İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2743
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :50
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2743
Şikayetçi:
 Acar Medikal ve Bilgisayar Sistemleri Turizm İnş. San. ve Ltd. Şti., 1420. Sok. No:21/A Kahramanlar/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dumlupınar Bulvarı Kampüs/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21642
Başvuruya konu ihale:
 2007/35529 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Laboratuvarı Kit Malzemeleri (312 Kalem) (5, 8, 9 Nolu Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 07.05.73.0207/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 10.05.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Merkez Laboratuvarı Kit Malzemeleri (312 Kalem) (5, 8 ,9 Nolu Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Acar Med. ve Bil. Sist. Tur. İnş. San. ve Ltd. Şti.’nin 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.07.2007 tarih ve 21642 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan “lazer teknolojisi ile çalışmalıdır” şartının genel bir özellik olduğu, teklif ettikleri cihazın lazer teknolojisini kullandığı, bu maddede lazerle ölçümü istenen parametrenin belirtilmediği, lazer teknolojisinin kan sayım cihazlarının ölçümünde kullanılan bir ışık kaynağı olduğu, teklif ettikleri cihazda retikülosit ölçümü için lazer diğer hücre ölçümlerinde farklı ışık kaynağının kullanıldığı, cihazın lazer optik ölçümü ile hangi parametreleri ölçmesi gerektiğinin net bir şekilde belirtilmediği,

 

2) Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinin (h) bendi uyarınca idarece istenen şartı okuyup kabul ettiklerine ve yerine getireceklerine dair taahhütname vermelerine rağmen idare tarafından bu şartı sağlamadıklarının kabul edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde; “Bu ihalede 5, 8, 9 nolu kalemler birlikte değerlendirilecektir. Bu kalemlere teklif veren firmalar laboratuara ilgili sistemi kuracaklardır. Bu kalemlere kısmi teklif verilemez. Kurulacak sistemin özellikleri aşağıda belirtilmiştir. a) …Cihazlar lazer teknolojisi ile çalışmalıdır…” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 21 inci maddesinde, kısmi teklif verilebileceği, ancak 5, 8, 9 nolu kalemlerin birlikte değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Acar Medikal firması en düşük teklifi vermiş fakat değerlendirme dışı bırakılmıştır. Başvuru sahibi 20.06.2007 tarihli yazı ile idareden değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini sormuş, idare 26.06.2007 tarih ve 71098.71381 sayılı üst yazı ekinde gönderilen 22.06.2007 tarih ve 315 sayılı yazı ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine ilişkin olarak; “Merkez laboratuarı 2007 yılı kit ihalesi teknik şartnamesinin 24 üncü maddesinin a bendinde “kurulacak kan sayım cihazlarının lazer teknolojisi ile çalışması” istenmektedir. Acar Med. ve Bilg. Sis. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif olarak verdiği cihazlarda (Horiba ABX penta DX120) hemogram ünitesi lazer teknolojisi ile çalışmamakta, sadece retikülosit ölçümleri lazer teknolojisini kullanmaktadır. Dolayısıyla rutin hemogram parametrelerinin ölçümünde lazer teknolojisi kullanılmamaktadır. Firmanın teklif ettiği cihazlarda rutin hemogram ölçümleri empedans ve optik absorbans teknikleri ile yapılmaktadır. Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinin a bendinde istenen “lazer teknolojisi ile çalışmalıdır” şartı; hemogram cihazlarına ait özelliklerdir ve retikülosit ölçümleri için değil rutin hemogram parametreleri içindir.” şeklinde açıklama yapmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna verilen cevapta idare; “İhalemizin teknik şartnamesinin 24 üncü maddesinin a bendinde 5, 8 ve 9 nolu kalemlerde belirtilen testlerin çalışılabilmesi için kurulacak cihazların lazer teknolojisi ile çalışması istenmiştir. Bu şart hem kan sayım testi hem de retikülosit sayımı için geçerlidir bu nedenle ayrıca test adı bildirilmemiştir.” şeklinde açıklama yaparak ihtiyacının bütün testleri lazer teknolojisi ile yapan cihaz olduğunu ortaya koymuştur.

 

Başvuru sahibi Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvuru dilekçesinde teklif ettikleri cihazda retikülosit ölçümü için lazer diğer hücre ölçümlerinde farklı ışık kaynağının kullanıldığını ifade etmiştir. Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinin (a) bendinde cihazların lazer teknolojisi ile çalışması istenmekte olup, idare yaptığı bu düzenleme ile cihazın bütün ölçümlerde lazer teknolojisi ile ölçüm yapmasını istemektedir. Başvuru sahibinin ifadeleri ve teknik şartnamedeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3.1. maddesinde; “Teklif edilen malın teknik şartnamede belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile kalem kalem maddeler halinde teknik şartnameye cevap verilmelidir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinin (h) bendinde; “Test sayısı kadar vakumlu ve plastik kan alma tüpü firmalar tarafından ücretsiz temin edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İsteklilerin idari şartnamenin 7.3.3.1. maddesi gereğince kalem kalem maddeler halinde teknik şartnameye cevap vermeleri ve verilen cevapların teknik şartname hükümlerini birebir karşılaması gerekmektedir. Bu düzenleme bir yeterlik şartı olduğu için teknik şartnameye bu şekilde cevap verilmezse istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.3.1 maddesi gereğince teklif zarfı içerisinde verdiği teknik şartnameye uygunluk cevabı yazısında, teknik şartnamenin 24 üncü maddesinin (h) bendindeki ifadeyi karşılayan bir cevaba yer verilmediği görülmüştür. Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına uygun olduğu için ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul