İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2737
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :44
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2737
Şikayetçi:
 Kam Ankara Beton San. A.Ş., İstanbul Yolu 28. Km. Sarayköy-Kazan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çubuk Belediye Başkanlığı, Yavuz Selim Mah. Atatürk Cad. Belediye İşhanı Kat: 3 No:3 06760 Çubuk/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21423
Başvuruya konu ihale:
 2007/71490 İhale Kayıt Numaralı “Kilitli Parke Taşı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 07.05.59.0134/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çubuk Belediye Başkanlığı’nca 23.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kilitli Parke Taşı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kam Ankara Beton San. A.Ş.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.07.2007 tarih ve 21423 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; incelenen ihalede hem geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından hem de ihale sürecinde yapılan mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Çubuk Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “Kilitli Beton Parke Taşı Alımı” ihalesine katıldıkları, firmalarının 408.000 m²/yıl kapasite raporu olduğu, Sanayi Odasından alınan raporda görüleceği üzere vardiya usulü çalıştıklarında 816.000 m²/yıl kapasitelerinin mevcut olduğu, bu şartlarda günlük kapasitelerinin 2729 m²/gün olup 60 günlük kapasitelerinin ise 163.200 m² olduğundan 100.000 m²’lik işi gününde teslim etmeye yeterli bir üretimlerinin olduğu, firmalarının bugüne kadar tüm taahhütlerini yerine getirdiği, ihaleye 2 firmanın katıldığı yeterliği sadece Özkul A.Ş.’nin sağladığı kendi firmalarının bu firmadan daha düşük fiyat teklif verdikleri, firmalarının ISO ve TSE kalite standart belgelerinin mevcut olduğu, firmalarının kapasite raporu hariç tüm yeterlik şartlarını taşımakta olduğu ve ihale konusu malı süresinde teslim etmeyi taahhüt ettikleri, ihalede kamu yararının ön planda tutulmayarak rekabetin engellendiği ve ihalenin daha düşük fiyat teklif eden firmalarının uhdesinde  bırakılmadığı, bu nedenlerle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

            A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İnceleme konusu ihalenin Çubuk Belediye Başkanlığı tarafından 23.07.2007 tarihinde yapılan “100.000 m² 8 cm.’lik Kilitli Beton Parke Taşı Alımı” işi olduğu, ihaleye 2 isteklinin katıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren şikayetçi firma Kam A.Ş.’nin kapasite raporunun yetersiz olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Özkul  A.Ş. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. 

 

            İhale ilanının 4.3.2.b. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde; “İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50’si oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. İstekliler imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu vermeleri zorunludur. İstekliler yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. İstekliler 300 gün üzerinden 8 saatlik çalışmasıyla yıllık en az 800.000 m² kapasiteye haiz olduğunu kapasite raporu ile belgelemelidir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

    Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik  belgeler” başlıklı 36 inci maddesinde; “İdarelerce alımın özelliği gözönünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile  yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

        

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler…” hükmü bulunmaktadır.

 

           Şikayetçi firma tarafından sunulan 25.06.2007 tarih-381 no’lu ve 8 saat yılda 300 işgünü üzerinden hesaplanan mamul üretim kapasitesi ile ana, yardımcı ve ambalaj maddeleri tüketim kapasitesini kapsayan kapasite raporuna göre; kilitli parke taşı yıllık üretim kapasitesinin 408.000 m² olduğu tespit edilmiş,  dolayısıyla  ihale ilanının 4.3.2.b. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1. maddesinin karşılanamadığı sonucuna varılmıştır. Ankara Sanayi Odasından alınan belgede iki vardiya çalışılması durumunda 816.000 m²/yıl üretim yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen şikayetçi firma tarafından iki vardiya çalışılma yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin de sunulmadığı görülmüştür.                

 

           Ancak;  4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin bir inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği de vurgulanmıştır.

 

          Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” denilmek suretiyle 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan kriterlerin dahi ihale konusu işle orantılı olacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            İhale konusu işin 100.000 m² kilitli beton parke taşı alımı olmasına rağmen, idari şartnamede istenen teklif edilen bedelin %50’si oranında iş deneyim belgesinin yanı sıra isteklilerden 300 gün üzerinden 8 saat çalışma ile yıllık en az 800.000 m²’lik kapasiteye haiz olduklarına dair kapasite raporu da istenmiştir. İdarece yapılan bu düzenleme ile alımın özelliğine göre (100.000 m² kilitli beton parke taşı alımı) istenen kriterin (800.000 m²’lik kapasiteye haiz olunduğuna dair kapasite raporunun)  orantılı olmadığı, ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek niteliği bulunmadığı ve rekabetin engellendiği anlaşılmış olup, mevzuata aykırılık oluşturulmuştur. 

 

            Ayrıca idare tarafından şikayeti reddeden 18.07.2007 tarihli cevabi yazıda, “İhale konusu mal alım işine bakıldığı zaman 100.000 m² kilitli beton parke taşı teslim süresi 60 gündür. Bir güne düşen üretim miktarı 1.667 m² dir. Yıllık olarak bakıldığında 500.000 m² üretime tekabül etmektedir.” denilmiş olduğu halde, isteklilerden yıllık en az 500.000 m² kapasiteye haiz olduğuna ilişkin kapasite raporu değil, 800.000 m²’lik kapasite raporu istenerek çelişki oluşturulmuştur.

           

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) İhale ilanının 4.3.2.b. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde; “İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50’si oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İhale üzerinde bırakılan Özkul A.Ş. tarafından teklifiyle birlikte Çubuk Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iki adet iş deneyim belgesi sunulduğu, Özkul  A.Ş.’nin 870.000 YTL. teklif bedeline ilişkin olarak, 435.000 YTL. belge tutarlı tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunması gerekmekte olduğu tespit edilmiştir.

 

         Sunulan 15.09.2003 sözleşme tarihli ve 292.500 YTL. belge tutarlı iş deneyim belgesinin Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği’nin 35/d maddesine göre güncellenmesi sonucu bu belgenin 412.313 YTL.  belge tutarlı olduğu anlaşılmış, dolayısıyla da yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

 

         Diğer sunulan, 29.05.2003 sözleşme tarihli ve 189.000 YTL. belge tutarlı iş deneyim belgesinin Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği’nin 35/d maddesine göre güncellenmesi sonucu bu belgenin de 257.767 YTL. belge tutarlı olduğu anlaşılmış, dolayısıyla bunun da yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

 

        Sonuç olarak, Özkul  A.Ş. tarafından teklifiyle birlikte sunulan iki adet iş deneyim belgesinin de idarece istenilen iş deneyim tutarını karşılamadığı anlaşılmış olup, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

         2) İhale ilanının 4.3.2.b. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde; “İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50’si oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

        Şikayetçi firma Kam A.Ş. tarafından teklifiyle birlikte iki adet iş deneyim belgesi sunulduğu, Kam A.Ş.’nin 830.000 YTL. teklif bedeline ilişkin olarak 415.000 YTL. belge tutarlı tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunması gerekmekte olduğu tespit edilmiştir.

 

         Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı 35/b maddesinde; “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır. Sunulan 675.500 YTL. belge tutarlı iş deneyim belgesinin Haysel Ltd. Şti. tarafından düzenlendiği ve özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen mal tedarikine ilişkin olarak sözleşmenin ve mevzuat gereği diğer eklerin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ihalede sunulan 07.06.2005 sözleşme tarihli ve 246.000 YTL. belge tutarlı iş deneyim belgesinin Mal Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 35/d maddesindeki, “İhale komisyonlarınca, iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar; yurt içinde sözleşmenin yapıldığı aydan  (sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır.) itibaren, ihalenin ilk ilan veya davet tarihine (ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın endeksi esas alınır.) kadar  Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. Sözleşme tarihi 31/12/2005 ve öncesi olan iş deneyim belgelerinde yazılı tutarlar ise; öncelikle 31/12/2005 tarihine kadarki dönem, sözleşmenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) ile Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 TEFE endeksi (Tablo 2 genel satırındaki endeks) kullanılarak aylık TEFE’ye göre güncellenecek, bulunan bu tutar 1/1/2006 tarihi başlangıç alınarak (Ocak 2006’da yayımlanan Aralık 2005 aylık ÜFE Genel Endeksi -2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks- başlangıç alınarak) ihale ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki aya ait aylık ÜFE Genel Endeksine (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) göre güncellenecektir. Yabancı para cinsinden iş deneyim belge tutarları ise, ihalenin ilk ilan veya davet tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle güncellenir.” hükmüne göre güncellenmesi sonucu bu belgenin de 287.489 YTL. belge tutarlı olduğu anlaşılmış, dolayısıyla bunun da yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

 

        Sonuç olarak, Kam A.Ş. tarafından teklifiyle birlikte sunulan iki adet iş deneyim belgesinden birinin mevzuata uygun olmadığı diğerinin  de idarece istenilen iş deneyim tutarını karşılamadığı anlaşılmış olup, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

         3) Söz konusu ihalede mevzuat gereğince, ilanın 4.1.4 ve idari şartnamenin 7.1.d maddesinde,  “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname”  istenilmiştir.

 

         Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan “Açık İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin (KİK027.0/M)” 2 nci maddesi, “İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].”  şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen ihale üzerinde bırakılan firma olan Özkul  A.Ş.’ nin  teklifiyle birlikte sunmuş olduğu taahhütnamenin 2 nci maddesine, “ihale tarihi itibarıyla” cümlesinin yazılmadığı, bu nedenle de mevzuata aykırılık oluşturularak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

 

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          İncelenen ihalede hem geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından hem de ihale sürecinde yapılan yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

       
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul