İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2764
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :79
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2764
Şikayetçi:
 Amphi-Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. M. Pınar KESİMGİL, Şehit Fethi Sok. No:43/3 Acıbadem/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,1374. Sok. 11 35210 Alsancak Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18827
Başvuruya konu ihale:
 2007/29843 İKN|li 182 Kalem Tıbbi Malzeme Cerrahi İplik ve Sarf Malzeme Alımı (40.Kalem Lökosit Filtresi)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 07.04.77.0134/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Baştabipliği’nce 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “182 Kalem Tıbbi Malzeme Cerrahi İplik ve Sarf Malzeme Alımı (40.Kalem Lökosit Filtresi)” ihalesine ilişkin olarak Amphi-Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 14.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18827 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 40. kalemde tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işleminin ve ihale kararının iptaline, Amphi-Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirilmeye alınarak söz konusu kalemde tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.05.2007 tarihinde yapılan “Tıbbi Malzeme Cerrahi İplik ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesine müvekkil firmanın katılarak 40. kalem olan “Lökosit Filtresi” için “Shuangwei marka FTS RC 102 model” ürünü ihalede en uygun fiyatla teklif ettiği, ancak ihalenin firmaları uhdesinde bırakılmayarak ihale dışı bırakıldıkları, gerekçe olarak da idarenin “söz konusu filtrenin orijinal katalogundaki bilgilerin teknik şartnameye uymasına rağmen, test raporundaki teknik özellikler ile test sonucu raporlarının birbirine uymamakta ve çelişki arz etmekte olduğunun” belirtildiği  , müvekkil şirket tarafından teklif edilen ürünün ihale teknik şartnamesinin diğer maddeleri ile birlikte 1., 2. ve 3. maddesinde belirtilen şartları da tamamen karşıladığı, ürüne ait orijinal katalogdaki bilgiler ile test raporundaki teknik özelliklerin ve test sonuçlarının birbirine uyduğu ve çelişki arz etmediği, bu nedenle müvekkil firmanın ihale dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5. maddesine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalenin İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.05.2007 tarihinde yapılan toplam 182 kalem “Tıbbi Malzeme Cerrahi İplik ve Sarf Malzeme Alımı” işi olduğu, şikayet konusunun da  40.kalem Lökosit Filtresi olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu 40. kaleme 5 isteklinin teklif verdiği bunlarda 3’ünün teklifinin geçerli teklif edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı, şikayetçi firma olan Amphi-Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise teknik şartnameye uygun olmama sebebi ile değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

           İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Teklif edilen ürüne ait tanıtım katalogu veya numunesi ihale dosyası ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Şikayetçi firma da teklif ettiği ürün olan Shuangwei marka FTS RC 102 model ürüne ilişkin olarak teklif dosyasında katalog ve ayrıca ürüne ilişkin CNACL (Çin Devleti Gıda ve İlaç Kurumu Tıbbi Cihazlara Yönelik Jı’nan Kalite Denetim ve Muayene Merkezi)’ den  alınan test raporu sunulmuştur.  

 

          İdare tarafından toplam 17 maddeden oluşan Lökosit Filtresi teknik şartnamesi  hazırlanmıştır.

 

          11.07.2007 tarih ve 1160-9270 sayılı Kurum yazıyla Akademik bir kuruluştan;“Şikayete konu alıma ilişkin olarak; şikayet dilekçesi, idarenin cevabi yazısı, teklif edilen filtreye ilişkin katalog ve test raporunun incelenerek şikayetçi firmanın teklif ettiği ürünün idarece düzenlenen Lökosit Filtresi  teknik şartnamesini karşılayıp karşılamadığı” hususunda teknik görüş sorulmuştur.

 

           09.08.2007  tarih ve 1719 sayı ile gelen teknik görüşte; “Yapılan inceleme de; şikayet dilekçesi, idarenin cevabi yazısı, teklif edilen filtreye ilişkin katalog ve test raporu incelenmiş olup, idarece düzenlenen Lökosit Filtresi  teknik şartnamesini karşıladığı ”  cevabı verilmiştir.

 

           Sonuç olarak, ihale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şikayetçi tarafından teklif edilen ürünün idarece hazırlanan teknik şartnameye uygun olduğu sonucuna varılmış olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmuştur. Dolayısıyla  teknik şartnameye uygun olmadığı sebebi ile Amphi-Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırıdır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         1) 40. kalemde tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işleminin ve ihale kararının iptaline,

 

        2) 40. kalemde Amphi-Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirilmeye alınarak söz konusu kalemde tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul