İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2636
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :16
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2636
Şikayetçi:
 Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş.Konya Yolu 199 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19752
Başvuruya konu ihale:
 2007/20434 İKN’li “218 Kalem Mercedes Unimog Kamyon Ve Motor Yedek Parçası Alımı” ihalesi (4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 13, 16, 22, 24, 29, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 84, 95, 114, 118, 120, 122, 127, 138, 147, 148, 161, 173, 185, 188, 191, 194, 200, 201, 202, 215. kalemler)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 07.05.04.0184/2007-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 10.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “218 Kalem Mercedes Unimog Kamyon Ve Motor Yedek Parçası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş.’nin 27.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 10.07.2007/19752 ve 18.07.2007/20672 tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözleşme imzalamaya davet edildikleri, ancak kesinleşmiş borçları bulunmadığına ilişkin olarak ibraz ettikleri SSK belgesinin idarece kabul edilmeyerek geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, oysa görünen borçlarının ilgili kurumlardan kaynaklanan bir mahsup hatasından ileri geldiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiş olup,

Aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında da;

“Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Yine 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye, sözleşmeye davet yazısını tebliğ ettiği tarihten itibaren 10 gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması hususunun bildirileceği belirtilmekte, “Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde de, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 42 (ve 43 üncü) maddeye göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamasının zorunlu olduğu, aksi takdirde geçici teminatının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.”

 

62 nci maddesinde de; “Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.”

                              

düzenlemeleri yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün "İsteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasına göre istenecek belgeler" başlıklı IX. maddesinin (f) bendinde de aynı paralelde düzenlemelere yer verilmiştir.

Diğer taraftan 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile, yukarıda  anılan mevzuat hüküm ve düzenlemelerinde yer alan “ihalelere katılmaktan yasaklama” yaptırımı kaldırılmış, bu durumdaki isteklilere yalnızca “geçici teminatın gelir kaydı” yaptırımının uygulanacağı ve ihale dışı bırakılacakları belirtilmiştir.

Belirtilen mevzuat hüküm ve düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan bir isteklinin, ihaleye teklif verme aşamasında anılan taahhütnameyi vermiş olması, kendisiyle sözleşme imzalanmadan önce ise, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yukarıda anılan bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını -bu arada sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını da- tevsik eden belgeleri sunmasının istenmesi ve ilgili isteklinin de bunları sunması, bu belgelerini sunmayan ve dolayısıyla sözleşme imzalamayan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi zorunludur.

İhale dosyasının tetkikinden, başvuru sahibince teklifi ile birlikte sunması istenen KİK.027/M standart form numaralı taahhütnamenin sunulmuş olduğu görülmüştür.

25.05.2007 tarihinde başvuru sahibine “sözleşmeye davet yazısı” gönderilmiştir. Söz konusu yazıda KİK024/M standart form numaralı “sözleşmeye davet yazısı” standart form içeriğinde yer alan hususlara yer verildiği, bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının yukarıda anılan bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ihale tarihi itibariyle getirmesinin de istendiği ve yine söz konusu standart form paralelinde 10 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak sözleşmeyi imzalaması gerektiğinin tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibince idareye hitaben kaleme alınan ve üzerindeki genel evrak kaydından idare kayıtlarına 08.06.2007 tarihinde girdiği anlaşılan bila tarihli yazıda, özetle; sosyal güvenlik prim borçları bulunmadığını tevsiken belge almak için 28.05.2007 tarihinde SSK’ya müracaat ettikleri [Yazının bütününden, müracaatın SSK Ankara İl Müdürlüğü’ne yapıldığı anlaşılmaktadır.], kendilerine 11/2001 dönemine ilişkin SSK prim borçlarının bulunduğunun söylendiği, ancak söz konusu prim borcunun Kocamustafapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla 11/2001 döneminde mahsuben ödenmiş olmasına rağmen ödenen tutarın kayıtlarda görünmediğinin bildirildiği, bunun üzerine Kocamustafapaşa Vergi Dairesine müracaat ederek 11/2001 dönemine ait SSK prim borcunun mahsuben ödendiğine ilişkin bir yazı alarak tekrar SSK Ankara İl Müdürlüğüne müracaat ettikleri, konunun SSK tarafından değerlendirilmesinin devam ettiği, kendilerine sosyal güvenlik prim borçları bulunmadığına dair yazının verileceğini şifahen öğrendikleri hususlarına yer verilmiştir.

 

İdare, anılan yazıyı ilgi tuttuğu 25.06.2007 tarihli cevabi yazısında; özetle, 25.05.2007 tarihli sözleşmeye davet yazılarının aynı tarihte kendilerine tebliğ edilmiş ve bu yazıda kendilerine bu gerekleri yerine getirmek için 10 gün sürelerinin bulunduğu belirtilmiş olmasına rağmen, ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borçları bulunmadığına ilişkin yazının getirilmemesi nedeniyle Kamu İhale Kurulunun 2007/DK.D-54 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı çerçevesinde geçici teminatlarının gelir kaydedildiği hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale dosyası muhteviyatında yer alan yazışmaların tetkikinden; başvuru sahibine ait geçici teminatın 21.06.2007 tarihinde gelir kaydedildiği anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin, sözleşmeye davet yazısını tebliğ ettiği 25.05.2007 tarihinden itibaren 10 gün içinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda bulunmadığını gösteren belgeleri sunarak ve kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalaması gerekirken, sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösteren belgeyi bu kanuni süre zarfında sunmamış olduğu, hatta başvuru sahibinin ilgili kurumlarla yaptığı yazışmalar hakkında idareyi bilgilendirdiği yazının idare kayıtlarına girdiği tarihin (08.06.2007) dahi söz konusu kanuni sürenin bitiminden sonraki bir tarih olduğu, bu itibarla geçici teminatının gelir kaydedilmesi şeklindeki idare işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi itirazen şikayet dilekçesinde; bir başka ihale ile ilgili olarak SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğünden aldıkları 25.04.2007 tarihli yazıdan da, “o tarih” itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığının anlaşıldığını ifade etmektedir.

 

Bununla birlikte söz konusu yazıda, “…Kurumumuzda mevcut muhtelif sicil sayılı işyeri dosyalarınızdan borcunuzun bulunmadığı; ancak 02.1103354.06 sicil sayılı işyeri dosyanızda işlem gören taşeronlarınız………’ın 09.04.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu ve bu borcun 24.04.2007 tarihinde ödendiği tespit edilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 87 nci maddesinde;

 

Sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bununla sözleşme yapmış olsalar bile, bu kanunun işverene yüklediği ödevlerden dolayı, aracı olan üçüncü kişi ile birlikte asıl işveren de sorumludur.  

 

Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiye aracı denir.”,

 

hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı’nın 10.11.2004 tarih ve 16-323 Ek sayılı Genelgesinin II nci Bölümünün “Aracılara Ait Borçlardan İşverenin Sorumluluğu” başlıklı 2.9 maddesinde; “Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 87 inci maddesi uyarınca; işverenlere ait işyerlerinin bölüm veya eklentilerinden iş alan ve kendi adlarına sigortalı çalıştıran aracılar müstakil işveren durumunda bulunmamakta ve kendi adlarına işyeri dosyası açılmamakla birlikte, bu kimselerin çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı tahakkuk eden ve ödenmeyen prim borçlarından dolayı kendileri ile birlikte işverenleri de sorumlu bulunduğundan, söz konusu aracıların kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçları ödenmedikçe, kendilerine (aracılara) ve işverenlerine borçlarının olmadığına dair yazı verilmeyecektir.

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Her ne kadar başvuru sahibinin geçici teminatı, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu gerekçesiyle değil, yukarıda belirtildiği üzere, sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair yazıyı süresi içinde ibraz etmemesi ve dolayısıyla sözleşmeyi imzalayamaması nedeniyle gelir kaydedilmiş olsa da, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde zaten başvuru sahibinin ihale tarihi (10.04.2007) itibariyle alt yüklenicilerinden kaynaklanan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu da bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

Başvuru sahibi ayrıca, ihalenin 218 kalemden müteşekkil olmasına ve kendi üzerinde ihalenin bir kısım kalemlerinin kalmış olmasına rağmen, ihalenin bütünü için sunmuş oldukları  geçici teminatın bütünüyle gelir kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğunu, yalnızca teklif verdiği kalemlere ilişkin kısmına isabet eden tutarın gelir kaydedilebileceğini iddia etmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.I maddesinde; “bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere” yönelik olarak getirilen istisnalar dışında “mal ve hizmet alımlarında” birden fazla kısma ya da kaleme teklif verilmesi halinde, teklif kaç kalemden ibaret ise, isteklinin de bu kalemlerin toplamından oluşan tek bir teklifinin mevcut olduğu, dolayısıyla teklif tek olduğundan geçici teminatın da teklif edilen kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden sunulması gerektiği ve istekli ile tek bir sözleşme imzalanacağı belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, kısmi teklife açık olan mal alımı ihalelerinde geçici teminatın teklif verilen kısım ya da kalemler itibariyle ayrı ayrı verilebilmesi mümkün olmayıp, teklif verilen kalemlerin toplam bedeli üzerinden hesaplanan “tek bir geçici teminattan” söz etmek gerekmektedir. Yukarıda anılan mevzuat hüküm ve düzenlemelerinde de, “geçici teminatın teklif verilen kalemlere isabet eden kısmının” değil, “geçici teminatın” gelir kaydedileceğinden bahsedilmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin geçici teminatının, teklif verdiği kalemlere isabet eden kısmı itibariyle değil de bütünüyle gelir kaydedilmiş olmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul