İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2734
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :40
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2734
Şikayetçi:
  Fakülte Medikal San. Tic. Ltd. Şti, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Karşısı Benzinlik Bitişiği DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21559
Başvuruya konu ihale:
 2007/48932 İhale Kayıt Numaralı “162 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (62. Kalem İnfizyon Pompa Seti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 07.05.68.0207/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 06.06.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “162 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (62. Kalem İnfizyon Pompa Seti)” ihalesine ilişkin olarak Fakülte Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.07.2007 tarih ve 21559 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhalenin 62 nci kalemi olan İnfüzyon Pompa Setine ilişkin değerlendirme yapılırken ihale komisyonunun idari şartnamenin 31, 32 ve 62 nci maddelerine aykırı hareket ettiği, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevapta teknik şartnamede yer almayan özelliklere göre değerlendirme yapıldığının görüldüğü, değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı işlem yapıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalenin 62 nci kalemi olan infüzyon pompasına ait teknik şartnamenin 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri 23.05.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile teknik şartnameden çıkartılmıştır.

 

            26.06.2007 tarihinde; “Yeni doğan ve Prematüre servisinde kullanımda olan infüzyon pompa cihazlarına uyumlu olarak alımı istenen infüzyon pompa setleri son 3 yıldır kullanımda olduğundan hem kullanım kolaylığına alışılan hem de cihazın tanınması açısından servis çalışanlarının tercihi olarak (life care/Plum A Abott) cihazlarının alınmasını istiyoruz.

 

            Yaşanan servis yoğunluğuna bakılırsa ortalama günde 120 hastanın takip edildiği (prematüre) gündüz 12 gece 8 hemşirenin çalışmak zorunda kaldığı serviste ikinci mayileri enjektörle gönderebilen bu cihazlara ayrı bir set takmaya gerek kalmamaktadır. 1 cc ilacı bile infüzyon şeklinde göndermek gerektiğinden ve infüzyon aralıkları günde 4 ile 6 defa arasında değiştiğinden ayrı bir cihaz kurulumu ve en az 1 hastaya toplam tedavi mayisiyle birlikte en az 7 set kullanılacağı için vakit kaybı ve bu yoğunlukta ayrı bir yük getirecektir. Bu cihazlarla parenteral beslenme dahil ikinci bir set kullanılmamaktadır. Ayrıca enfeksiyon riskinin kaçınılmaz olduğu bir klinikte cihaz yoğunluğu da yaşanacağından (bir küvözde 2 hasta yattığı bilinmektedir) ayrıca yeni bir cihaza alışma ve öğrenme süresi uzun süreceğinden hastaların dönüşü zor olacaktır. Başka şekilde hem tedavi ve hem parenteral beslenme için ayrı cihaz ayrı set kullanımı zor olacaktır.” şekline tutanak tutulmuştur.

 

            Başvuru sahibinin 16.07.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusuna idare; “…bu setin çoğunlukla yeni doğan yoğun bakım servisimizde kullanıldığı, bu servisteki hasta yoğunluğunun çok fazla ve personelin yetersiz olduğu, bir çok hastaya iki veya daha fazla mayinin aynı anda verildiği, bir hastaya günde en fazla bir adet set fatura edilebildiği tespiti yapılmış bu nedenle iki mayiyi aynı anda gönderen set tercih edilmiştir. Hastaneye maliyet hususunda aynı hastaya günde birden fazla kullanılacağı için tek setler daha pahalıya mal olabilmektedir…” şeklinde cevap vermiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; ihale konusu işlerin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            İdarelerin teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu konusunda değerlendirme yapabilmesi için teknik şartnamede yer alan kriterlere göre değerlendirme yapması gerekmektedir. Teknik şartnamede yer almayan bir kritere dayanılarak isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenen “belirlenecek teknik kriterlerin bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmüne aykırılık teşkil edecektir.

 

Yapılan incelemede, idarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak ileri sürdüğü “iki mayiyi aynı anda gönderme” kriterine zeyilname ile değiştirilen infüzyon pompasına ait teknik şartnamede yer verilmediği, teknik şartnamede yer verilmeyen bir kritere dayanılarak başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Fakülte Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de değerlendirmeye alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi ve ihalenin buna göre sonuçlandırması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul