İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2735
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :41
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2735
Şikayetçi:
 İmir Kimya Tıbbi Cihaz Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş., Vekili Av. Mustafa AKIN Reşatbey Mah. 9. Sokak Sevilir Apt. Kat:4 Daire:15 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ceyhan Devlet Hastanesi 01960 Ceyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.07.2007 / 21256
Başvuruya konu ihale:
 2007/51869 İhale Kayıt Numaralı “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makina Alımı (2. Kalem Fakoemülsifikasyon Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 07.05.54.0207/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ceyhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.05.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “11 Kalem Tıbbi Cihaz 1 Kalem Makina Alımı (2. Kalem Fakoemülsifikasyon Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak İmir Kimya Tıbbi Cihaz Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin 24.07.2007 tarih ve 21256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik şartnamenin 7, 13, 20 ve 26 ıncı maddelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine aykırı olarak tek firmayı gösterir şekilde düzenlendiği, yine teknik şartnamenin 19, 20, 25, 26, 31 inci maddelerinde zeyilname düzenlenmesini talep etmelerine rağmen idare tarafından dikkate alınmadıkları ve ihale kararında ikinci en avantajlı teklifin bulunmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 17.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 18.05.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 24.07.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuru sahibinin teklif vermeden önce 17.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruda 2 nci kalem fakoemülsifikasyon cihazı teknik şartnamesinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve zeyilname düzenlenmesi gerektiğinin bildirildiği, idarenin bu maddelerde herhangi bir değişiklik yapmadığı, başvuru sahibinin bu değişikliği haklı kılacak herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı, iddialarını somutlaştırmadığı, usulüne uygun sözleşme imzalandığı, hususları tespit edilmiştir.

 

Sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen şartlar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul