İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2632
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :14
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2632
Şikayetçi:
 Tekno-Kim Tıbbi Malz. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti., Girne Mahallesi, Irmak Sokak, H Blok (Maltepe San. Sit.) No:7 Maltepe/ İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliği, Alpaslan Cad. No:1 78200 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19346
Başvuruya konu ihale:
 2007/68244 İhale Kayıt Numaralı “Pataloji Laboratuvarı Tıbbi Demirbaş Alımı (1-8 Arası, 10-29 Arası, 34,35. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 07.04.86.0200/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Pataloji Laboratuvarı Tıbbi Demirbaş Alımı (1-8 Arası, 10-29 Arası, 34,35. Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Tekno-Kim Tıbbi Malz. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


           2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif mektuplarını teslim etmesi ve ihale salonunda gözlemci sıfatıyla bulunması amacıyla görevlendirilen personele ilişkin vekaletnamenin teklif zarfı içinde olmaması dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklife ilişkin tüm belgelerin şirket müdürü tarafından imzalandığı, şirket müdürünün yetki belgelerinin ihale dosyasında bulunduğu, değerlendirme dışı bırakma kararının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tüzel kişi olup, Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunduğu, başvuruya ilişkin belgelerin yetkili kişi tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır. Mevzuatta teklif mektuplarını idareye teslim eden veya ihalenin ilk oturumuna istekli adına katılan kişilerin vekaletnamesi ile imza sirkülerinin ibrazına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki bu durum teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olamaz. Buna rağmen, teklif zarfı içinden, teklif zarfını idareye teslim eden ve ilk oturumda hazır bulunan kişinin vekaletnamesi ve imza sirküleri çıkmaması nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


           2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul