İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2633
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :15
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2633
Şikayetçi:
 Elektronik Medikal Analitik Sist. Pazr. ve Tic. Ltd Şti, Büklüm Sokak No:119/a Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Pamukkale Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kınıklı Kampus, DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19466
Başvuruya konu ihale:
 2007/51857 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 07.04.93.0200/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pamukkale Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Elektronik Medikal Analitik Sist. Pazr. ve Tic. Ltd Şti’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19466 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Philips firmasının yetkili satıcısı oldukları, teknik şartnamenin tek bir firmayı tarif ettiği, tarif edilen firmanın ticari ismi o firmaya tescilli “tissue tracking imaging” gibi özellikleri içerdiği gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulundukları, başvuruları üzerine idarenin General Electric marka “Vivid7PRO” model cihazı ile Philips marka “iE33” model cihazı karşılaştırdığı, by cihazın Philips’in en üst seviye cihazı olduğu, buna rağmen G.E.’nin Vivid7PRO daha üstün seviyede iki cihazının daha bulunduğu, “iE33” model cihazların teknolojisinin çok üst seviyede olması nedeniyle hiçbir devlet kurumunun bu cihazı satın alamadığı, ihaleye teklif veren firmanın teklif ettiği cihazın muadili olan cihazlarının teknolojisinin çok daha yeni olduğu, ancak şartnamedeki düzenleme nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye tek isteklinin katıldığı, rekabetin sağlanamadığı iddia edilmektedir iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde:

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin B22’nci maddesinde; “Teklif edilecek iş istasyonu ile doku doppler görüntüleri üzerinden kantitatif analizler yapmak mümkün olmalıdır. Yapılması istenilen analizler; multi segmentel doku doppler uygulamaları, curved m-mod doku doppler uygulamaları, strain ve strain rate analizleri ile tissue tracking veya color kinesis analizleridir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin şikayete cevap yazısında, tissue tracking ve color kinesis programlarının duvar hareketini kantifiye etmeye yarayan programlar oldukları, Philips marka iE33 intelligent Echocardiography cihazının color kinesis programı, General Electric vivid 7 pro renkli doppler echocardiography cihazının ise tissue tracking programı ile analiz yaptığı belirtilmektedir.

 

İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısı doğrultusunda, teknik şartnamede duvar hareketini kantifiye etmeye yarayan iki farklı program öngörüldüğü, bu programlardan birinin başvuru sahibinin yetkili satıcısı olduğu markanın belli bir modelinde bulunan bir program olduğu, başvuru sahibinin bu modele ilişkin teklif verebileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin ihalede rekabetin kısıtlandığına ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin 19’uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının 4.3.4’üncü, İdari Şartnamenin 7.3.4’üncü maddesinde, “Malların katalogları,kullanım kitapçıkları ve servis manuelleri (servis kitapçıkları) tekliflerle birlikte verilecektir.“hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye teklif veren firmanın anılan madde uyarınca sunduğu belgelerden sadece bir sayfalık GE Medikal sistemlerinin ilgili kişiye cevap başlıklı,cihazın özelliklerine ilişkin yazısının Türkçe tercümesinin sunulduğu,sunulan diğer belgelerin İngilizce olduğu,onaylı tercümesi ile birlikte verilmediği için geçerli sayılamayacağı,bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılması geçerli teklif kalmayan ihalenin de iptal edilmesi gerektiği görüşümle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                                          Kurul Üyesi                                 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul