İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2640
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :18
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2640
Şikayetçi:
 Kanıt Radyoloji Ekpmanları San. ve Tic. Ltd. Şti, Ergazi Mahallesi 1.Cadde 650. Sokak No:3 Batıkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şehitler Mah. Akhisar Cad. No:1 45000 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17811
Başvuruya konu ihale:
 2007/43831 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Üroloji Bölümü 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (4. Kalem C Kollu Seyyar Floroskopi-Röntgen Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.04.40.0197/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı Üroloji Bölümü 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (4. Kalem C Kollu Seyyar Floroskopi-röntgen Cihazı) ihalesine ilişkin olarak Kanıt Radyoloji Ekipmanları  San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 29.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2007 tarih ve 17811 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, 4 üncü Kalem C Kollu Seyyar Floroskopi-Röntgen Cihazı alımında ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2007 Yılı Üroloji Bölümü 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 4 üncü kalemine teklif ettikleri Ziehm 8000 model C Kollu Seyyar Floroskopi-Röntgen Cihazının, teknik şartnamenin 4.5, 4.6 ve 7.2 nci maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme alınmadığı, teklif ettikleri cihazın idarenin tespiti aksine söz konusu teknik şartname maddelerini karşıladığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

            C-Kollu Seyyar Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin “Röntgen Jeneratörü Teknik Özellikleri” başlıklı 4 üncü bölümünün;

 

4.5 maddesinde; “Floroskopi akım değerini 7.20 mA’e kadar yükseltebilmelidir.” düzenlemesi,

 

4.6 maddesinde; “Radyografi modunda akım değeri 12.2 mA değerine ulaşabilmelidir.” düzenlemesi,

 

Aynı teknik şartnamenin “Televizyon Sistemi, Kamera ve Monitör” başlıklı  7nci bölümünün;

 

7.2 maddesinde; “Kamera yardımıyla görüntüyü en az toplamda 360 derece döndürmek mümkün olabilecektir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

İdarenin, ihaleye katılan isteklilerin teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığını tespiti için teknik şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirme” başlıklı bölümünün 13.1 maddesinde;

 

          “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi adı altında hazırlanacak bir dokümanda, teknik şartname ve eklerindeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, orijinal İngilizce veya Türkçe broşür, katalog veya dokümanlarda, şartname maddesi numarası verilmek suretiyle işaretlenecektir. Bu belgede, cevaplarda verilen bilgilerin, hangi dokümanda ve kaçıncı sayfada olduğu da ayrıca belirtilecektir. Cevap verilmeyen, işaretlenmeyen veya dokümanı belirtilmeyen maddeler, uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygunluk belgeleri, teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve resmi beyan olarak kabul edilecektir. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri red edilecektir Teknik şartnameye uygun olmak kaydıyla, Kurumumuz lehine olan alternatif teklifler değerlendirilecektir.” düzenlemesini yaptığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan ve teklif zarfı içinde sunduğu teknik şartnameye uygunluk yazısında;

 

4.5 maddesi için; “Floroskopi akım değerini 8 mA’e kadar yükseltebilmektedir.” Technical specifications sayfa:2

 

4.6 maddesi için “Radyografi modunda akım değeri 20 mA değerine ulaşabilmektedir.” Technical specifications sayfa:3

 

7.2 maddesi için “Kamera yardımıyla görüntüyü en az toplamda 360 derece döndürmek mümkündür.” Kullanım kılavuzu sayfa 6-3

 

cevapları verdiği,

 

Başvuru sahibinin idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan ve teklif zarfı içinde ürüne ilişkin olarak bir katalog ile kullanım kılavuzu sunduğu, sunulan katalogun   Technical specifications başlıklı kısmının operating values kısmında;

 

Teknik şartnamenin 4.5 maddesinde istenen Fluoroscopy için 40 - 110kV değeri ile 0.2-8 mA değerinin bulunduğu,                                                                                                       

 

Teknik şartnamenin 4.6 maddesinde istenen Radiography için  40 - 110 kV  değeri ile 20 mA  değerinin bulunduğu,

 

Teknik şartnamenin 7.2 maddesinde istenen özellik için başvuru sahibi tarafından teklif zarfı içinde sunulan kullanım kılavuzunun 6.3 sayfasında “image rotation” başlığı altında “Rotate the image on the selected monitor”  ifadesinin bulunduğu, şikayet başvurusunda, aslında şartnamede istenen özelliğin kendi cihazlarının yanı sıra tüm C kollu cihazlarda bulunduğu, teklif ettikleri cihazda ise kamera döndürülmeden yani hastaya ikinci bir doz verilmeden, görüntünün digital ortamda 360 derece döndürülebildiği dolayısıyla teklif ettikleri cihazın üstün bir özelliğinin olduğunun belirtildiği, ayrıca idareye yapılan şikayet başvurusu esnasında şikayet dilekçesinin ekine, teklif edilen cihazın bu özelliğine ilişkin üretici firmadan alınmış İngilizce yazı ile Türkçe tercümesinin konulduğu, üretici firmadan alınan bu yazıda “Ziehm Imaging tarafından üretilen C-Kollu Ziehm 8000’ in kendi digital video kamerası vasıtasıyla görüntüleri 360 derece döndürebildiğini iş bu belge marifetiyle teyit ederiz” ifadelerinin yer aldığı,

 

İdarenin başvuru sahibinin 29.05.2007 tarihli şikayet dilekçesine verdiği 04.06.2007 tarihli cevabının incelenmesi neticesinde;

 

 Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 1.2. Maddesi ile 2.1. Maddesinde istenen özelliklere uyduğunu,

 

 Teklif edilen cihaza ilişkin iki farklı katalogun olduğu, bu kataloglarda 4.5 ve 4.6 maddelerinde istenilen floroskopi ve radyografi akım değerlerinin farklı olduğu, bir katalogda floroskopi akım değeri, 0,2-6 mA iken diğer katalogda 0,2-8 mA olması nedeniyle bu hususun net anlaşılmadığını,

 

 Başvuru sahibinin 20.04.2007 tarihli zeyilname talebi ile 7.2 Maddesinde belirtilen “kamera yardımıyla görüntüyü en az toplamda 360 derece döndürmek mümkün olacaktır” özelliğinin “görüntüyü en az toplamda 360 derece döndürmek mümkün olacaktır”  şeklinde değiştirilmesini istediği, bu isteğin idare tarafından uygun bulunmadığını belirtmek suretiyle idarenin şikayeti uygun bulmadığı,

 

  Tespit edilmiştir.

 

  İdarenin, başvuru sahibi tarafından teklif zarfında sunulan katalog ile başvuru sahibinin teklif zarfında yer almayan ve www.petrimed.fi sitesinden indirildiği anlaşılan katalog üzerinden değerlendirme yaptığı, ayrıca ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak beş gerekçe gösterilmiş olmasına karşın, şikayet başvurusu üzerine alınan idare kararında bu gerekçelerden üçü üzerinde ısrar etmesi ancak başvuru sahibinin şikayet dilekçesi çerçevesinde diğer iki gerekçeden vazgeçtiği hususları dikkate alındığında, idarece teklif edilen cihazların ne derecede sağlıklı bir teknik değerlendirmeye tabi tutulduğu hususu tereddüde yol açmaktadır.

 

Bu tereddüdü gidermeye matuf olarak akademik bir kuruluştan, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın, teknik şartnamenin 4.5 bendinde belirtilen “Floroskopi akım değerini  7.20 mA’e kadar yükseltebilmelidir.”, 4.6 bendinde belirtilen “Radyografi modunda akım değeri 12.2 mA değerine ulaşabilmelidir.” ve 7.2 bendinde belirtilen “Kamera yardımıyla görüntüyü en az toplamda 360 derece döndürmek mümkün olabilecektir.” özelliklerini idarece hazırlanan teknik şartname ile başvuru sahibi tarafından teklif zarfı içersinde sunulan iddia konusu cihaza ait katalog, kullanım kılavuzu ve teknik şartnameye uygunluk cevapları üzerinden yapılacak inceleme ile karşılayıp karşılamadığı sorulmuş, esas inceleme raporu tarihi itibariyle her hangi bir cevap gelmediğinden bu iddia konusu ile ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) C-Kollu Seyyar Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 1.3.maddesinde; “Firmanın teklif ettiği skopi cihazının, yurtiçi ve yurtdışı referans listesi verilecektir. Firmanın teklif etmiş olduğu marka/model cihaz (veya aynı markanın daha önceki  muadili modelleri) yurtiçinde en az 5 (beş) farklı Sağlık bakanlığı eğitim hastaneleri veya üniversite hastanelerinde kullanılıyor olmak zorundadır. Firmalar tekliflerinde, söz konusu hastanelerin isim, adres ve telefon bilgilerini sunacaklardır.” düzenlemesi ile

 

Aynı teknik şartnamenin 10.5. maddesinde; “Firmanın teklif ettiği ve benzeri skopi cihazlarının, yurtiçi ve yurtdışı referans listesi verilecektir. Firmanın teklif etmiş olduğu marka/model cihaz (veya muadilleri) yurtiçinde en az 5 (beş) farklı üniversite hastanesinde kullanılıyor olmak zorundadır. Firmalar tekliflerinde, sözkonusu hastanelerin isim, adres ve telefon bilgilerini sunacaklardır.” düzenlemesinin yapıldığı,

 

Ultra Medikal Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen Genoray Zen 3090 cihaz için 1.3 Maddesinde istenen yeterli sayıda referans gösterilmemesinin, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden biri olduğu,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu cihazın kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi

 

ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde: “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak referans istenilmesi şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ilk defa ihaleye katılacak olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmış olup, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

2) Teknik şartnamenin Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirme başlıklı maddesinde;

 

“13.2.Şartname maddelerinde belirtilen özelliklere sahip olmayan cihazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme komisyonu gerek görürse teklifleri puanlamaya tabi tutabilir. Bu puanlama, bu şartnamedeki maddelerin karşılanmasında üstünlük ve ilave özellikleri, firmanın teknik servisi, firmanın  alt yapısı ve yurt içi ve yurt dışı referansları, temsilci firma güvenilirliği ve benzeri parametreleri kapsayacaktır.Teklifler ihalede toplam puanlar üzerinden değerlendirilecektir. Bu durum değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan raporda açıklanacaktır. Değerlendirme komisyonunca verilen puanlar uygun fiyatın  tespitinde dikkate alınacaktır.

 

13.3.    Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale ilanının 5 inci maddesi ile idari şartnamenin 36.2 maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi  değerlendirme konusunda ihale dokümanında bir biri ile çelişen iki hükmün yer aldığı, her ne kadar teknik şartnamedeki bu düzenlemeler üzerinden değerlendirme yapılmadığı anlaşılsa da bu düzenlemelerin istekliler açısından tereddüt yaratacağı ayrıca sağlıklı bir teklif değerlendirilmesinin yapılamayacağı düşünüldüğünde teknik şartnamedeki hükümlerin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, 4 üncü Kalem C Kollu Seyyar Floroskopi-Röntgen Cihazı alımında ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul