihazı teklif ettiği, bu isteklinin ihaleye teklif verebildiği ve değerlendirme dışı bırakılmadığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi teknik şartname Belimed marka cihazı tarif etmiş olsaydı diğer isteklinin değerlendirme dışı bırakılmış olması gerekirdi.

 

İhaleye teklif veren diğer isteklinin farklı marka bir cihazı teklif ettiği, bu isteklinin ihaleye teklif verebildiği, değerlendirme dışı bırakılmadığı ve teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde teknik şartnamenin sadece Belimed marka cihazı tarif ettiği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamede merkezi sterilizasyon sisteminin, A- Kirli malzeme toplama, ayırma, yıkama ve dezenfeksiyon bölümü, B- Steril edilecek malzeme hazırlama, paketleme/bohçalama sterilizasyon bölümü, C- Kalite kontrol, steril depolama ve dağıtım bölümünden oluşacağı düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin B1 bölümünün 33 üncü maddesinde; “Cihaz formaldehit kombine cihazlar için EN 14180 ve EN 868-6 belgelerine sahip olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

TS EN 868-6 standardı ambalajlama malzemelerinin bir standardıdır. Cihazın komple merkezi sterilizasyon ünitesi olduğu, cihazın bölümlerinden birinin steril edilecek malzeme hazırlama, paketleme/bohçalama sterilizasyon bölümü olduğu, cihazın steril edilecek malzeme hazırlama, paketleme/bohçalama sterilizasyon işi yapacağı dikkate alındığında böyle bir standardın istenebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu standart idari şartnamede değil teknik şartnamede istenmiş olup, teklifle birlikte verileceğine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamış, bu belgeye sahip olunacağı düzenlenmiştir. İsteklilerin bu standarda sahip olup olmadıklarının malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında idare tarafından dikkate alınması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul