En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2742
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :49
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2742
Şikayetçi:
 Optimum Teknoloji Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Acıbadem Cad. Akçaağaç Sok. Murat Apt. No:3 Daire: 2 Acıbadem/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21312
Başvuruya konu ihale:
 2007/64864 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı KBB Malzemesi Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 07.05.55.0134/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı KBB Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Optimum Teknoloji Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.07.2007-07.08.2007 tarih ve 21312-22580 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

          Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.06.2007 tarihinde yapılan “2007 yılı KBB Malzemesi Alımı” ihalesinde, ihalenin 5 inci kaleminde yer alan Radyo Frekans cihazı ve cihaza ilişkin sarf malzeme ile ilgili teknik şartnamelerdeki düzenlemelerle tek bir markaya işaret edilerek rekabetin engellendiği, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri, zeyilname düzenlenmesini talep etmelerine rağmen mevcut şartname ile ihaleye devam edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin 11.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 11.07.2007 tarihli kararın 19.07.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, 25.07.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesine idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediğinin tespit edildiği, tespit edilen aykırılığın İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğine ilişkin 25.07.2007 tarihli Kurum yazısının şikayetçiye 02.08.2007 tarihinde bildirildiğinin tebliğ mazbatasından anlaşıldığı, en geç 06.08.2007 tarihinde aykırılıkların giderilmesi gerekirken eksikliğin bu süre geçtikten sonra 07.08.2007 tarihinde Kurum kayıtlara alınan  dilekçe ile giderildiği anlaşılmıştır.

       

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)  Başvurunun şekil yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul