İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2746
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :56
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2746
Şikayetçi:
 Sağlam Yangın Güv. ve Elek. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sanayi Sitesi 675. Sokak 1/b / ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Adana ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü,Seyhan Baraj İçi Pk 1299 01121 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.07.2007 / 21196
Başvuruya konu ihale:
 2007/61856 İhale Kayıt Numaralı “Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulumu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 07.05.53.0185/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Adana ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü tarafından 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulumu” ihalesine ilişkin olarak Sağlam Yangın Güv. ve Elek. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.07.2007 tarih ve 21196 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesinde

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılan eksikliklerin  taraflarınca kabul edilmediği, bu eksikliklerin belge tamamlatma müessesine başvurularak giderilmesinin mümkün olduğu halde mevzuata aykırı olarak ihale dokümanına uygun tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

2) Teknik şartnamenin tek bir markayı işaret eder şekilde hazırlandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinin imzasız olduğu; başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği; başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği; başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği; başvuru dilekçesinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği; başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 02.08.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı (süresi geçtikten sonra kısmen tamamlandığı) anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul