İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2641
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :76
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2641
Şikayetçi:
 Akgün Medikal Ticaret, H.Osmanlı Mahallesi Akyar Cad. 75 Bem Dershanesi Altı OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ceyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.07.2007 / 20767
Başvuruya konu ihale:
 2007/51869 İhale Kayıt Numaralı “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makina Alımı (8. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 07.05.39.0017/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makina Alımı (8. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Akgün Medikal Ticaret’in 19.07.2007 tarih ve 20767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından, iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;     Medikal Oksijen Üretim Sistemi ve Depolama tankı alım ihalesinin şekli, ihalesi ve yorumları tamamen alıcı kurum ve yasal mevzuatın aleyhine olduğu, idarenin bu konuda ehliyetli kişiler ve Sağlık Bakanlığı’nın ihale konusu ile ilgili birimlerinin uygulamaları veya yasalarının dikkate alınmadığı, Medikal Cihazlar Yönergesinin 93/42/EEC’ye göre medikal oksijen üretim ve depolama sistemlerinin tıbbi cihaz olduğu, idarenin almayı düşündüğü 100 lt/dk. medikal oksijen üretim ve dolum sisteminde ISO 10083 93-42/EEC standartlarına göre 10 ile 15 alçak ve yüksek basınç kompresörünün bulunması gerektiği, oysa alımına karar verilen sistem alçak ve yüksek basınç olarak bir kompresörden ibaret olduğu, bu sistemle çalışılması halinde hastanenin %100 risk altında bulunduğu, ihale üzerinde kalan firmanın teknik servis hizmeti ve belgelerinin bulunmadığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiştir.

 

Tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiği başvuru sahibine 25.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, eksikliklerin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) İlgisi nedeniyle dilekçe ve eklerinin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul