İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2745
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :55
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2745
Şikayetçi:
 Denizhan Medikal Tıbbi Cihaz ve Kimyevi Madde Pazarlama, Sümer Mah. Hastaneler Kavşağı 100 Sokak S.Elitaş Apt. No:1 K:1/1 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, E-5 Üzeri Denizer Caddesi Cevizli Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19352
Başvuruya konu ihale:
 2007/11321 İhale Kayıt Numaralı “277 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi (226, 228 ve 236. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 07.0487.0160/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “277 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (226,228 ve 236. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Denizhan Medikal Tıbbi Cihaz ve Kimyevi Madde Pazarlama firmasının 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.07.2007 tarih ve 19352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

a) İhalenin 226. kalemine ilişkin olarak; şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

b) İhalenin 228 ve 236. kalemlerine ilişkin olarak; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince 22.03.2007 tarihinde yapılan “277 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinde 226, 228 ve 236 numaralı kalemlerde idarenin firmaları hakkındaki uygulamasının yanlış olduğu, tekliflerinin numune verilmediği ve 236 ncı kalemdeki ürünün disposable ve steril ambalajında sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu kalemlerde idareye numune teslim ettikleri ve ürünlerinin teknik şartnameye uygun olduğu, bu nedenle bu kalemlerin ihalesinin firmalarına verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:  

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 (a) maddesinde ve ihale ilânının 4.3.3.a numaralı maddesinde; isteklilerin teklif verdikleri kalemlere ait birebir numunelerini teklifleri ile birlikte idareye teslim etmelerinin istendiği; İdari Şartnamenin 21.1 numaralı maddesinde ve yine İhale ilânının 9 uncu maddesinde yapılan düzenlemede ihalede kısmî teklif verilebileceği; İdari Şartnamenin 36 ncı maddesi kapsamında yapılan düzenlemede ise; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği belirtilmiş, ihale dokümanında yapılan düzenlemeden, ihale tarihinde isteklilerden alınan numunelerin inceleneceği ve Teknik Şartnameye uygun olan ürünlerden en düşük fiyatlı olan ürünün idarece kabul edileceği anlaşılmıştır.

 

1) İhalenin 226. kalemine ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, 226. kalemdeki ürün için üç (3) isteklinin teklif verdiği, en düşük fiyatın bir başka firma tarafından verildiği, başvuru sahibinin teklif fiyatının ikinci sırada olduğu, numunelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak idarece düzenlenen tutanakta 226. kaleme ilişkin olarak; “I. Firmanın gönderdiği numune uygun” şeklinde kayıt bulunduğu, “I. Firma” ifadesi ile en düşük fiyatı teklif eden isteklinin kast edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda en düşük fiyatı teklif eden isteklinin numunesinin teknik şartnameye uygun olduğunun idarece tespit edilmesi karşısında, bu kalemin ihalesinin anılan firmaya verilmesi, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin en avantajlı teklif olarak kabul edilmemesi kararının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 226 ve 228 inci kalemdeki ürünlerin ve teklif edilen fiyatların birlikte değerlendirilmesi gerektiği hususundaki iddiası, isteklilerden kısmî teklif alınan inceleme konusu ihalede, bu kalemlerin birlikte değerlendirileceğine dair bir düzenleme bulunmaması nedeniyle yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin ihalenin 226. kalemine ilişkin başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

2) İhalenin 228. kalemine ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

     

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, 228. kalemdeki ürün için üç (3) isteklinin teklif verdiği, en düşük fiyatın  başvuru sahibince verildiği anlaşılmıştır.

 

Teklif edilen ürünlerin numunelerinin idarece teslim alınması aşamasında firmalar adına tutanak düzenlendiği ve verilen numunelerin tutanak üzerinde tek tek belirtildiği, başvuru sahibinin İhale Komisyon Başkanlığına hitaben düzenlediği numune teslim formunda; 226 ve 228. kalemler için ortak değerlendirilmek üzere bir adet numune verildiği, bu form üzerine idarece düşülen şerhte; 226. kalem için numunenin var olduğu, 228. kalem için ise numunenin bulunmadığının belirtildiği, ihale komisyonunun numuneleri ihale tarih ve saatinde teslim alırken kullandığı tutanakta; başvuru sahibinin 221, 222, 223, 224, 226 numaralı kalemler için numune verdiğinin kayıt altına alındığı, söz konusu tutanakta şikayet konusu 228. kalem için numune verildiğine dair kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında bulunan belgelerin incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin teklifinin idareye veriliş tarihinin, ihaleden bir önceki gün olan 21.03.2007 olduğu, numunelerin teslimine ilişkin tutanaklarda ise bu tarihin 22.03.2007 olarak yer aldığı, dolayısıyla belgeler üzerindeki tarihlerin farklı olduğu, kayıtların bu anlamda tutarsızlık taşıdığı anlaşılmış, bununla birlikte yapılan incelemede başvuru sahibinin teklif zarfını ve numunelerini ihaleden bir gün önce idarenin ilgili görevlilerine verdiği, teklif zarfı ile numunelerin ihale tarih ve saatinde İhale Komisyonuna teslim edildiği anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartnamede 228. Kalem için;

 

1. Disposable olmalıdır.

2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Ürünün materyali titanyum olmalıdır.

4. Numuneler kontrol edilerek alınacaktır. 

 

Şeklinde düzenlemelerin yer aldığı  tespit edilmiştir.

 

Numunelerin değerlendirilmesine ilişkin idarece düzenlenen tutanakta; 228. kaleme ilişkin olarak; “I. Firmanın gönderdiği numune uygun” şeklinde kayıt bulunduğu, idarenin tutanaklarında yer alan genel ifadeler değerlendirildiğinde başvuru sahibinin 228. kalemde en düşük fiyatı teklif etmesi nedeniyle “I. Firma” durumunda olduğu, I. Firma olarak adlandırılan firmanın numunesinin uygun bulunması karşısında ihalenin bu kaleminde I. Firma olarak kabul edilen başvuru sahibinin teklifinin geçerli bir teklif olarak değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığı; başvuru sahibinin bu kalemde numunesinin bulunmadığının kabulü halinde ise numune değerlendirmesine ilişkin tutanakta; (itiraz konusu olmayan diğer kalemlere ilişkin değerlendirmelerde olduğu gibi) bu durumun belirtilmesi ve ikinci veya üçüncü firmaların numunelerinden söz edilmesi gerekirken bu hususların açık ve net olarak düzenlenmediği tespit edilmiştir.  

 

Diğer taraftan, idarece toplam 277 kalem için numune değerlendirme tutanağı düzenlenirken; isteklilerin isimlerinin belirtilmediği, firmaların teklif fiyatları dikkate alınarak birinci firma, ikinci firma ve üçüncü firma gibi ifadeler kullanıldığı, bu şekilde kayıt tutulmasının hangi isteklinin numunesinin uygun bulunduğu, idarenin hangi istekliyi kast ettiği hususunda tereddütlere neden olduğu  anlaşılmıştır.

 

İhale  işlem dosyasında bulunan ve yukarıda değinilen belge ve tutanakların açık ve net olarak düzenlenmemesi hususu, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen temel ilkelerin ihlâli anlamına gelmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 228. kaleme ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) İhalenin 236. kalemine ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

 

236. kalemdeki “Sirküler Stepler” için dört (4) istekli tarafından teklif verildiği, isteklilerin teklif ettiği ürünlere ilişkin numune teslim tutanağında; 236. kalem için başvuru sahibinin numune teslim ettiğinin idarece kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

 

 Teknik Şartnamede 236. Kalem için;

 

1. Disposable olmalıdır. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.

2. Stapler aynı anda daire şeklinde çift sıra zımba atma ve iç dairenin ortasını da kesme işi (uç uca anastomoz) yapabilmelidir.

3. Staplerin başı; kıvrık, kilitleme uçlu ve çıkabilir olmalıdır.

4. İkili stapler tekniği için geliştirilmiş trokar şaft olmalıdır.

5. Kullanılan zımbaların materyali titanyum olmalıdır.

6. Farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği ayarlanabilmelidir.

7. İstenmeden ateşlenmenin engellenmesi için tutaç üzerinde bir güvenlik kolu olmalıdır.

8. Numuneler incelenerek alınacaktır.

9. Ürünün güvenirliği uluslararası kabul gören yayınlarla desteklenmelidir.”

 

Şeklinde düzenlemelerin yer aldığı  tespit edilmiştir.

 

Numunelerin değerlendirilmesine ilişkin tutanakta; 236. kaleme ilişkin olarak;

 

“I. Firmanın gönderdiği numune 1. maddeye göre uygun değil”

“II. Firmanın gönderdiği numune teknik şartnamenin 8. maddesine göre numune incelenmiş inceleme neticesinde stapler anvilinin çok sert olduğu ve kullanırken dokuyu tahriş ettiği dolayısıyla bu durumun ateşleme sistemine basılmadan titanyum klipslerinin kendiliğinden atma riskini doğurduğu numune denemesinde tespit edilmiştir. Bu nedenle numunenin uygun olmadığına karar verilmiştir.”

“III. Firmanın gönderdiği numune uygun”

 

Şeklinde kayıtlar bulunduğu, idarece yapılan kayıttan I. Firma ile; başvuru sahibi Denizhan Medikal Tıbbi Cihaz ve Kimyevi Madde Pazarlama firmasının,  II. Firma ile; ikinci en avantajlı teklifi veren firmanın ve III. Firma ile; üzerinde ihale bırakılan ve teklif tutarı bakımından üçüncü sıradaki firmanın  belirtildiği anlaşılmıştır.     

 

Numunelerin değerlendirilmesine ilişkin tutanağa göre; başvuru sahibinin numunesinin uygun bulunmadığı, ancak numunenin 236. kalemdeki Sirküler Stepler için düzenlenmiş 8 maddeden oluşan teknik şartnamenin hangi maddesine uygun olmadığının  belirtilmediği anlaşılmış, başvuru sahibinin idareye şikayeti üzerine idarece verilen cevapta 236. kaleme ilişkin olarak; ürünün üzerinde disposable olduğunu, son kullanma tarihini, ne şekilde sterilizasyon yapıldığını gösteren herhangi bir lisanda yazılı ifadenin olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İsteklinin idareye sunduğu ihtilaf konusu numuneye ilişkin ihale işlem dosyasında kayıtlı bilgilere dayalı olarak yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin teklif ettiği ürüne ilişkin broşürde ürünün (sahip olunan diğer özelliklerin dışında) “disposable” olduğunun ve CE belgesi bulunduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 236. kalemde ikinci en düşük fiyatı teklif eden firmanın numune değerlendirmesine ilişkin olarak idarece yapılan açıklamada;  

 

“II. Firmanın gönderdiği numune teknik şartnamenin 8. maddesine göre numune incelenmiş inceleme neticesinde stapler anvilinin çok sert olduğu ve kullanırken dokuyu tahriş ettiği dolayısıyla bu durumun ateşleme sistemine basılmadan titanyum klipslerinin kendiliğinden atma riskini doğurduğu numune denemesinde tespit edilmiştir. Bu nedenle numunenin uygun olmadığına karar verilmiştir.” şeklinde bir değerlendirme bulunduğu görülmüştür.

 

İdarenin açıklamalarının 236. kalem için düzenlenen teknik şartname ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu ürünün teknik şartnamedeki kriterlere uygun olarak değerlendirilmediği, teknik şartnamede yazılı olmayan kriterlerin kullanıldığı, kesin veya ölçülebilir tespitlerden ziyade subjektif bir değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; “Ürünün. güvenirliği uluslar arası kabul gören yayınlarla desteklenmelidir.” şeklinde bir şarta yer verildiği, bu şekilde bir düzenlemenin  4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.      

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 236. kaleme ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin 226. kalemine ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhalenin 228. ve 236. kalemlerine ilişkin olarak; ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul