İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2639
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :17
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2639
Şikayetçi:
  Turhanlar Petrol Karo İnş. Malz. San. ve Tic Ltd Şti, Bursa Yolu 20.Km Çukurhisar/ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı, Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi No: 4 26010 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19240
Başvuruya konu ihale:
 2007/56121 İhale Kayıt Numaralı “Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Bordür, Parke taş Alımı ve Nakliyesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.04.83.0197/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı’nca 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Bordür, Parke taş Alımı ve Nakliyesi İşi ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol Karo İnş. Malz. San. ve Tic Ltd Şti’nin 30.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.07.2007 tarih ve 19240 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Bordür, Parke taş Alımı ve Nakliyesi İşi alımında ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin ihale konusu malzemelerin indirilmesine ilişkin yaptığı çelişkili düzenlemeler ile istenen beton elemanların şekil ve ebatlarının net olmaması nedeniyle sağlıklı bir teklif oluşturup veremedikleri iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale ilanı ve idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler kısmında;

Prefabrik Betondan İmal Edilmiş, 30.000 Mt. 22 Cm. Yüksekliğinde Bordür, 400 Mt. 24 Cm. Yüksekliğinde Oluklu Bordür, 400 Mt. 30 Cm. Yüksekliğinde Bordür, 5.000 M² 6 Cm. Kalınlığında Altıgen Parke Taş, 3.000 M² 8 Cm. Kalınlığında Kilit Taş Alımı ve Nakliyesi İşi” şeklinde ihale konusu iş tanımlanmıştır.

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde;

 

“Yükleme ve boşaltma usulüne uygun olarak,  malzemeye zarar verilmeyecek şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır.”

 

3 (a) maddesinde; Teslimatların tamamı Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Zincirlikuyu Şantiyesinde yapılacaktır.

 

3 (c) maddesinde;

 

“Malın nakliyesi, yüklenmesi ve şantiyedeki boşaltması için gerekli tüm ekipman, işçilik ve yatay düşey taşımalar v.b giderleri yükleniciye aittir.”

 

            3 (e) maddesinde;

 

            Boşaltma işinin idare tarafından yapılması durumunda bedeli Bayındırlık Bakanlığının 2007 birim fiyatları üzerinden hak edişten kesilir.”

 

            düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu işin çeşitli ebat ve şekilde bordür ve parke taşı alımı ile bu malzemelerin Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Zincirlikuyu Şantiyesine götürülmesi ve boşatılması işi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak boşaltma işi ile ilgili olarak Teknik şartnamenin 3 (e) maddesinde yer alan “Boşaltma işinin idare tarafından yapılması durumunda bedeli Bayındırlık Bakanlığının 2007 birim fiyatları üzerinden hak edişten kesilir.” düzenlemesinin ihale konusu işin sınırlarının belirlenmesinde istekliler açısından tereddüde yol açacağı, isteklilerin bu nedenle sağlıklı teklif oluşturup veremeyecekleri düşünüldüğünden söz konusu düzenlemenin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, istenen beton elemanların şekil ve ebatlarının net olmadığı yönündeki iddiasına idareye yaptığı şikayet başvurusunda yer vermediği anlaşılmış olup, bu iddiaya ilişkin değerlendirme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler kısmında;

 

Prefabrik Betondan İmal Edilmiş, 30.000 Mt. 22 Cm. Yüksekliğinde Bordür, 400 Mt. 24 Cm. Yüksekliğinde Oluklu Bordür, 400 Mt. 30 Cm. Yüksekliğinde Bordür, 5.000 M² 6 Cm. Kalınlığında Altıgen Parke Taş, 3.000 M² 8 Cm. Kalınlığında Kilit Taş Alımı ve Nakliyesi İşi” şeklinde ihale konusu iş tanımlanmıştır.

 

 

 

 

Teknik şartnamede ise;

 

Malın cinsi

Yükseklik(Kalınlık) (cm)

Uzunluk (cm)

Adet/m2

22 lik Bordür

22

70

 

30 luk Bordür

30

70

 

24 lük Oluklu Bordür

24

20

 

6 lık Altıgen Parke Taş

6

 

28,5

8 lik Kilit taş

8

 

35

 

 şeklinde tablo yapılmıştır.

 

 Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde; istenen malların şekil ve ebatlarına ilişkin düzenlemenin net olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

                                                                             

İncelemeye konu ihalede 4 (dört) doküman satın alındığı, 1 (bir) isteklinin teklif verdiği göz önüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen ilkelerden rekabet ilkesinin inceleme konusu ihalede  oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, Prefabrik Betondan İmal Edilmiş Bordür, Parketaş Alımı ve Nakliyesi İşi alımında ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul