• Karar No: 2007/UM.Z-2736
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :43
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2736
Şikayetçi:
 Tuna Tıp San. ve Tic. Ltd. Şti., Kırçiçeği Sokak No:5/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği, ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 17878
Başvuruya konu ihale:
 2007/45176 İhale Kayıt Numaralı “Cihaz Karşılığı Katlanır Hidrofobik Göz İçi Lens Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 07.04.49.0134/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği’nce 17.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cihaz Karşılığı Katlanır Hidrofobik Göz İçi Lens Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuna Tıp San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.06.2007-03.07.2007 tarih ve 17878-19064 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 ve bila tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; incelenen ihalede hem geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından hem de  ihale sürecinde yapılan  mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince  ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği tarafından 17.05.2007 tarihinde yapılan  ihaleye katıldıkları, kesinleşen ihale kararına göre ihalenin “Alcon Acrysof marka SA 60 AT model” katlanır hidrofobik göz içi lensi ve “Alcon marka Accurus 800 model” cihazı teklif eden Mega Tıp Ltd. Şti’ nin uhdesine bırakıldığı, ancak bu firma tarafından teklif edilen lenslerin “lens teknik şartnamesinin” 13. maddesine uygun olmadığı zira Alcon Acrysof  SA 60 AT lenslerinin “6.00 ile 30.00 Dpt. arasında 0.5 Dpt. aralıklarla, 31.00 ile 40.00 Dpt. aralığında ise 1 Dpt. aralıklarla üretildiği”, ayrıca Mega Tıp  Ltd. Şti. tarafından teklif edilen “Alcon Accurus 800” cihazının “cihaz teknik şartnamesinin”  7, 13, 15, 18, ve 27. maddelerine uygun olmadığı, firmalarının teknik şartnamelere uygun olarak teklif verdiği halde tamamlanabilir bir evrak eksikliği gerekçe gösterilerek ihale dışı bırakıldıkları, ihalenin hem pahalı teklif veren hem de ürünleri teknik şartnamelere uygun olmayan Mega Tıp Ltd. Şti’ nin uhdesine bırakıldığı, Mega Tıp Ltd. Şti’ nin ihale dışı bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İnceleme konusu ihalenin Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Başhekimliği tarafından 17.05.2007 tarihinde yapılan  “Cihaz Karşılığı Katlanır Hidrofobik Göz İçi Lens Alımı” işi olduğu, ihaleye 2 isteklinin katıldığı ve 1 isteklinin teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin bu firmanın uhdesinde bırakılıp sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale uhdesinde bırakılan  Mega Tıp Ltd. Şti.  “Alcon Acrysof marka SA 60 AT model” katlanır hidrofobik göz içi lensi ve “Alcon marka Accurus 800 model” cihazı teklif etmiştir.

 

            Katlanabilir göz içi lens teknik şartnamesinin 13. maddesinde; “Türkiye stoklarında 0.00 ile 40.00 Dpt. Aralığında 0.5 Dpt. Aralıklarla bulunmalıdır.”  düzenlemesi ile,

 

            Fakoemülsüfikasyon cihazı teknik şartnamesinin;

 

            7.maddesinde “Cihazda tüm modlarda vakum peristaltik bir pompa tarafından sağlanmalıdır. Vakum ve aspirasyon akış oranı değerleri birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir”,

 

           13.maddesinde “Cihazın aspirasyon akış hızı en az 44 cc/dak, vakum en az 500 mm Hg’ ye kadar ayarlanabilmelidir”,

 

           15.maddesinde “Cihaz I/A modunda irrigasyon ve aspirasyon yapmalıdır. Vakum artışı veya aspirasyon akış oranı istenilirse lineer olarak ayarlanabilmelidir”,

 

             18.maddesinde “Cihaz soğuk fako özelilğine sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde en az 10 adet farklı ON OFF zamanları ayarlanabilen darbeler üretebilen  programı olmalıdır.”,

 

              27.maddesinde “Cihazın hafızasına, her hekim için farklı fako teknikleri için değişen ameliyat prosedürleri kaydedilebilmelidir”,

 

             Düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

              11.07.2007 tarih ve 1163-9271 sayılı Kurum yazıyla Akademik bir kuruluştan şikayete konu alıma ilişkin olarak; “Şikayet dilekçesi, lens ve cihaz teknik şartnamelerinin ve ihale üzerinde bırakılan firmaya ait teklif edilen lens ve cihaza ilişkin olarak ihale dosyasına sunulan katalog ve şikayetçi tarafından ayrıca sunulan katalogların incelenerek, idarece düzenlenen  teknik şartnameleri karşılayıp karşılamadığı”  hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

           02.08.2007  tarih ve 1628 sayı ile gelen teknik görüşte; “Şikayetçi firmanın haklı olduğu, lens ile ilgili şartnamede hastanenin istediği lenslerin 0-40 Dpt. aralığında 0.5 Dpt. aralıklarla bulunması isteğini Alcon’un karşılamadığı, aslında klinik olarak karşılamasının da gerekmediği fakat hastanenin şartnameye yazdığı o nedenle de şartnameye uymadığı, lens karşılığı istenen cihazın  biraz daha gelişmiş bir fako aletini anlattığı ancak ihale üzerinde kalan firmanın lensler karşılığı vitrektomi ağırlıklı bir aleti önerdiği ve şikayetçi firmanın iddialarının doğru olduğu”  cevabı verilmiştir.

           İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği “Alcon Acrysof marka SA 60 AT model” katlanır hidrofobik göz içi lensin ve “Alcon marka Accurus 800 model” cihazın idarece hazırlanan teknik şartnameleri  karşılamadığı sonucuna varılmış olup, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

               

2)      Başvuru sahibinin 2  nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.1 ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin yüzde 25’i oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Şikayetçi firma tarafından ihaleye teklifiyle birlikte Nova Göz Merkezi Lara Özel Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 87.000,00 YTL. bedelli iş deneyim belgesi ve bu miktarda bir faturanın  sunulduğu anlaşılmıştır.

 

   Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 35/b maddesinde; “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde istenen iş deneyim belgesi için özel sektörden alınan bir iş deneyim belgesi verilmesi bunun karşılığında da sözleşmenin sunulmayıp sadece faturanın sunulması mevzuata aykırı olup, idare tarafından şikayetçi firmanın 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır. 

 

         Aynı Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması”  başlıklı 52. maddesinde ise; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

idarelerce tamamlatılır.”  hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm gereğince  bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde  iş deneyimini tevsik için sunulması gereken sözleşmenin tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilip idarece tamamlatılması mümkün görülmediğinden, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki şikayetçi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda elinde yazılı bir sözleşmenin olmadığı iş deneyim belgesi alınan firma ile aralarında sözlü bir sözleşme yapıldığı beyan edilmiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 05.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile şikayeti reddettiği ve bu kararın 18.06.2007 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, ihaleye ilişkin olarak Mega Tıp Ltd. Şti.  ile 25.06.2007 tarihinde sözleşmenin imzaladığı, dolayısıyla da  şikayet üzerine alınan kararın bildirimini izleyen günden başlayan 15 günlük Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru süresinin beklenmeden 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

           2) Katlanabilir göz içi lens teknik şartnamesinin 15. maddesinde, “Referans listesi verilmeli ve bu listede en az üç üniversite hastanesi bulunmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

          

          İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeden, isteklilerde istenilen “referans listesinin”  ihaleye katılım kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

          4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31-42 nci maddeleri arasında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin ihaleye katılımda hangi kriterlerin istenebileceği tek tek belirtilmiş, ve söz konusu ürünün kullanıldığı yerler hakkında Referans istenilmesi yeterlik kriteri arasında sayılmamıştır.

 

Aynı zamanda bahse konu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik İle Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin açıklamaların yapıldığı İş Deneyimine İlişkin I maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesinde;  “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ilişkin Katlanabilir göz içi lens teknik şartnamesinde yeterlik kriteri olarak referans listesi istenilmesi ve bu listede en az üç üniversite hastanesi bulunmalı şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmış olup, bu hususun 4734 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İncelenen ihalede hem geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından hem de  ihale sürecinde yapılan  yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince  ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul