İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2638
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :82
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2638
Şikayetçi:
 Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. Gersan San. Sitesi 658. Sokak No:46 06370 Ergazi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gülkent Devlet Hastanesi Atatürk Cad. No:104/1 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17887
Başvuruya konu ihale:
 2007/51028 İKN’li “Dijital Renkli Dopplerli Ultrasonografi Cihazı ve Şok Dalgalarıyla Taş Kırma Cihazı (2. Kalem Şok Dalgalarıyla Taş Kırma Cihazı - ESWL) Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.04.46.0184/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gülkent Devlet Hastanesi’nce 29.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dijital Renkli Dopplerli Ultrasonografi Cihazı ve Şok Dalgalarıyla Taş Kırma Cihazı (2. Kalem Şok Dalgalarıyla Taş Kırma Cihazı - ESWL) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elmed Elektronik ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 21.06.2007 tarih ve 17887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 02.07.2007 tarih ve 2007/AK.M-446.1 sayılı Kurul Kararı ile itirazen şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin belli bir markayı işaret edecek şekilde hazırlandığı iddiasına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi idareye hitaben kaleme aldığı 14.05.2007 tarihli yazısı ile, teknik şartnamenin 2.2.2, 2.2.6, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.3 ve 2.4.5 maddelerinde değişiklik yapılmasını talep etmiştir.

 

Bunun üzerine idarece düzenlenen 15.05.2007 tarihli zeyilname ile teknik şartnamenin 2.2.2, 2.2.6, 2.4.3 ve 2.4.5 maddelerinde, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi, bilahare, bu defa 16.05.2007 tarihli yazısı ile, teknik şartnamenin 2.2.6, 2.3.5 ve 2.4.1 maddelerinde değişiklik yapılmasını talep etmiştir. (Her ne kadar anılan zeyilname ile teknik şartnamenin 2.2.6 maddesi değiştirilmiş ise de, başvuru sahibi maddenin kendi isteği doğrultusunda bir daha değiştirilmesini talep etmektedir.)

 

İdare, başvuru sahibinin 16.05.2007 tarihli yazısına cevaben kaleme aldığı 17.05.2007 tarihli yazısında, söz konusu maddelerde değişiklik yapılmasını uygun görmediğini belirterek başvuru sahibinin talebini reddetmiştir.

 

Yine başvuru sahibi bu defa 28.05.2007 tarihli yazısı ile idareye müracaat ederek teknik şartnamenin 2.3.5, 2.4.1 ve 2.4.13 maddelerinin değiştirilmesini talep etmiş ve teknik şartnamenin bu haliyle PCK firması tarafından üretilen cihazı tarif ettiğini iddia etmiştir.

 

İdare, başvuru sahibinin bu son yazısına, 08.06.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibinin talebinin karşılanması için yeterli süre bulunmadığı, kaldı ki bu değişikliklerin yapılmasının mümkün görülmediği, dokümanın bu haliyle rekabet şartlarının oluştuğu şeklinde yanıt verilmiştir.

 

Başvuru sahibi ile idare arasında yapılan yazışmaların tarihleri ve içerikleri, itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen hususlar ile bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin nihai olarak teknik şartnamenin 2.3.5, 2.4.1 ve 2.4.13 maddelerinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve teknik şartnamenin bu maddeler nedeniyle PCK firması tarafından üretilen cihazı işaret eder nitelikte olduğunu iddia ettiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin;

 

2.3.5 maddesinde; “Teklif edilen sistemin hasta tedavi masası sistemle birleşik olmalıdır.”,

 

2.4.1 maddesinde; “X-ışınlı Skopi cihazı, litotriptör ile uyumlu çalışmalıdır ve masa taş kırma sistemi ile kompakt yapıda olmalıdır.”,

 

2.4.13 maddesinde de; “Teklif edilen sistemin skopi cihazı sistemle birleşik yapıda olmalıdır bunun tercih nedeni odaklamanın daha kolay yapılabilmesi içindir.”,

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede; başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş, kaleme alınan teknik görüş yazısı ekinde teknik şartname (ve zeyilname) ile ihaleye katılan isteklilerce sunulan teknik dokümana yer verilerek;

 

 

1-      Ek-2’de teknik dokümanlarına yer verilen firmanın teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı,

 

2-      Ek-3’de teknik dokümanlarına yer verilen firmanın teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı,

 

3-  Piyasada bu teknik şartname maddelerini karşılayan başka marka ve model

     cihazlar bulunup bulunmadığı,

 

4- Genel olarak teknik şartnamenin, özel olarak ise 2.3.5, 2.4.1 ve 2.4.13

     maddelerinin Ek-2’de teknik dokümanlarına yer verilen firma tarafından  

     teklif edilen cihazı işaret edip etmediği ve ayrıca teknik şartnamenin rekabeti 

     kısıtlayıcı nitelikte olup olmadığı,

 

sorulmuştur.

 

Alınan teknik görüşte, özetle; ihaleye teklif veren her iki istekli tarafından teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun olduğu, teknik şartnamenin tek bir cihazı işaret etmediği ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olmadığı, piyasada bu teknik şartname maddelerini karşılayan başka marka ve model cihazlar da bulunduğu, ayrıca teknik şartnamenin 2.3.5, 2.4.1 ve 2.4.13 maddelerinin Isparta Medikal firması tarafından teklif edilen cihazı işaret etmediği ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olmadığı tespitlerine yer verilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul